Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Тип уроку

Методи

проведення

Опорні первинні поняття

АОЗ

Наочність

Хімічний експеримент і навчальні проекти

ТЗН

Заплановані

результати

навчання

1

3

4

5

6

7

8

9

10

її

Тема. Повторення (2 + 1 год)

1/1

Основні поняття хімії

ВП

Робота в групах, ігрові прийоми «Хрестики-нулики», «Наведи лад», «Міні практикум», «Кросворд»


Речовина,

матеріал,

тіло, чиста

речовина,

суміш, атом,

молекула,

хімічний

елемент,

оксиди,

гідрати

оксидів

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Повторити й закріпити знання про початкові хімічні поняття

2/2

Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами

ВП

Бесіда, робота в групах, Самооцінка»


Відносні атомна й молекулярні маси, масова частка елемента

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти обчислювати відносну молекулярну масу речовини та масову частку елемента в речовині

3/3

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу

КОН

Індивідуальна робота за варіантами тестівРоздавальний

матеріал

Навчальні проекти 1. 3 історії відкриття періодичної системи хімічних елементів


Перевірити вхідний рівень знань

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома (15 год)

4/4

Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, інертні гази, галогени

ВП, ВНМ (О)

Бесіда, лекція,

складання схеми,

«Хімічна мозаїка»,

«Чомучка»

Лужні метали,

інертні гази,

галогени

Прості та

складні

речовини,

хімічний

елемент,

оксиди,

гідрати

оксидів

ПСХЕ

Навчальні проекти 2. Форми періодичної системи хімічних елементів

Мультимедійний

проектор

Ознайомитися з історичними відомостями про способи класифікації хімічних елементів; мати уявлення про лужні метали, інертні гази, галогени; вміти характеризувати їхні властивості

5/2

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

ВНМ (О)

Бесіда, робота в парах, робота з періодичною системою, «Хімічний крос»

Періодичний закон, періодична система, період, група, підгрупа, вищі оксиди, леткі гідрогенні сполуки

Лужні метали,

інертні гази

ПСХЕ

Д/д № 1 «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга й коротка)»


Знати формулювання періодичного закону, будову періодичної системи: період, група, підгрупа. Вміти визначати положення елементів у ПС

6/3

Вивчення

будови

періодичної

системи

3 (Т-М)

Бесіда, розповідь, робота в парах, малих групах, робота з підручником. «Хімічний крос», «Взаємоопитування»


Періодичний закон, періодична система, період, група, підгрупа, вищі оксиди, леткі гідрогенні сполуки

ПСХЕ.

Роздавальний

матеріалЗнати будову і вміти орієнтуватися в ПС: визначати для елементів період, групу, підгрупу

7/4

Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне число. Нуклонне число. Нуклід

ВНМ (О)

Лекція, бесіда, «Хімічна розминка», гра «Власні приклади»

Ядро, електрон,

протон, нейтрон,

протонне

число, нуклонне

число, нуклід

Атом,

молекула,

відносна

атомна маса

ПСХЕ


Мультимедійний

проектор

Знати будову атома, склад атомних ядер, протонне число, нуклонне число. Вміти розраховувати протони й нейтрони

8/5

Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи

ВНМ (Д)

«Мікрофон», робота з періодичною системою, лекція, бесіда

Сучасне

формулювання

ПЗ, ізотопи

Будова атома

ПСХЕ


Мультимедійний

проектор

Знати сучасне формулювання періодичного закону, обґрунтовувати фізичну суть періодичного закону; знати, що таке ізотопи, і наводити їх приклади

9/6

Будова атома. Склад атомних ядер

3 (Т-М)

Роботах в групах, самостійна робота, «Взаємоперевірка»


Ядро,

електрон,

протон,

нейтрон,

протонне

число, нуклонне

число, нуклід

Роздавальний

матеріал.

ПСХЕ


Мультимедійний

проектор

Знати будову атома, склад атомних ядер, протонне число, нуклонне число, ізотопи. Вміти розраховувати протони й нейтрони в ядрі атома

10/7

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3-го періодів. Стан електрона в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні й під- рівні, їх заповнення електронами в атомах елементів 1-3-го періодів. Електронні та графічні електронні формули атомів

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда,

«Хімічний диктант»

Електронна

хмара,

електронна

орбіталь, види

електронних орбіталей: si р, енергетичний рівень і підрівень, завершений і незавершений енергетичний рівень

Будова атома

ПСХЕ.

Таблиця

«Види

електронних

орбіталей»

Д/д № 2 «Моделі атомів».

Д/д № 3 «Форми електронних орбіталей»

Мультимедійний

проектор

Знати будову електронних оболонок атомів хімічних елементів (№ 1-20); вміти записувати електронні та графічні електронні формули атомів

11/8

Основний і збуджений стани атома.

Поняття про радіус атома

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда, робота в групах

Основний і збуджений стани атома, радіус атома

Електронна

орбіталь,

енергетичний рівень і підрівень

ПСХЕ


Мультимедійний проектор

Знати поняття «радіус атома». Вміти зображувати електронну будову атома в основному і збудженому станах, порівнювати радіуси атомів одного періоду й однієї групи

12/9

Закріплення вмінь складання електронних схем і електронних формул будови атомів

З(РДН)

Семінар-практикум: робота в гетерогенних групах, індивідуальна робота-тест


Електронна орбіталь, енергетичний рівень і підрівень, основний і збуджений стани атома, радіус атома

ПСХЕ.

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Знати фізичну суть понять: номер періоду, номер групи, протонне число, нуклонне число. Вміти застосовувати ці поняття під час складання електронних схем і формул будови атомів

13/10

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у ПС і будовою атома

ВНМ (Д)

Самостійна робота, пояснення вчителя, робота в гетерогенних групах — складання і вивчення алгоритму характеристики елементаПСХЕ.

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти характеризувати елементи та їх сполуки за положенням у Періодичній системі та будовою атома

14/11

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їхнім місцем у ПС і будовою атома

З(РДН)

Самостійна робота, робота в парахПСХЕ.

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти характеризувати елементи та їх сполуки за положенням у ПС та будовою атома

15/12

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва

ВНМ (Д)

Доповіді учнів, групова робота, конкурс запитаньПСХЕ


Мультимедійний

проектор

Знати значення періодичного закону. Ознайомитись із життєвим шляхом і діяльністю Д. І. Менделєєва.

16/13

Узагальнююче

повторення

УП

«Мозковий штурм», робота в гомогенних групах


Будова атома

ПСХЕ.

Роздавальний

матеріалЗнати будову ПС, будову атома, склад атомних ядер, ізотопи. Вміти складати електронні схеми й електронні формули будови атомів хімічних елементів, виконувати вправи за темою

17/14

Узагальнюючий контроль знань № 1 з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома»

КОН

Індивідуальна робота за варіантами тестівРоздавальний

матеріалПеревірити рівень навчальних досягнень з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Будова атома»

18/15

Урок

корегування

знань

КОР

Робота в гетерогенних групахПСХЕ. Роздавальний матеріалВдосконалити знання та вміння з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Будова атома»

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 + 2 год)

19/1

Природа хімічного

зв’язку.

Електронегативність

елементів

ВП, ВНМ (О)

Лекція, бесіда

Хімічний зв’язок,

типи ХЗ,

електронегативність

Будова

атома,

радіус

атома

Таблиця

«Типи хімічних

зв’язків»


Мультимедійний

проектор

Знати взаємозв’язок між електронною будовою атомів і природою хімічного зв’язку, поняття «електронегативність»

20/2

Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул

ВНМ (О)

Бесіда, лекція з елементами евристичної бесіди, складання схем

Ковалентний зв’язок, полярний і неполярний ковалентний зв’язок, електронна і структурна формули

Хімічний

зв’язок,

будова атома

Плакат

«Типи хімічних

зв’язків»Знати механізм утворення ковалентного зв’язку. Вміти розрізняти ковалентний полярний і неполярний зв’язок, складати електронні формули молекул

21/3

Закріплення знань про ковалентний зв’язок і його види

3 (Т-М)

«Хімічний крос», робота в парах


Ковалентний зв’язок, полярний і неполярний ковалентний зв’язок, електронна і структурна формули

Таблиця

«Типи хімічних

зв’язків»Вміти розрізняти ковалентний полярний і неполярний зв’язки; складати електронні та структурні формули будови сполук з ковалентним неполярним і полярним зв’язком

22/4

Йони. Йонний зв’язок

ВНМ (О)

Самостійна робота, лекція, бесіда

Йон, йонний

зв’язок, катіони,

аніони

Хімічний

зв’язок

Таблиця

«Типи

Хімічних зв’язків»

Навчальні проекти 3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Мультимедійний

проектор

Знати поняття «йон», механізм утворення йонного зв’язку. Розрізняти катіони й аніони

23/5

Кристалічні

ґратки.

Атомні, молекулярні

та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типу кристалічної ґратки

ВНМ (Д)

Лекція, бесіда,

складання

схеми-шпаргалки

Кристалічна

ґратка, типи

ґраток

Хімічний

зв’язок

Таблиця

«Типи

кристалічних

ґраток»

Д/д № 4 «Моделі кристалічних ґраток різних типів».

Д/д № 5 «Речовини з різними типами кристалічних ґраток». Д/д № 6 «Фізичні властивості речовин із різними типами кристалічних ґраток»

Мультимедійний

проектор

Знати основні типи кристалічних ґраток, залежність фізичних властивостей речовин від типу

кристалічної ґратки. Вміти прогнозувати властивості речовин залежно від типу кристалічної ґратки

24/6

Закріплення знань про типи хімічного зв’язку та типи кристалічних ґраток

3 (РДН)

Робота в гомогенних групах, «Хімічна розминка», «Експрес- тест»


Типи хімічних зв’язків, типи кристалічних ґраток

Таблиці

«Типи

хімічних

зв’язків»,

«Типи

кристалічних

ґраток».

Роздавальний

матеріал

Л/д № 1 «Ознайомлення з властивостями речовин з різними типами кристалічних ґраток». Домашній експеримент «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску»

Мультимедійний

проектор

Вміти розрізняти типи хімічного зв’язку, складати відповідні схеми їх утворення, прогнозувати властивості речовин залежно від типу кристалічної ґратки

25/7

Ступінь окиснення (СО). Визначення СО атома елемента за хімічною формулою

ВНМ (Д)

Самостійна робота, лекція, бесіда, робота в парах

Ступінь окиснення

Валентність
Знати поняття «ступінь окиснення»; вміти визначати СО елемента за хімічною формулою

26/8

Складання формул сполук за відомими СО атомів елементів

3 (РДН)

Робота в гетерогенних групах, «Хімічна розминка», «Взаємоперевірка»


Ступінь

окиснення

Роздавальний

матеріалВміти складати формули сполук за відомими СО атомів елементів

27/9

Узагальнююче

повторення

УП

Робота в гетерогенних групах


Типи хімічних зв’язків, типи кристалічних ґраток, ступінь окиснення

Роздавальний

матеріалЗнати види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток, суть поняття «ступінь окиснення». Вміти складати електронні формули сполук з ковалентним зв’язком; розрізняти речовини з атомними, молекулярними та йонними ґратками, передбачати фізичні властивості речовин з різними типами кристалічних ґраток; визначати СО елементів та складати формули сполук за відомим СО елементів

28/10

Узагальнюючий контроль знань № 2 з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

КОН

Індивідуальна робота за варіантами тестівРоздавальний

матеріалПеревірити рівень навчальних досягнень з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

29/11

Корекція знань

КОР

Робота в групахРоздавальний

матеріалВміти знаходити й виправляти допущені помилки

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 + 1 год)

30/1

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. (Розрахункові задачі № 1. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини)

ВНМ (О)

Бесіда, фронтальна робота, індивідуальна робота

Кількість речовини, моль, число Авогадро

Структурні

частинки

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Знати суть понять «кількість речовини», «моль», «число Авогадро». Вміти робити розрахунки із застосуванням цих понять

31/2

Розв’язування розрахункових задач

3 (Т-М)

Самостійна робота, бесіда, робота в парах, «Хімічна розминка»


Кількість

речовини,

моль, число

Авогадро

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти робити розрахунки із застосуванням понять «кількість речовини», «число Авогадро»

32/3

Молярна маса. (Розрахункові задачі № 2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини й кількості речовини за відомою масою)

ВНМ (О)

Бесіда, робота в парах, фронтальна робота, «Мікрофон»

Молярна маса

Відносні атомна й молекулярні масиМультимедійний

проектор

Знати поняття «молярна маса». Вміти робити розрахунки за формулою молярної маси

33/4

Розв’язування розрахункових задач на знаходження кількості речовини, молярної маси й маси речовин

3 (Т-М)

Робота в групах, самостійна робота, «Мікрофон»


Кількість

речовини,

моль, число

Авогадро,

Молярна маса

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти

розв’язувати розрахункові задачі на знаходження кількості речовини, молярної маси й маси речовин

34/5

Закон Авогадро.

Молярний об’єм

газів. (Розрахункові задачі № 3. Обчислення об’єму газу за нормальних умов)

ВНМ(Д)

Бесіда, «Взаємоопитування», «Лови помилку», «Вірю — не вірю»

Молярний об’єм

Кількість

речовини,

моль, молярна маса, агрегатний стан

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний проектор

Знати суть поняття «молярний об’єм», формулювання закону Авогадро. Вміти робити розрахунки з використанням поняття «молярний об’єм»

35/6

Відносна густина газів. (Розрахункові задачі № 4. Обчислення з використанням відносної густини газів)

ВНМ (Д)

Розповідь, бесіда,

«Мікрофон»

Відносна густина

газів

Молярний

об’єм,

молярна маса

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Знати суть поняття «відносна густина газів». Вміти обчислювати відносну густину газів та молярну масу речовини за відносною густиною

36/7

Розрахунки за хімічними формулами

З(РДН)

Робота в групах, самостійна робота, «Формульний диктант», «Взаємоперевірка»,

«Самоперевірка» «Взаємоперевірка»,

«Самоперевірка»


Кількість

речовини,

моль,

число

Авогадро,

молярна

маса, молярний

об’єм,

відносна

густина

газів

молярний

об’єм,

відносна

густина

газів

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Вміти робити

розрахунки

кількості

речовини

молярної маси,

маси речовин,

об’єму й відносної густини газів

37/8

Узагальнююче

повторення

УП

Робота в парах, «Взаємоопитування», «Самоперевірка»


Кількість

речовини,

моль, число

Авогадро,

молярна маса,

молярний об’єм,

відносна

густина газів

Роздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Знати суть вивчених понять. Вміти розв’язувати розрахункові задачі за хімічними формулами

38/9

Узагальнюючий контроль знань № 3 з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

КОН

Індивідуальна робота за варіантами


Перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

39/10

Урок

корегування

знань

КОР

Робота в групах, індивідуальна роботаРоздавальний

матеріалВдосконалити знання та вміння з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (25 + 3 год)

40/1

Класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура

ВП, ВНМ (О)

Фронтальна робота, бесіда, «Взаємоопитування»

Оксид,

кислота,

основа,

сіль

Прості,

складні

речовини

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»Знати склад і назви оксидів, кислот, основ і солей

41/2

Склад і назви оксидів, кислот, основ і солей

3 (Т-М)

Робота в групах,

бесіда,

«Міні-практикум»,

«Вірю — не вірю»,

«Хімічний диктант»,

«Гронування»


Оксид, кислота,

основа, сіль

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»Вміти розрізняти основні класи неорганічних сполук, давати назви оксидам, кислотам, основам і солям

42/3

Оксиди. Фізичні

властивості

оксидів. Хімічні

властивості

основних та

кислотних

оксидів.

Способи

одержання

оксидів

ВНМ (О)

Бесіда, фронтальна робота, демонстрації, робота з підручником, «Міні- практикум»

Основний, кислотний і амфотерний оксиди

Оксид, кислота, основа

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»

Д/д № 7 «Зразки оксидів». Д/д № 8 «Взаємодія кислотних і основних оксидів 3 водою»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Знати класифікацію оксидів, їх поділ на основні, кислотні й амфотерні, фізичні властивості оксидів. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання основних і кисьлотних оксидів

43/4

Властивості оксидів. Застосування оксидів

3 (Т-М)

Бесіда, робота в парах, самостійна робота, «Лови помилку», «Наведи лад», «Самоперевірка», «Взаємоперевірка», «Міні-практикум», «Коло

ідей»


Основний, кислотний і амфотерний оксиди

Роздавальний

матеріалЗнати класифікацію, фізичні й хімічні властивості оксидів, їх застосування. Вміти записувати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основних і кислотних оксидів

44/5

Кислоти.

Фізичні

й хімічні

властивості

кислот. Ряд

активності

металів.

Реакції

заміщення

й обміну.

Заходи

безпеки під

час роботи

з кислотами.

Способи

одержання

кислот

ВНМ (О)

Бесіда, фронтальна робота, «Вилучи зайве», «Міні- практикум»

Основність кислот, оксигеновмісні, безоксигенові кислоти, ряд активності металів

Оксид,

кислота,

основа,

сіль, типи

хімічних

реакцій

Таблиці

«Класифікація

неорганічних

речовин»,

«Типи хімічних

реакцій»

Д/д № 9 «Зразки кислот».

Д/д № 10 «Хімічні властивості кислот». Д/д № 15 «Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей».

Л/д № 4 «Дія розчинів кислот на індикатори»

Мультимедійний

проектор, ППЗ

«Віртуальна хімічна

лабораторія»

Знати класифікацію кислот, їхні фізичні, хімічні властивості та способи одержання. Вміти користуватися рядом активності металів. Знати заходи безпеки під час роботи з кислотами

45/6

Властивості

кислот

3 (Т-М)

Робота в групах, самостійна робота, «Лови помилку»,

«Міні-практикум»,

«Взаємоперевірка»,

«Самоперевірка»,

«Гронування»


Ряд активності

металів

Роздавальний

матеріалЗнати класифікацію, фізичні, хімічні властивості кислот. Вміти застосовувати ряд активності металів і записувати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості та способи одержання кислот

46/7

Реакції заміщення й обміну за участі кислот. Застосування кислот

3 (РДН)

Бесіда, фронтальна робота, «Міні- практикум», робота з підручником


Основність кислот, оксигеновмісні, безоксигенові кислоти, ряд активності металів

Роздавальний

матеріал

Л/д 5 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Вивчити суть реакцій заміщення й обміну, застосування кислот. Уміти визначати тип реакцій під час виконання вправ на закріплення хімічних властивостей кислот

47/8

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних

реакцій. (Розрахункові задачі № 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій)

ВНМ (Д)

Бесіда, фронтальна робота, робота в парах, «Лови

помилку»

Алгоритм

розв’язування

задачі


Роздавальний

матеріалВміти

розв’язувати задачі за хімічними рівняннями на знаходження маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції

48/9

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій

3 (РДН)

Фронтальна робота, самостійна робота, «Мікрофон»,

«Взаємоперевірка», робота в групах


Алгоритм

розв’язування

задачі

Роздавальний

матеріалВміти

розв’язувати задачі за хімічними рівняннями на знаходження маси, об’єму, кілвкості речовини реагентів та продуктів реакції

49/10

Узагальнююче

повторення

УП

Робота в парах, «Взаємоопитування»,

«Самоперевірка»,

«Міні-практикум»,

«Коло ідей»


Оксид, кислота,

основа, сіль, типи реакцій

Роздавальний

Матеріал властивості, застосування оксидів і кислот. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості оксидів і кислот. Вміти розв’язувати розрахункові задачі за хімічними рівняннямиЗнати склад, назви, фізичні та хімічні

50/11

Узагальнюючий контроль знань № 4 з теми «Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти»

КОН

Індивідуальна робота за варіантамиРоздавальний

матеріалПеревірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти»

51/12

Урок

корегування

знань

КОР

Робота в групах, індивідуальна

робота


Оксид,

кислота,

основа, сіль, типи реакцій

Роздавальний

матеріалВдосконалити знання та вміння з теми «Основні класи неорганічних сполук»

52/13

Основи. Фізичні й хімічні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Способи одержання основ

ВНМ (О)

Бесіда, фронтальна робота, «Вилучи зайве», «Міні- практикум»

Луг, нерозчинна основа, реакція нейтралізації

Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»

Д/д № 11 «Зразки основ».

Д/д № 12 «Хімічні властивості лугів».

Д/д № 13 «Одержання і хімічні властивості нерозчинних основ».

Л/д № 2 «Дія розчинів лугів на індикатори»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна лабораторія»

Знати склад, назви, класифікацію, фізичні, хімічні властивості та способи одержання основ, заходи безпеки під час роботи з лугами

53/14

Властивості

основ

3 (Т-М)

Робота в групах, самостійна робота, «Лови помилку», «Міні- практикум», «Взаємоперевірка»,

«Самоперевірка»,

«Коло ідей»,

«Гронування»


Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Роздавальний

матеріал

Л/д № 3 «Взаємодія розчинів лугів з кислотами»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна лабораторія»

Вміти класифікувати основи, знати хімічні властивості та способи одержання обох груп основ, уміти складати рівняння відповідних реакцій на хімічні властивості та способи одержання основ

54/15

Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ

ВНМ (Д)

Бесіда, демонстрація,

«Хімічна розминка»,

«Вилучи зайве»,

«Міні-практикум»

Амфотерність

Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»

Д/д № 14 «Доведення амфотерності цинк гідроксиду»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Знати поняття амфотерність, використання основ. Вміти доводити амфотерність на прикладі цинк гідроксиду

55/16

Солі. Фізичні й хімічні властивості середніх солей. Способи їх одержання

ВНМ (О)

Бесіда, демонстрації, робота в групах, робота з підручником, «Хімічний диктант»,

«Міні-практикум»

Середні солі

Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

речовин»

Д/д № 16 «Зразки солей».

Д/д № 17 «Хімічні властивості солей»

Мультимедійний проектор, ППЗ «Віртуальна хімічна лабораторія»

Знати фізичні й хімічні властивості та способи одержання середніх солей, поширення їх у природі та застосування. Вміти складати хімічні рівняння, що характеризують властивості та способи одержання солей

56/17

Властивості

середніх

солей

3 (Т-М)

Бесіда, робота в парах, «Взаємоперевірка», «Самоперевірка», «Міні- практикум»


Середні солі

Роздавальний

матеріал

Л/д № 6 «Взаємодія металів із солями у водному розчині». Л/д № 7 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині». Л/д № 8 «Реакція обміну між солями в розчині»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Вміти характеризувати хімічні властивості середніх солей, складати відповідні рівняння реакцій

57/18

Розрахунки за хімічними рівняннями

3 (РДН)

Робота в групах, самостійна робота, «Мікрофон», «Взаємоперевірка»


Алгоритм

розв’язування

задачі

Роздавальний

матеріалВміти

розв’язувати розрахункові задачі за рівняннями хімічних реакцій

58/19

Хімічні властивості та способи одержання основних класів неорганічних сполук

УП

Бесіда, самостійна робота, робота в групах, «Експрес- тести»


Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Плакат

«Класифікація

неорганічних

речовин».

Роздавальний

матеріалЗнати хімічні властивості й загальні способи одержання оксидів, кислот, основ і солей, уміти складати рівняння відповідних реакцій

59/20

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

3 (РДН)

Бесіда, фронтальна й індивідуальна робота, «Хімічний диктант», «Взаємоперевірка»


Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Плакат

«Класифікація

неорганічних

речовин».

Роздавальний

матеріал

Д/д № 18 «Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження одержаного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин».

Д/д № 9 «Спалювання фосфору, розчинення одержаного фосфор(У) оксиду в теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Вміти встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук, складати генетичні ланцюги й рівняння реакцій у перетвореннях

60/21

Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

З(РДН)

Робота в групах, «Взаємоопитування»


Оксид, кислота, основа, сіль, типи реакцій

Таблиця

«Класифікація

неорганічних

сполук».

Роздавальний

матеріал

Л/д № 9 «Розв’язування експериментальних задач».

Домашній експеримент № 3 «Дія на сік буряка оцту, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину»

Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Вміти встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук, складати генетичні ланцюги й рівняння реакцій у перетвореннях

61/22

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля

УП

Захист проектів,

прийом «Взаємоопитування»
Навчальні

проекти

4. Сполуки основних класів у будівництві

й побуті.

5. Хімічний склад і використання мінералів.

6. Вирощування кристалів

7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини

Мультимедійний

проектор

Знати поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей, їхній вплив на довкілля

62/23

Практична робота № 1 «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук»

УП

Практична роботаІнструктивні

картки


Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна лабораторія»

Вміти досліджувати властивості основних класів неорганічних сполук, складати план експерименту, проводити його, робити висновки

63/24

Розв’язування задач і вправ

3 (РДН)

Робота в парах, самостійна робота, «Мікрофон», «Взаємоперевірка», «Коло ідей»


Основні

класи

неорганічних

сполук
Вміти виконувати вправи на склад, властивості, одержання оксидів, кислот, основ і солей. Вміти розв’язувати розрахункові задачі

64/25

Практична робота № 2 «Розв’язування експериментальних задач»

УП

Практична робота


Основні

класи

неорганічних

сполук

Інструктивні

картки


Мультимедійний

проектор,

ППЗ

«Віртуальна

хімічна

лабораторія»

Узагальнити знання про основні класи неорганічних сполук, вміти складати рівняння відповідних реакцій і розв’язувати розрахункові задачі

65/26

Узагальнююче

повторення

УП

Робота в групах, «Лови помилку», «Міні-практикум», «Самоперевірка», «Гронування»


Основні

класи

неорганічних

сполук

Роздавальний

матеріалУзагальнити знання про основні класи неорганічних сполук, вміти складати рівняння відповідних реакцій і розв’язувати розрахункові задачі

66/27

Узагальнюючий контроль знань № 5 з теми «Основні класи неорганічних сполук»

КОН

Індивідуальна робота за варіантами тестів


Основні

класи

неорганічних

сполук

Роздавальний

матеріалПеревірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Основні класи складних неорганічних

сполук»

67/28

Урок

корегування

знань

КОР

Робота в групах


Основні

класи

неорганічних

сполук

Роздавальний

матеріалВдосконалити знання та вміння з теми «Основні класи складних неорганічних сполук»

68

Повторення вивченого за рік

УП

Робота в групахРоздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Повторити й закріпити знання про періодичну систему, будову атома, хімічний зв’язок

69

Повторення вивченого за рік

УП

Робота в групахРоздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Повторити й закріпити знання про основні класи складних неорганічних сполук

70

Підсумковий урок

УП

Хімічна граРоздавальний

матеріал


Мультимедійний

проектор

Повторити й закріпити знання та вміння за курс 8 класу


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити