Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 16 УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ПЕРІОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати задачі;

- інформаційної— відпрацювання вмінь робити висновки й узагальнення;

- соціально-трудової — вміти оперувати знаннями, розвивати гнучкість отриманих знань;

- комунікативної — вміння працювати у групі.

- Формування предметних компетентностей: узагальнити й систематизувати знання з теми, розвивати вміння і навички користування періодичною системою, складання електронних схем і формул будови атомів, встановлення взаємозв'язку положення і будови атомів хімічних елементів з їхніми властивостями; закріпити вміння розв'язування логічних і розрахункових задач з використанням періодичного закону й періодичної системи.

Обладнання: різні види періодичної системи (коротка, довга), таблиці, алгоритм характеристики елемента, картки із завданнями.

Тип уроку: УП.

Форми проведення: прийом «Хімічна естафета», «Мікрофон», робота в гетерогенних групах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Мікрофон»

Учні сідають групами, заздалегідь поділеними на початку уроку. У групах учні з різним рівнем навчальних досягнень. На дошці (або проектуємо на екран) — основні поняття вивченої теми по п’ять одразу (щоб не розсіювати увагу). Учні дають визначення цим поняттям. Починаємо з першої групи, якщо виникає затримка, учні інших груп можуть допомагати у визначеннях. Слід відмітити, що існує окрема група із сильних учнів, яка слідкує за відповідями й рахує скільки правильних визначень дає та чи інша група. Ця група називається «Експерти». Кожна правильна відповідь — 1 бал. Відповіді слід давати коротко й точно.

✓ Класифікація елементів;

✓ лужні елементи;

✓ галогени;

✓ інертні елементи;

✓ періодичний закон;

✓ періодична система;

✓ період;

✓ група;

✓ підгрупа;

✓ атом;

✓ протонне число;

✓ нуклонне число;

✓ будова атома;

✓ склад ядра атома;

✓ протон;

✓ нейтрон;

✓ ізотопи;

✓ радіус атома;

✓ електронна хмара;

✓ електронна орбіталь;

✓ види електронних хмар;

✓ спін;

✓ спарені, неспарені електрони

✓ металічні властивості в періодах;

✓ металічні властивості в групах;

✓ неметалічні властивості в періодах;

✓ неметалічні властивості в групах;

✓ номер періоду;

✓ номер групи.

IV. РОБОТА В ГРУПАХ

Знову застосовуємо проектор або роздаємо картки із завданнями «Хімічної естафети». Всього п’ять завдань. Естафету організовуємо так. На виконання кожного завдання — по 5-6 хв. Учні виконують їх на окремих аркушах, які потім здають групі «Експертів». У цей час один з учнів, наприклад, першої групи виконує перше завдання на дошці. Двоє з експертів перевіряють правильність виконання завдання на аркуші, а двоє інших слухають з класом відповідь однокласника. Якщо виникає потреба, вони вносять корективи у виконання, виправляють і ставлять питання з розв’язування цього завдання, виставляють бали. Далі учень із другої групи виконує й пояснює друге завдання, з третьої — третє і т. д.

Завдання для естафети

1. «Логічний ланцюг»

Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Властивості яких природних груп елементів використані в цій схемі?

2. «Відстрочена відгадка»

Елемент розташований у ІІІ періоді, VI групі, головній підгрупі періодичної системи. Що це за елемент?

Запишіть повну будову його атома в основному та збудженому станах, укажіть кількість неспарених електронів, кількість протонів і нейтронів.

3. «Приваблива мета»

Дано елементи з протонними числами 20 і 15. Який із цих елементів має виражені металічні властивості? Чому? Запишіть формули оксидів та гідратів оксидів, що відповідають цим елементам. Укажіть їхній характер.

4. «Практичність теорії»

Елемент утворює летку сполуку з гідрогеном типу RH. Відносна молекулярна маса вищого оксиду цього елемента дорівнює 272. Який це елемент? Вкажіть кількість протонів і нейтронів у ядрі його атома.

5. «Дивуй»

Елемент, якому відповідає вищий оксид із загальною формулою R2O5, утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка Гідрогену в якому становить 3,85 %.

Що це за елемент?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЕСТАФЕТИ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Тренувальний варіант контрольної роботи

1. До побічної підгрупи 6-ї групи належить:

а) Арсен;

б) Молібден;

в) Ванадій.

2. У періодах зі зменшенням протонних чисел неметалічні властивості:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) не змінюються.

3. Вкажіть протонні числа елементів, вищі оксиди яких мають кислотні властивості:

а) 11 і 15;

б) 15 і 16;

в) 12 і 20.

4. Вкажіть протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

а) 13 і 21;

б) 20 і 30;

в) 30 і 38.

5. Вкажіть число нейтронів у ядрі атома Хрому:

а) 24;

б) 52;

в) 28.

6. Вкажіть номер елемента, в якого на зовнішньому рівні 4 електрони:

а) 23;

б) 32;

в) 29.

7. Електронна формула 1s22s22 p63s23 p3 відповідає атому елемента:

а) Натрію;

б) Хлору;

в) Фосфору.

8. Однакову кількість електронних шарів мають елементи з протонними числами:

а) 13 і 21;

б) 21 і 31;

в) 31 і 39.

9. Які пари хімічних елементів мають найбільш подібні властивості?

а) P і As;

б) P і S;

в) V і Cr.

10. Установіть відповідність між електронною формулою елемента і його вищим оксидом.

1) 1s22s22 p63s23 p5

а) RO2

2) 1s22s22 p1

б) R2O5

3) 1s22s22 p63s23 p4

в) R2O3

4) 1s22s22 p2

г) RO3


д) R2O7

Задачі

1. Елемент розташований у V групі. Масова частка цього елемента у водневій сполуці 3,85 %. Який це елемент? Розрахуйте кількість нейтронів у ядрі його атома.

2. Елемент розташований у ІІ групі. Масова частка цього елемента у вищому оксиді 92,63 %. Який це елемент? Яке в нього протонне число?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити