Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 25 СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЗА ФОРМУЛОЮ

Цілі:

- Формування ключових компетентностей: саморозвитку й самоосвіти — створення проблемних ситуацій, уміння розв'язувати завдання; інформаційної — відпрацювання вмінь робити висновки й узагальнення; соціально-трудової — вміння, спираючись на отримані знання, самостійно працювати, розвивати гнучкість отриманих знань; комунікативної — вміння працювати в парах.

- Формування предметних компетентностей: уміти прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку та типу кристалічної ґратки; дати поняття «ступінь окиснення», навчити визначати ступінь окиснення елемента за формулою; розвивати поняття електронегативність, уміти використовувати його для визначення ступеня окиснення елемента; стимулювати пізнавальну активність учнів.

Обладнання: Періодична система, таблиці «Електронегативність», «Види хімічного зв'язку», роздавальний матеріал.

Тип уроку: ВНМ (О).

Форми роботи: самостійна робота, лекція, бесіда, робота в парах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

І рівень (до 7 балів)

1. Як змінюється електронегативність?

І варіант

у періодах

ІІ варіант

у групах

2. Який тип зв’язку в сполуках?

І варіант

H2, HBr, KCl

ІІ варіант

Cl2, HCl, NaBr

Складіть їх електронні та структурні формули.

3. Яка кристалічна ґратка і які властивості у речовин?

І варіант

KCl

ІІ варіант

ацетону

ІІ рівень (до 9 балів)

1. У якого елемента яскравіше виражена електронегативність? Чому?

І варіант

Фосфору чи Сульфуру

ІІ варіант

Натрію чи Цезію

2. Які типи зв’язку в сполуках? Складіть схеми його утворення.

І варіант

O2, NH3, AlCl3

ІІ варіант

N2, Mg3N2, CH4

3. Наведіть по два приклади речовин:

І варіант

з молекулярними кристалічними ґратками

ІІ варіант

з йонними кристалічними ґратками

Які властивості характерні для цих речовин?

ІІІ рівень (до 12 балів)

1. Складіть рівняння реакцій між речовинами, утвореними елементами з протонними числами:

І варіант

а) 13 і 17; б) 15 і 1

ІІ варіант

а) 12 і 7; б) 7 і 1

2. Визначте тип зв’язку в сполуках із першого завдання. Запишіть схеми їхньої будови. Вкажіть тип кристалічної ґратки. Передбачте їхні властивості.

3. Наведіть приклади речовин з атомними кристалічними ґратками. Які властивості мають ці речовини? Чому?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Давайте згадаємо, як можна визначити валентність елементів за Періодичною системою? Учні згадують, що вища валентність елементів дорівнює номеру групи. У сполуках з Гідрогеном валентність зв’язаного з Гідрогеном елемента дорівнює 8 - номер групи.

Сьогодні на уроці ми повинні розкрити суть поняття «ступінь окиснення» і навчитися визначати ступінь окиснення за формулою, а також складати формули за ступенем окиснення.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Лекція з елементами бесіди

1. Даємо визначення поняття «ступінь окиснення».

2. Пояснюємо, що більш електронегативний елемент приєднує електрони й набуває негативного ступеня окиснення. Величина заряду залежить від того, скільки електронів приєднав атом.

3. Менш електронегативний елемент віддає електрони й набуває позитивного ступеня окиснення. Величина заряду залежить від того, скільки електронів віддав атом.

4. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Приклад. Як визначити ступінь окиснення елементів у сполуці?

Більш електронегативний елемент Сульфур — йому ставимо ступінь окиснення -2 (8-6 номер групи). У молекулі п’ять атомів Сульфуру, тому алгебраїчна сума їх ступенів окиснення дорівнює (-10) (5 (-2)). Отже, на два атоми Ванадію повинно припадати (+10). Знаходимо ступінь окиснення Ванадію

= (+5).

Пам'ятка про ступінь окиснення

1) Ступінь окиснення Оксигену в сполуках зазвичай дорівнює (-2) (виняток — сполука OF2 (+2), пероксиди (-1)).

2) Ступінь окиснення Гідрогену в сполуках частіше дорівнює (+1) (виняток — гідриди металів типу NaH, KH, CaH2 та ін., в яких його ступінь окиснення дорівнює (-1)).

3) Ступінь окиснення простих речовин дорівнює нулю.

4) Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх елементів дорівнює нулю.

5) Вищий позитивний ступінь окиснення дорівнює номеру групи.

6) Нижчий негативний ступінь окиснення для неметалів дорівнює 8 мінус номер групи (згадайте валентність, 7 клас).

Ступені окиснення можна визначати не тільки в бінарних сполуках, але й у тих, що містять три й більше атомів. Правила ті самі. Наводимо декілька прикладів.

Ставимо відомі ступені окиснення:

Визначаємо добутки відомих ступенів окиснення на індекси Оксигену та Гідрогену. Наприклад, у першій формулі сумарний заряд Гідрогену (+1), а Оксигену (-6). Заряди (+1) та (-6) дають нам різницю (-5).

Так як сумарний заряд у молекулі повинен дорівнювати нулю, то виходить, що ступінь окиснення Нітрогену дорівнює (+5).

У другій формулі пропонуємо визначити ступені окиснення самостійно.

2. Робота в парах

Пропонуємо учням виконати тренувальні вправи на знаходження ступенів окиснення елементів у сполуках.

1) CO2, SO3, P2O5, MgO, V2O3, V2O5, Mn2O7, Mn2O3, Mn2O5;

2) N2, O2, H2, Cu, Cl2, F2, Fe, S8, P4;

3) H2S, NH3, CH4, PH3;

4) NaBr, CaCl2, Cu2S, Cr2S3, BaF2, Na2S, CoCl3, CS2;

5) H3PO4, H2CO3, H3BO3, HPO3, H2Cr2O7.

Перевіряємо виконання завдання, пояснюємо ще раз, якщо треба.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити