Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

Календарне планування курсу «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» (І семестр)

Дата

Тема уроку

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

1


Вступ до курсу «Громадянська освіта»

Розкрити мету, зміст та основні завдання курсу; ознайомити учнів зі змістом і методами вивчення курсу

Знання і розуміння:

✵ знає і розуміє зміст поняття громадянська освіта;

✵ пояснює завдання та структуру предмета;

✵ висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

Вміння і навички:

✵ для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань;

✵ демонструє навички критичного мислення стосовно оцінки самого/самої себе

РОЗДІЛ I. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

2


Я — людина. Самоідентифікація

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: індивід, особа, особистість, громадянин, ідентичність, самореалізація людини, соціалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура;

✵ знає загальні ознаки та ознаки ключових понять;

✵ усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу;

✵ відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

Вміння і навички:

✵ вільно оперує основними поняттями;

✵ використовує загальновідомі докази з самостійною і правильною аргументацією;

✵ демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до уроку;

✵ формулює і висловлює власну думку щодо особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина;

✵ відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань

3-4


Соціалізаціяособистості

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім’ї. Трансформація моделей сім’ї

Знання і розуміння:

✵ вільно оперує поняттями самореалізація, соціалізація;

✵ дискутує за темою ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина;

✵ уміє окреслити власні життєві пріоритети;

✵ аналізує вплив субкультур на молодь;

✵ для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань

Установки і цінності:

✵ усвідомлює необхідність збереження власної автономії та індивідуальності як важливої умови самореалізації особистості та формування різноманітного світу

5


Розвиток особистості. Індивідуальність таавтономія особистості

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність

Знання і розуміння:

✵ вільно оперує поняттями самореалізація, соціалізація;

✵ дискутує за темою особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина;

✵ демонструє навички критичного мислення щодо оцінки самого/самої себе;

✵ усвідомлює, що необхідне для більш повної реалізації людиною своїх задатків і можливостей.

Вміння і навички:

✵ вміє окреслити власні життєві пріоритети;

✵ усвідомлює необхідність збереження власної автономії та індивідуальності як важливої умови самореалізації особистості та формування різноманітного світу;

✵ усвідомлює свою ідентичність, поважає ідентичність інших;

✵ для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань;

✵ уміє окреслити власні життєві пріоритети

6


Практичне заняття «Визначаємо найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

Формування ставлення та утвердження цінностей через особистий практичний досвід учнів. Формування навичок соціальної взаємодії, вироблення вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі

Вміння і навички:

✵ відпрацьовує навички креативного мислення;

✵ розвиває вміння самостійно приймати відповідальні рішення і діяти у правовому полі, конструктивно взаємодіяти з суспільством;

✵ розвиває інтерес до історії сім’ї, сімейних традицій, родоводу

7


Урок повторення й узагальнення за розділом І


Знання і розуміння:

✵ дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім'я, субкультура;

✵ називає загальні ознаки та ознаки ключових понять;

✵ усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.

Вміння і навички:

✵ вільно оперує основними поняттями;

✵ відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань;

✵ вміє окреслити власні життєві пріоритети;

✵ критично аналізує власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації

Установки і цінності:

✵ усвідомлює цінність людського життя, свою ідентичність,

✵ поважає ідентичність інших;

✵ визнає цінність особистої гідності людини;

✵ усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві

8


Тематичне оцінювання за розділом І


РОЗДІЛ II. ПРАВА 1 СВОБОДИ ЛЮДИНИ

9


Людська гідність і права людини

Поняття людської гідності. Людська гідність — основа природного права

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: людська гідність, свобода, гуманізм, права і свободи людини.

Вміння і навички:

✵ зіставляє і порівнює два поняття особиста гідність та людська гідність;

✵ застосовує здобуті знання і сформовані уявлення в процесі розвитку своєї моральності, вихованості, культури поведінки;

✵ веде аргументовану полеміку на відповідну тематику.

Установки і цінності:

✵ поділяє думку, зафіксовану у статті 1 Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»;

✵ висловлює повагу до людської гідності, до прав людини;

✵ визнає цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права

10


Рівноправність. Охорона й захист людської гідності

Громадянські (особисті) права людини; визначення ключових проблем реалізації державної політики щодо дотримання прав людини. Поглиблення знання стосовно міжнародно визнаних прав людини та способів їх захисту. Усвідомлення природи прав людини

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: людська гідність, свобода, гуманізм, права і свободи людини, гуманізм.

Вміння і навички:

✵ застосовує здобуті знання і сформовані уявлення в процесі розвитку своєї; моральності, вихованості, культури поведінки;

✵ веде аргументовану полеміку на відповідну тему;

✵ розуміє ключові проблеми реалізації державної політики щодо дотримання прав людини;

✵ створює короткі повідомлень на задану тему;

✵ використовує здобуті раніше знання;

✵ розпізнає порушення прав людини та знає, як протистояти їм

Установки і цінності:

✵ висловлює повагу до людської гідності й дотримання прав людини, демократії, справедливості, рівноправності та верховенства права

11-12


Еволюція прав людини

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини. Правовий статус особистості в Україні

Учень/учениця:

✵ знає про види та покоління прав людини;

✵ називає особливості основних етапів еволюції прав людини;

✵ пояснює природу прав людини;

✵ розрізняє права людини та обов’язки громадянина

13


Людина і держава

Взаємовідносини «людина — держава». Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави

Учень/учениця:

✵ пояснює поняття людина, індивід, особистість, особа, громадянин;

✵ розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства;

✵ пояснює особливості взаємовідносин особи і держави;

✵ розглядає права людини крізь призму відносин «людина — держава»;

✵ визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини

14


Поняття прав дитини. Захист прав дитини

Загальне уявлення про права людини. Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини. Категорії прав людини. Україна і права людини. Конституційні права та обов’язки людини і громадяни на в Україні. Міжнародні стандарти прав людини. Взаємозв’язок прав і обов’язків

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: права дитини, рівноправність, верховенство права, відповідальність, порушення прав людини.

Вміння і навички:

✵ пояснює поняття права і свободи людини;

✵ характеризує види прав і свобод людини, наводить приклади;

✵ називає міжнародні документи з прав людини і прав дитини та аналізує зміст статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини;

✵ висловлює власні судження про значення прав людини і дитини;

✵ для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань;

✵ усвідомлює цінності прав людини як необхідної умови існування кожної людини; важливість взаємозв’язку прав та обов’язків; необхідність спілкування та взаємозв’язку з людьми на ґрунті загальнолюдських цінностей

15


Механізми захисту прав людини і прав дитини

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації

Знання і розуміння:

✵ добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо функціонування міжнародних та європейських механізмів захисту прав людини;

✵ розуміє важливість існування механізмів захисту прав людини та цінність ініціативи кожної особи в цій сфері;

✵ знає, що таке порушення прав людини;

✵ знає національні та міжнародні механізми захисту прав людини;

✵ оцінює перспективи й основні загрози розвитку прав людини в майбутньому

16


Практичне заняття «Європейський суд з прав людини»


Знання і розуміння:

✵ поділяє думку про те, що: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»;

✵ розуміє важливість існування механізмів захисту прав людини та цінність ініціативи кожної особи в цій сфері;

✵ володіє інформацією про порядок звернень щодо захисту прав людини до національних і міжнародних органів та організацій;

✵ визнає роль міжнародних та європейських інституцій у захисті прав людини (ООН, Рада Європи, Європейський суд з прав людини, ОБСЄ)

17


Урок повторення й узагальнення за розділом II


Знання і розуміння:

✵ пояснює природу прав людини;

✵ розрізняє права людини та обов’язки громадянина;

✵ знає національні та міжнародні механізми захисту прав людини.

Вміння і навички:

✵ називає особливості основних етапів еволюції прав людини;

✵ визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини;

✵ оцінює перспективи й основні загрози розвитку прав людини в майбутньому.

Установки і цінності:

✵ розуміє важливість захисту прав людини;

✵ визначає роль міжнародних та європейських інституцій у захисті прав людини

18


Тематичне оцінювання за розділом II


РОЗДІЛ III. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

19


Соціокультурна

багатоманітність

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Тендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність, стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс;

✵ володіє інформацією про соціальну структуру суспільства та соціальні інститути;

✵ розуміє, що таке соціальні цінності та яку роль у житті суспільства відіграє соціальна відповідальність;

✵ розуміє значення тендерної рівності.

Вміння і навички:

✵ може зобразити графічно структуру сучасного суспільства;

✵ дає характеристику видам соціальної відповідальності.

Установки і цінності:

✵ визнає цінність культурного багатоманіття;

✵ поважає та толерантно ставиться до культурних відмінностей, проявляє відкритість до між культурного діалогу

20


Ефективна комунікація

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація

Знання та розуміння:

✵ називає основні принципи діалогу між соціальними групами в полікультурному суспільстві: принцип соціальної рівності та справедливості, принцип згуртованості, принцип соціального партнерства;

✵ моделює або вдосконалює процес спілкування з представниками інших культур;

✵ розуміє роль спілкування в житті людини й суспільства;

✵ пояснює терміни: вербальна й невербальна комунікація.

Установки і цінності:

✵ формує переконання в тому, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти

21


Стереотипи та упередження. Дискримінація

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Міжнародні та національні засоби захисту від дискримінації. Толерантність та інклюзія

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс.

Вміння і навички:

✵ визначає причини виникнення стереотипів та їхній вплив на життя в багатоманітному суспільстві;

✵ наводить приклади дискримінації та ксенофобії;

✵ вміє протистояти проявам расизму;

✵ формує звичку проявляти емпатію

22


Конфлікти

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс;

✵ знає та критично оцінює причини зародження конфліктів, аналізує шляхи подолання конфліктних ситуацій;

Вміння і навички:

✵ аналізує причини конфліктів та способи виходу з конфліктних ситуацій;

✵ формує навички ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів;

✵ вчиться вести переговори, досягати компромісу та консенсусу засобами діалогу через критичне дослідження ситуації конфлікту;

✵ проявляє медіаторські вміння, пропонує шляхи розв’язання конфліктів

23


Практичне заняття

«Подолання

стереотипів»


Знання і розуміння:

✵ аналізує джерела виникнення стереотипів, робить власні висновки;

✵ визначає своє ставлення до проявів стереотипного мислення.

Вміння і навички:

✵ дискутує, порівнює різні точки зору;

✵ критично ставиться до проявів стереотипного мислення. Установки і цінності:

✵ визначає своє ставлення до різних форм дискримінації;

✵ долає стереотипи у своїх поглядах та переконаннях

24


Урок повторення й узагальнення за розділом III


Знання і розуміння:

✵ визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя в багатоманітному суспільстві;

✵ визначає причини зародження конфліктів;

✵ характеризує соціальні норми.

Вміння і навички:

✵ розрізняє види соціальної відповідальності, види стереотипів та конфліктів;

✵ демонструє навички ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів;

✵ виявляє емпатію

Установки і цінності:

✵ визнає цінність культурного багатоманіття;

✵ усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей;

✵ обґрунтовує твердження про те, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти

25


Тематичне оцінювання за розділом III


РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

26


Демократична держава

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію

Знання і розуміння:

✵ знає зміст основних понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, громадянське суспільство, громада, адвокація, волонтерство, солідарність, соціальна згуртованість, соціальний капітал;

✵ знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури;

✵ розуміє зміст основоположних принципів демократії;

✵ розуміє значення людського капіталу для розвитку демократичного суспільства.

Вміння і навички:

✵ може розтлумачити головні принципи демократії;

✵ оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства;

✵ розвиває здатність взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування

27


Громадянське

суспільство

Поняття громадянського суспільства. Сутність, структура та принципи функціонування громадянського суспільства. Активна життєва позиція та висока політична культура громадян — обов’язкові умови побудови громадянського суспільства в Україні. Розбудова правової держави, розвиток демократії та впровадження ринкової економіки — триєдиний шлях побудови громадянського суспільства в Україні

Знання і розуміння:

✵ знає зміст основних понять уроку;

✵ пояснює зв’язок між рівнем розвитку громадянського суспільства та можливостями реалізації прав людини та громадянина.

Вміння і навички:

✵ описує особливості становлення громадянського суспільства в Україні (досягнення та прорахунки);

✵ називає можливі шляхи розбудови громадянського суспільства;

✵ визначає власну роль у розбудові громадянського суспільства в Україні

28


Громада

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади

Знання і розуміння:

✵ знає зміст основних понять уроку;

✵ пояснює роль громади в житті людини, суспільства, держави;

✵ розуміє вплив громадян на вирішення проблем громади.

Вміння і навички:

✵ розвиває вміння самостійної роботи з нормативно-правовими документами;

✵ набуває вмінь працювати в групах

29


Громадянська участь у житті суспільства

Соціальна згуртованість, солідарність та взаємодія людей у суспільстві. Соціальна активність людини. Форми соціальної активності громадян: демонстрації, мітинги, пікети, марші та походи. Громадські ініціативи та громадські слухання. Адвокація. Волонтерство

Знання і розуміння:

✵ знає зміст основних понять уроку;

✵ розуміє та пояснює форми соціальної активності громадян: демонстрації, мітинги, пікети, марші та походи;

✵ має уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за участю громадян.

Вміння і навички:

✵ розвиває вміння самостійно працювати з нормативно- правовими документами;

✵ аналізує ефективність впливу громадянської участі на процеси демократизації суспільства;

✵ набуває вміння працювати в групах

30


Школа — простір демократії

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, права і обов’язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива;

✵ знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури;

✵ знає ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у врядуванні школою;

✵ розуміє роль учнівського самоврядування у процесі соціалізації та громадянського становлення школярів;

✵ знає права та обов’язки учнів.

Вміння і навички:

✵ може розтлумачити головні принципи демократії;

✵ оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства;

✵ адаптується у шкільну громаду без втрати особистої автономії;

✵ активно демонструє навички участі в учнівському самоврядуванні;

✵ вміє налагоджувати партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, представниками місцевої громади;

✵ бере участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади.

Установки і цінності:

✵ формує переконання, що особистість є найбільшою цінністю лише в умовах демократії;

✵ виявляє готовність захищати права і свободи людини; готовність до дії та співпраці з іншими;

✵ сприймає школу як простір демократії та територію прав людини

31


Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти

Знання і розуміння:

✵ знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, права і обов’язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива;

✵ знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури; ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у врядуванні школою.

Вміння і навички:

✵ оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства;

✵ адаптується у шкільну громаду без втрати особистої автономії;

✵ налагоджує партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, представниками місцевої громади;

✵ бере участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади.

Установки і цінності:

✵ виявляє готовність захищати права і свободи людини, до дії та співпраці з іншими, співпрацювати з іншими задля розв’язання суспільних проблем;

✵ сприймає школу як простір демократії та територію прав людини

32


Практичне заняття «Вибори до органів місцевого самоврядування»


Учень/учениця:

✵ надає загальну характеристику органів місцевого самоврядування;

✵ визначає етапи виборчого процесу до органів місцевого самоврядування, їхні особливості;

✵ порівнює місцеві вибори із загальнодержавними;

✵ аналізує правовий текст за допомогою алгоритму дій

33


Урок повторення й узагальнення за розділом IV


Знання і розуміння:

✵ знає зміст основоположних принципів демократії, знає як співвідносяться і взаємодіють між собою громадянське суспільство і правова держава;

✵ тлумачить головні принципи демократії;

✵ оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства;

✵ визначає форми суспільної активності громадян на рівні місцевої громади, регіону, державиPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити