Усі уроки хімії 8 клас - 2016 рік

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

УРОК 50 УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ № 4 З ТЕМИ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ОКСИДИ. КИСЛОТИ»

Цілі:

- Формування ключових компетентностей:

- соціально-трудової — вміння застосовувати набуті знання на практиці, вміння самостійного розв'язування задач;

- інформаційної — вміння робити висновки та узагальнення.

- Формування предметних компетентностей: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Складні речовини. Оксиди. Кислоти»; виховувати інтерес до вивчення хімії.

Обладнання: роздавальний матеріал.

Тип уроку: КОН.

Форми роботи: індивідуальна робота за варіантами.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

III. САМОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА РОЗДАВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ

Варіант I

1. Укажіть формулу ортофосфатної кислоти:

а) HPO3;   в) H3PO4;

б) PH3;    г) HF.

2. Укажіть ряд сполук, у якому є лише солі:

а) HPO3, СaO, K2SO3;

б) NaCl, MgS, Fe2 (SO4)3;

в) K3PO4, HCl, NaOH;

г) HF, CaBr2, Li2S.

3. Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів:

а) SO2;

б) H2SO4;

в) H2O;

г) MgO.

4. Укажіть формулу кислотного оксиду:

а) K2O;

б) СаO;

в) CO2;

г) Al2O3.

5. Укажіть ряд сполук, у якому є лише трьохосновні кислоти:

а) H3AsO4, H3PO4, H3PO3;

б) H2S, H2SO3, HBr;

в) H3PO4, HCl, H2SO4;

г) HF, H3AsO4, H2S.

6. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки N2O5:

а) оксигеновмісна кислота;

б) основний оксид;

в) кислотний оксид;

г) амфотерний оксид.

7. Укажіть схему, яка відповідає реакції заміщення:

а) AB + CD → AD + CB

б) A → B + C

в) A + BC → AC + B

г) A + B → C

8. Укажіть сполуку, яка взаємодіє з водою:

а) SO2;

б) H2SO4;

в) NaCl;

г) MgO.

9. Установіть відповідність між класом і формулою сполуки.

1) Кислота

а) CuO

2) Основа

б) Fe (OH)2

3) Оксид

в) K2S

4) Сіль

г) HNO3


д) NH3

10. Установіть відповідність між назвою й формулою сполуки.

1) Ферум(ІІІ) сульфат

а) FeS

2) Ферум(ІІІ) гідроксид

б) Fe (OH)3

3) Ферум(ІІ) оксид

в) FeSO4

4) Ферум(ІІ) сульфід

г) Fe2 (SO4)3


д) FeO

У завданнях 11-14 правильних відповідей декілька.

11. Укажіть метали, які не взаємодіють з хлоридною кислотою:

а) Zn;

б) Cu;

в) Pt;

г) Fe.

12. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти СаО:

а) SO2;

б) H2SO4;

в) NaCl;

г) MgO.

13. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти HBr:

а) H2O;

б) K2CO3;

в) N2O5;

г) MgO.

14. Виберіть продукти реакції Ba(OH)2+ CO2

а) H2O;

б) BaCO3;

в) BaO;

г) H2CO3.

1B. Складіть формули сполук:

а) купрум(ІІ) сульфід;

б) хром(ІІІ) оксид;

в) сульфітна кислота.

16. Розмістіть метали за порядком зменшення їхньої активності в реакціях з кислотами:

а) Fe;

б) Na;

в) Al;

г) Ag;

д) Mg;

е) Sn.

17. Допишіть рівняння реакцій:

а) CuO + HCl →

б) CO2 + CaO →

в) Zn + H2SO4

18. Укажіть кількість речовини водню, який виділиться під час взаємодії ортофосфатної кислоти з цинком кількістю 0,2 моль:

а) 0,1 моль;

б) 0,3 моль;

в) 0,2 моль;

г) 0,4 моль.

19. Складіть рівняння можливих реакцій між бромідною кислотою й такими речовинами: вода, хром, магній оксид, натрій гідроксид.

20. Яка маса алюмінію вступить у реакцію з хлоридною кислотою, якщо при цьому виділиться 2,24 л водню за н. у.?

Варіант II

1. Укажіть формулу хром(ІІІ) гідроксиду:

а) Cr(OH)3;

б) Cr(OH)2;

в) CrOH;

г) Cr3OH.

2. Укажіть ряд сполук, у якому є лише оксиди:

а) KPO3, H2O, CaSO3;

б) NaCl, MgO, H2SO4;

в) Na3PO4, HCl, BaO;

г) K2O, CaO, Li2O.

3. Укажіть сполуку, яка не належить до кислот:

а) H2S;

б) H2SO3;

в) NaOH;

г) HBr.

4. Укажіть формулу основного оксиду:

а) Br2O7;

б) SiO2;

в) BaO;

г) WO3.

5. Укажіть ряд сполук, у якому є лише оксигеновмісні кислоти:

а) H2S, H3PO4, HPO3;

б) H2S, H2SO3, HBr;

в) H3PO4, H2SO3, H2SO4;

г) HF, H3AsO4, H2S.

6. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки BeO:

а) оксигеновмісна кислота;

б) основний оксид;

в) кислотний оксид;

г) амфотерний оксид.

7. Укажіть схему, яка відповідає реакції сполучення:

а) AB + CD → AD + CB

б) A → B + C

в) A + BC → AC + B

г) A + B → C

8. Укажіть сполуку, яка взаємодіє з водою:

а) PbO2;

б) H3PO4;

в) MgSO4;

г) BaO.

9. Установіть відповідність між класом і формулою сполуки.

1) Кислота

а) Mn (OH)2

2) Основа

б) CuCO3

3) Оксид

в) H2SO3

4) Сіль

г) Cl2


д) CrO

10. Установіть відповідність між назвою й формулою сполуки.

1) Хром(ІІІ) оксид

а) CrCl2

2) Хром(ІІ) гідроксид

б) Cr (NO3)3

3) Хром(ІІ) хлорид

в) Cr (NO3)2

4) Хром(ІІІ) нітрат

г) Cr2O3


д) Cr (OH)2

У завданнях 11-14 декілька правильних відповідей.

11. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти CO2:

а) SO2;     в) KOH;

б) H2SO4;    г) MgO.

12. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти H2SO4:

а) H2O;

б) CO2;

в) NaOH;

г) MgO.

13. Укажіть метали, які взаємодіють із сульфатною кислотою:

а) Fe;    в) Al;

б) Au;    г) Ag.

14. Виберіть продукти реакції NaOH + SO2

а) H2O;

б) Na2O;

в) Na2SO4;

г) Na2SO3.

15. Складіть формули сполук:

а) алюміній оксид;

б) ферум(ІII) хлорид;

в) метафосфатна кислота.

16. Розмістіть метали за порядком збільшення їхньої активності в реакціях з кислотами:

а) Hg;

б) Co;

в) Ca;

г) Zn;

д) Cr;

е) Pb.

17. Укажіть кількість речовини магнію, який взаємодіє з 0,3 моль хлоридної кислоти:

а) 0,1 моль;

б) 0,3 моль;

в) 0,15моль;

г) 0,25 моль.

18. Допишіть рівняння реакцій:

а) BaO + H2SO4

б) SO2 + MgO →

в) Al + HCl →

19. Cкладіть рівняння можливих реакцій між нітратною кислотою та речовинами: нітроген(V) оксид, натрій оксид, калій сульфід, барій гідроксид.

20. Який об’єм водню (н. у.) виділиться під час взаємодії сульфатної кислоти масою 4,9 г з магнієм?

Варіант III

1. Укажіть формулу манган(ІІ) сульфату:

а) MnSO3;

б) Mn2SO4;

в) Mn2SO3;

г) MnSO4.

2. Укажіть ряд сполук, у якому є лише кислоти:

а) HPO3, HBr, H2SO3;

б) NaCl, MgS, H2SO4;

в) H3PO4, HCl, Ba(OH)2;

г) HF, CaBr2, Li2S.

3. Укажіть сполуку, яка не належить до основ:

а) Cr (OH)2;

б) CaO;

в) NaOH;

г) Pb (OH)2.

4. Укажіть формулу кислотного оксиду:

а) CuO;

б) P2O5;

в) ZnO;

г) Na2O.

B. Укажіть ряд сполук, у якому є лише безоксигенові кислоти:

а) H2S, HBr, HPO3;

б) H2S, H2SO3, HI;

в) H3PO4, H2SO3, HCl;

г) HF, HBr, H2S.

6. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки HNO3:

а) оксигеновмісна кислота;

б) основний оксид;

в) кислотний оксид;

г) амфотерний оксид.

7. Укажіть схему, яка відповідає реакції обміну:

а) AB + CD → AD + CB

б) A → B + C

в) A + BC → AC + B

г) A + B → C

8. Укажіть сполуку, яка взаємодіє з водою:

а) CuS;

б) CO2;

в) NaOH;

г) FeO.

9. Установіть відповідність між класом і формулою сполуки.

1) Кислота

а) H3PO4

2) Основа

б) PH3

3) Оксид

в) CuO

4) Сіль

г) KOH


д) CrBr3

10. Установіть відповідність між назвою й формулою сполуки.

1) Манган(ІІ) сульфід

а) MnSO4

2) Манган(ІІ) сульфат

б) Mn (OH)4

3) Манган(IV) гідроксид

в) Mn2O7

4) Манган(VІІ) оксид

г) MnSO3


д) MnS

У питаннях 11-14 декілька правильних відповідей.

11. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти Na2O:

а) H2O;    в) N2O5;

б) K2CO3;   г) MgO.

12. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти HCl:

а) H2O;

б) Na2O;

в) K2S;

г) CO.

13. Укажіть метали, які не взаємодіють з бромідною кислотою:

а) Hg;

б) Co;

в) Ca;

г) Pd.

14. Виберіть продукти реакції K2S + HCl →

а) H2S;

б) KH;

в) KCl;

г) H2.

15. Складіть формули сполук:

а) барій ортофосфат;

б) сульфатна кислота;

в) літій оксид.

16. Розмістіть метали за порядком зменшення їхньої активності в реакціях з кислотами:

а) Zn;

б) Cu;

в) K;

г) Sn;

д) Al;

е) Fe.

17. Укажіть кількість речовини сульфатної кислоти, яка взаємодіє з 0,4 моль літію:

а) 0,1 моль;

б) 0,3 моль;

в) 0,2 моль;

г) 0,4 моль.

18. Допишіть рівняння реакцій:

а) FeO + HNO3

б) Na2O + H2O →

в) KOH + HCl →

19. Складіть рівняння можливих реакцій між сульфатною кислотою та речовинами: цинк, купрум(ІІ) гідроксид, натрій оксид, золото.

20. Яка маса солі утвориться під час взаємодії нітратної кислоти масою 6,3 г з ферум(ІІ) оксидом?

Варіант IV   

1. Укажіть формулу ферум(ІІІ) оксиду:

а) Fe3O;

б) FeO;

в) FeO3;

г) Fe2O3.

2. Укажіть ряд сполук, у якому є лише основи:

а) LiPO3, Ba (OH)2, K2SO3;

б) NaOH, MgS, Fe2 (SO4 )3;

в) KOH, Cu (OH)2, NaOH;

г) HF, Ca (OH)2, Li2S.

3. Укажіть сполуку, яка не належить до солей:

а) CuCl2;

б) KBr;

в) Ca (NO3)2;

г) HPO3.

4. Укажіть формулу основного оксиду:

а) FeO;

б) V2O5;

в) Cl2O7;

г) N2O5.

B. Укажіть ряд сполук, у якому є лише двохосновні кислоти:

а) H2S, HBr, HPO3;

б) H2S, H2SO3, H2SO4;

в) H3PO4, H2SO3, HCl;

г) HF, HBr, H2S.

6. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки Na2O:

а) оксигеновмісна кислота;

б) основний оксид;

в) кислотний оксид;

г) амфотерний оксид.

7. Укажіть схему, яка відповідає реакції розкладу:

а) AB + CD → AD + CB

б) A → B + C

в) A + BC → AC + B

г) A + B → C

8. Укажіть сполуку, яка взаємодіє з водою:

а) Ba (OH)2;

б) K2SO4;

в) K2O;

г) HCl.

9. Установіть відповідність між класом і формулою сполуки.

1) Кислота

а) O3

2) Основа

б) H2CO3

3) Оксид

в) Fe (OH)2

4) Сіль

г) CO2


д) Al(NO3)3

10. Установіть відповідність між назвою й формулою сполуки.

1) Кобальт(ІІ) бромід

а) Co (OH)3

2) Кобальт(ІІІ) оксид

б) CoBr2

3) Кобальт(ІІІ) гідроксид

в) CO3 (PO4)2

4) Кобальт(ІІ) ортофосфат

г) CO2O3


д) Co (PO3)2

Завдання 11-14 мають декілька правильних відповідей.

11. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти SO3:

а) H2O;

б) KOH;

в) N2O5;

г) HCl.

12. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти HNO3:

а) H2O;

б) SO2;

в) Ba(OH)2;

г) FeO.

13. Укажіть метали, які не взаємодіють з ортофосфатною кислотою:

а) Mg;

б) Cu;

в) Fe;

г) Au.

14. Виберіть продукти реакції Fe2O3 + H2SO4

а) H2O;

б) FeSO4;

в) FeS;

г) Fe2 (SO4)з.

15. Складіть формули сполук:

а) станум(IV) оксид;

б) ортофосфатна кислота;

в) калій сульфат.

16. Розмістіть метали за порядком збільшення їхньої активності в реакціях з кислотами:

а) Mg;

б) K;

в) Fe;

г) Au;

д) Cr;

е) Pb.

17. Допишіть рівняння реакцій:

а) BaO + SO3

б) SO2 + KOH →

в) LiOH + HCl →

18. Укажіть кількість речовини водню, який виділиться під час взаємодії сульфатної кислоти з алюмінієм кількістю 0,1 моль:

а) 0,1 моль;

б) 0,3 моль;

в) 0,15 моль;

г) 0,25 моль.

19. Складіть рівняння можливих реакцій між хлоридною кислотою та речовинами: вода, алюміній гідроксид, натрій карбонат, залізо.

20. Яка маса бромідної кислоти витратиться на взаємодію з цинком масою 13 г?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити