Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 38 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 3 З ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- соціально-трудової — застосовувати набуті знання на практиці, вміння самостійно розв'язувати задачі;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

III. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА РОЗДАВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ

Варіант I

1. Укажіть символ, яким позначають кількість речовини:

а) М;   в) v;

б) V;    г) р.

2. Укажіть значення молярного об’єму за нормальних умов:

а) 24,2 л/моль;  в) 2,24 л/моль;

б) 22,4 л/моль;  г) 29 л/моль.

3. Молярна маса заліза (г/моль):

а) 64;    в) 56;

б) 32;    г) 128.

4. Укажіть одиницю вимірювання кількості речовини (v):

а) г/моль;   в) л/моль;

б) моль;   г) а.о.м.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини:

а) v = ;

б) v = ;

в) v = m ∙ M.

6. 1 моль хлору займає об’єм:

а) 2,24 л;   в) 22,4 л;

б) 24,2 л;   г) 1,12 л.

7. Відносну густину нітроген(І) оксиду за воднем обчислюють за формулою:

а) DH2 (N2O) = ;

б) DH (N2O) = ;

в) DH2 (N2O) = М(N2O) ∙ М(Н2).

8. Кількість атомів у формульній одиниці Cr (NO3)3 становить:

а) 5;    в) 3;

б) 13;    г) 7.

9. Молярна маса сульфітної кислоти (H2SO3) (г/моль):

а) 82;    в) 98;

б) 32;    г) 49.

10. Укажіть кількість речовини 1,5 ∙ 1023 молекул кисню:

а) 0,5 моль;   в) 1 моль;

б) 0,25 моль;   г) 0,125 моль.

11. Укажіть масу 0,2 моль фосфору:

а) 3,1 г;    в) 62 г;

б) 6,2 г;    г) 0,31 г.

12. Укажіть об’єм 0,5 моль гідроген сульфіду за н. у.:

а) 11,2 л;   в) 22,4 л;

б) 1,12 л;   г) 1 л.

13. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) V

а) л/моль

2) m

б) л

3) M

в) г

4) VM

г) г/моль


д) моль

14. Укажіть число молекул азоту, які містяться в 0,2 моль:

а) 6,02 ∙ 1023;   в) 1,204 ∙ 1024;

б) 3,01 ∙ 1023;   г) 1,204 ∙ 1023.

15. Запишіть речовини за порядком збільшення значень їхніх молярних мас:

а) NaOH;

б) Mg (NO3)2;

в) FeCl3.

16. Укажіть відносну густину вуглекислого газу за воднем:

а) 44;    в) 0,05;

б) 22;    г) 11.

17. Установіть відповідність між кількістю речовини та об’ємом кисню.

V, моль

V, л

1) 0,1

а) 22,4

2) 0,2

б) 1,12

3) 0,5

в) 4,48


г) 2,24

18. Установіть відповідність для кисню масою 4 г.

1) V

а) 2,8

2) V

б) 1,5 ∙ 1023

3) N (O2)

в) 0,125


г) 7,525 ∙ 1024

19. Відносна густина газу за воднем становить 14. Обчисліть відносну густину цього газу за повітрям.

20. Обчисліть масу сульфур(IV) оксиду (SO2) об’ємом 5,6 л за н. у.

Варіант II

1. Укажіть символ, яким позначають кількість молекул:

а) N;     в) v;

б) V;     г) р.

2. Укажіть значення сталої Авогадро:

а) 6,02 ∙ 10-23 моль-1; в) 6,02 ∙ 1023 моль-1;

б) 6,02 ∙ 1022 моль-1;  г) 6,02 ∙ 1024 моль-1.

3. Молярна маса сірки (г/моль):

а) 64;    в) 16;

б) 28;    г) 32.

4. Укажіть одиницю вимірювання молярної маси (М):

а) г/моль;    в) л/моль;

б) моль;    г) а.о.м.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини:

a) v = ;

б) v = ;

в) v = V ∙ Vm.

6. 1 моль водню має масу:

а) 1 г;    в) 4 г;

б) 2 г;    г) 0,1 г.

7. Відносну густину вуглекислого газу за киснем обчислюють за формулою:

а) DO2 (CO2) = ;

б) DO2 (CO2) = М(О2) ∙ М(СО2);

в) DO2 (CO2) = .

8. Кількість атомів у формульній одиниці Ca (PO3 )2 становить:

а) 3;    в) 9;

б) 8;     г) 5.

9. Молярна маса натрій оксиду (Na2O) (г/моль):

а) 30;    в) 62;

б) 38;    г) 39.

10. Укажіть кількість речовини 2,24 л хлору за н. у.:

а) 0,1 моль;   в) 1 моль;

б) 0,5 моль;   г) 0,01 моль.

11. Укажіть масу 0,1 моль вуглецю:

а) 12 г;    в) 0,6 г;

б) 1,2 г;    г) 6 г.

12. Укажіть об’єм 0,2 моль амоніаку (NH3) за н. у.:

а) 11,2 л;   в) 22,4 л;

б) 44,8 л;   г) 4,48 л.

13. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) а.о.м.

а) V

2) г/моль

б) m

3) моль

в) Mr

4) л

г) M


Д) V

14. Укажіть число молекул вуглекислого газу, що міститься в 0,5 моль:

а) 3,01 ∙ 1023;   в) 6,02 ∙ 1024;

б) 3,01 ∙ 1022;   г) 1,204 ∙ 1023.

15. Запишіть речовини за порядком збільшення значень їхніх молярних мас:

а) Cu2O;   в) HI.

б) Ca(OH)2;

16. Укажіть відносну густину кисню за повітрям:

а) 1,1;    в) 0,9;

б) 1;    г) 10.

17. Установіть відповідність між масою та кількістю речовини кисню.

m, г

v, моль

1) 8

а) 1

2) 1,6

б) 0,5

3) 16

в) 0,05


г) 0,25

18. Установіть відповідність для водню об’ємом 1,12 л за н. у.

1) m

а) 0,1

2) N (H2)

б) 3,01 ∙ 1022

3) v

в) 3,01 ∙ 1023


г) 0,05

19. Відносна густина газу за вуглекислим газом становить 1,045. Обчисліть відносну густину цього газу за воднем.

20. Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду (CO2) (н. у.) масою 2,2 г.

Варіант III

1. Укажіть символ, яким позначають молярну масу речовини:

а) М;     в) v;

б) V;     г) р.

2. Укажіть значення температури (°С) за нормальних умов:

а) 0 °С;    в) 25 °С;

б) 18 °С;    г) 20 °С.

3. Молярна маса вуглецю (г/моль):

а) 12;    в) 6;

б) 24;    г) 14.

4. Укажіть одиницю вимірювання відносної молекулярної маси (Мr):

а) г/моль;    в) л/моль;

б) моль;    г) немає розмірності.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити кількість молекул:

а) N = v ∙ Na;

б) N = ;

в) N = .

6. 1 моль водню містить таку кількість молекул:

а) 6,02 ∙ 1023;

б) 6,02 ∙ 10-23;

в) 6,02 ∙ 1022;

г) 6,02 ∙ 1024.

7. Відносну густину хлору за повітрям обчислюють за формулою:

а) D(пов.)(Сl2 ) = М (пов.) . М (Cl2);

б) D(пов.)(Сl2 ) = ;

в) DO2 (CO2 ) = .

8. Кількість атомів у формульній одиниці Ba3 (PO4 )2 становить:

а) 8;     в) 11;

б) 3;     г) 13.

9. Молярна маса карбон(IV) оксиду (CO2) (г/моль):

а) 28;    в) 22;

б) 44;    г) 38.

10. Укажіть, скільки моль становить 6,02 ∙ 1022 атомів Кальцію:

а) 1 моль;    в) 0,1 моль;

б) 10 моль;   г) 0,01 моль.

11. Укажіть масу 0,5 моль заліза:

а) 2,8 г;    в) 28 г;

б) 56 г;    г) 5,6 г.

12. Укажіть об’єм 0,3 моль фосфіну (РН3) за н. у.:

а) 67,2 л;    в) 6,72 л;

б) 22,4 л;    г) 34 л.

13. Установіть відповідність між величинами й одиницями вимірювання.

1) Мr

а) моль

2) m

б) г

3) V

в) г/моль

4) v

г) безрозмірна величина


д) л

14. Укажіть число молекул брому, яке міститься в 0,1 моль:

а) 6,02 ∙ 1023;   в) 3,01 ∙ 1023;

б) 6,02 ∙ 1022;   г) 6,02 ∙ 1024.

15. Запишіть речовини за порядком збільшення значень їхніх молярних мас:

а) K2SO4;

б) PbO2;

в) Mg (OH)2.

16. Укажіть відносну густину гідроген сульфіду (H2S) за киснем:

а) 0,94;

б) 10;

в) 1,06;

г) 1.

17. Установіть відповідність між об’ємом та кількістю речовини водню.

V, л

v, моль

1) 4,48

а) 0,3

2) 5,6

б) 0,2

3) 6,72

в) 0,4


г) 0,5

18. Установіть відповідність для гідроген сульфіду (H2S) кількістю молекул 6,02 ∙ 1022.

1) m

а) 34

2) V

б) 2,24

3) v

в) 0,1


г) 3,4

19. Відносна густина газу за повітрям становить 0,83. Обчисліть відносну густину газу за гелієм.

20. Обчисліть масу гідроген хлориду (HCl) об’ємом 6,72 л за н. у.

Варіант IV   

1. Укажіть символ, яким позначають об’єм газоподібної речовини:

а) М;    в) v;

б) V;    г) р.

2. Укажіть значення тиску за нормальних умов:

а) 101,325 кПа;  в) 273 кПа;

б) 6,02 ∙ 1023 кПа;  г) 1 кПа.

3. Молярна маса сірки (г/моль):

а) 16;   в) 18;

б) 64;   г) 32.

4. Укажіть одиницю вимірювання молярного об’єму (Vm):

а) г/моль;   в) л/моль;

б) моль;    г) а.о.м.

5. Укажіть формулу, за якою можна обчислити масу:

а) m = ;

б) m = ;

в) m = v ∙ M.

6. 1 моль кисню займає об’єм за н. у.:

а) 11,2 л;    в) 24,2 л;

б) 2,24 л;    г) 22,4 л.

7. Відносну густину водню за киснем обчислюють за формулою:

а) DH2 (O2) = ;

б) DH2 (O2 ) = ;

в) DH2 (O2) = М(О2) ∙ М(Н2).

8. Кількість атомів у формульній одиниці Al2 (SO4)3 становить:

а) 17;     в) 7;

б) 5;    г) 11.

9. Молярна маса сульфур(IV) оксиду (SO2) (г/моль):

а) 64;    в) 48;

б) 32;    г) 24.

10. Укажіть кількість речовини 112 л водню за н. у.:

а) 10 моль;   в) 1 моль;

б) 5 моль;    г) 0,5 моль.

11. Укажіть масу 0,4 моль міді:

а) 25,6 г;    в) 12,8 г;

б) 160 г;    г) 320 г.

12. Укажіть об’єм 0,4 моль кисню за н. у.:

а) 89,6 л;    в) 22,4 л;

б) 8,96 л;    г) 56 л.

13. Установіть відповідність між величинами та одиницями вимірювання.

1) л/моль

а) D

2) г

б) V

3) г/моль

в) M

4) моль

г) m


д) Vm

14. Укажіть число молекул водню, яке міститься в 0,4 моль:

а) 6,02 ∙ 1023;

б) 2,408 ∙ 1024;

в) 2,408 ∙ 1023;

г) 6,02 ∙ 1024.

15. Запишіть речовини за порядком збільшення значень їхніх молярних мас:

а) Al(OH)3;

б) H2S;

в) CO2.

16. Укажіть відносну густину вуглекислого газу за киснем:

а) 0,73;

б) 3;

в) 1,375;

г) 1.

17. Установіть відповідність між кількістю речовини та масою водню.

V, моль

m, г

1) 0,2

а) 1

2) 0,3

б) 1,2

3) 0,6

в) 0,6


г) 0,4

18. Установіть відповідність для амоніаку (NH3) масою 3,4 г.

1) V

а) 1,206 ∙ 1023

2) N(NH3)

б) 1,206 ∙ 1022

3) v

в) 4,48


г) 0,2

19. Відносна густина газу за киснем становить 1,81. Обчисліть відносну густину газу за хлором.

20. Обчисліть об’єм фосфіну (РН3) (н. у.) масою 7,8 г.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити