УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 1

РОЗЧИНИ

 

Урок 20

Тема уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини»


Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє учнів за варіантами, нагадує їм зміст завдань, час виконання, правила оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється по 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

✵ завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


III. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника про хімічні реакції.

Варіант І

1. Солі — це електроліти...

2. Маса речовини у 200 г розчину з масовою часткою речовини 10 %:

а) 20 г;                      

б) 10 г;

в) 190 г.

3. Виберіть формули електролітів:

а) NaОH;                  

б) MgCl2;

в) CО2;                     

г) H2SО4.

4. За здатністю проводити електричний струм у розчинах речовини поділяються на типи:

а) насичені й ненасичені;

б) електроліти й неелектроліти;

в) водні й неводні.

5. Установіть відповідність.

A. Ba(ОH)2                 1. Ba2+, 2ОH-

Б. Na2SО4                  2. 2H+, SО42-

B. H2SО4                    3. 2Na+, SО42-

6. Процес електролітичної дисоціації:

а) оборотний;          

б) необоротний;

в) повільний.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

а) натрій карбонату та хлоридної кислоти;

б) аргентум нітрату й барій хлориду.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: H+ + OH-  H2O

9. Обчисліть масову частку оцтової кислоти в розчині, одержаному в результаті розчинення 150 г кислоти у 200 г води.

10. Обчисліть масу осаду, одержаного в результаті взаємодії розчину купрум(ІІ) хлориду масою 120 г з масовою часткою солі 37,5 % і надлишку розчину натрій гідроксиду.


Варіант ІІ

1. Основи — це електроліти...

2. масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 10 г речовини у 200 г води:

а) 25 %;                  

б) 5 %;

в) 15 %.

3. Виберіть формули електролітів:

а) CuSO4;                 

б) HCl;

в) LiOH;                   

г) C.

4. На розчинність речовин у воді впливає:

а) забарвлення розчину;

б) природа речовини;

в) температура;

г) агрегатний стан речовини.

5. Установіть відповідність.

A. CaCl2                     1. H+, NO3-

Б. NaOH                    2. Ca2+, 2Cl-

B. HNO3                    3. Na+, OH-

6. Сильні електроліти в розчині:

а) дисоціюють поетапно;

б) дисоціюють повністю;

в) не дисоціюють.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

а) цинк сульфату й натрій гідроксиду;

б) натрій карбонату й сульфатної кислоти.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: Ba2+ + SO42-  BaSO4

9. Обчисліть масу калій нітрату, яку необхідно розчинити у 120 г води для одержання розчину з масовою часткою речовини 10 %.

10. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділиться внаслідок дії надлишку хлоридної кислоти на розчин натрій карбонату масою 400 г з масовою часткою 37,4 %.


Варіант ІІІ

1. Кислоти — це електроліти.

2. масова частка речовини в розчині, одержаному в результаті розчинення 20 г речовини в 100 г води:

а) 20 %;                    

б) 10 %;

в) 17 %.

3. Виберіть формули електролітів:

а) S8;                       

б) KCl;

в) НВr;                     

г) Al2(SO4)3.

4. За вмістом розчиненої речовини розчини поділяються на типи:

а) насичені й ненасичені;

б) істинні й колоїдні;

в) концентровані й розведені.

5. Установіть відповідність.

A. AgNO3                   1. Ca2+, 2OH-

Б. H2SO4                    2. 2H+, SO42-

B. Ca(OH)2                3. Ag+, NO3-

6. Електролітами є речовини з типами хімічного зв’язку:

а) ковалентний полярний, іонний;

б) ковалентний неполярний, іонний;

в) ковалентний полярний, металічний.

7. Напишіть у іонній формі рівняння взаємодії:

а) натрій гідроксиду й нітратної кислоти;

б) магній нітрату й калій гідроксиду.

8. Підберіть два молекулярні рівняння до іонного рівняння: Ag+ + Cl-  AgCl

9. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180 г розчину з масовою часткою цукру 15 %.

10. Обчисліть масу сульфатної кислоти з масовою часткою 34 %, яку необхідно додати для нейтралізації розчину натрій гідроксиду масою 40 г з масовою часткою лугу 15 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити