УСІ УРОКИ ХІМІЇ
9 клас

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Урок 61

Тема уроку. Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»


Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з теми «Органічні сполуки»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу


II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

✵ завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

✵ завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

✵ завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.


III. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про значення хімії в життєдіяльності людини.

Варіант І

1. Денатурація білків — це реакція руйнування структури:

а) первинної;            

б) вторинної;

в) вторинної та третинної.

2. Укажіть серед наведених сполук естер:

а) C2H5 - OH;             

б) CH3 - CH2 - CH - COOH;

в) CH3 - COOC2H5;                             

г) (C6H10O5)n.

3. Вторинна структура білка зумовлена...

4. Установіть відповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH                    А. 1-бутанол

2. CH3 - COOC4H9                                    Б. α-амінобутанова кислота

3. CH3 - CH2 - CH(NH2)-COOH                    В. Бутиловий естер оцтової кислоти

5. Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

а) аміно- й гідроксильна;

б) карбоксильна й гідроксильна;

в) аміно- й карбоксильна.

6. Нуклеїнові кислоти — це:

а) природні полімери;

б) штучні полімери;

в) мономери для синтезу білка.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину й молекули серину.

8. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Бутанол  бутанова кислота  2-хлорбутанова кислота  2-амінобутанова кислота

10. Обчисліть масу тринітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97 %.

 

Варіант ІІ

1. Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

а) пептидних;           

б) водневих;

в) дисульфідних.

2. Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

а) CH3 - CH(NH2) - COOH;

б) CH3 - CH2 - CH(OH) - COOH;

в) CH3 - CH2 - CH2 - COOH;

г) CH3 - CH(NH2) - CH2 - COOH.

3. Первинна структура білка зумовлена...

4. Установіть відповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - OH         А. Амінооцтова кислота

2. CH3 - COOC5Hn11                             Б. 2-пентанол

3. CH2(NH2) - COOH                              В. Пентиловий естер оцтової кислоти

5. Денатурація білка відбувається під дією:

а) води;

б) кислот;

в) радіації.

6. Нуклеотид складається із залишків:

а) вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

б) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

в) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з молекули аланіну і двох молекул гліцину.

8. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Етанол  етанова кислота  хлоретанова кислота  аміноетанова кислота

10. Обчисліть масу капронового волокна, яке можна одержати в результаті поліконденсації 6-аміногексанової кислоти масою 48,4 г, якщо вихід продукту реакції становить 94 %.

 

Варіант ІІІ

1. Укажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

а) -OH, -SH;             

б) -NH2, -COOH;

в) -NH2, -OH.

2. Укажіть серед наведених сполук амінокислоту:

а) NH2 - CH2 - CH2 - COOH;

б) CH3 - COOC2H5;

в) CH3 - CH2- CH - COOH;  

г) CH3 - NH2.

3. Третинна структура білка зумовлена...

4. Установіть відповідність.

1. CH3 - CH2 - CH2 - OH      А. 2-амінопропанова кислота

2. CH3 - CH2 - COOC2H5      Б. 2-пропанол

3. CH3 - CH(NH2) - COOH    В. Етиловий естер пропанової кислоти

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

а) біуретову реакцію;

б) гідроліз;

в) реакцію гідрування.

6. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає:

а) у забезпеченні енергією;

б) у забезпечення живлення;

в) у зберіганні й реалізації генетичної інформації.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну й молекули гліцину.

8. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Пропанол  пропанова кислота  2-бромпропанова кислота  2-амінопропанова кислота

10. Обчисліть масу целюлози триацетату, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити