Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 13. ЛЮДИНА І ДЕРЖАВА

Очікувані результати діяльності учнів:

✵ пояснює поняття людина, індивід, особистість, особа, громадянин;

✵ розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства;

✵ пояснює особливості взаємовідносин особи і держави;

✵ розглядає права людини крізь призму відносин «людина — держава»;

✵ визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Клас прикрашений плакатами «Я маю право...», які підготували учні.

Виступ учнів

Учитель пропонує 2-3 учням за бажанням зачитати свої міні-твори «Я громадянин Європи».

Бесіда

1. Що таке держава?

2. Які ознаки та функції має держава?

3. Що означає поняття «особа»?

4. Що таке суспільство?

5. Як пов’язані між собою особа та держава?

Учитель. Відносини держави та фізичної особи зазвичай ґрунтуються на взаємних правах, обов’язках та відповідальності, які конкретизуються в конституції та інших нормативно-правових актах. При цьому слід звернути увагу на те, що в сучасному світі діють міжнародні стандарти в галузі прав людини і держави зобов’язані встановити у своєму внутрішньому законодавстві такий правовий статус людини і громадянина, що відповідає цим стандартам.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Прес»

1. Як, на вашу думку, хто така людина?

2. Які поняття містить це слово?

Учитель. Усі ці поняття в повсякденному вжитку звучать як рівнозначні, але в юридичній мові за цими термінами закріплено різні значення.

Метод «Шкала думок»

1. Чи можна уже в момент народження визначити, що дитина, яка народилась, — людська істота? За якими ознаками?

2. Пригадайте з курсу біології, як латиною називається людська істота.

3. Як називали найдавніших людей, що виокремилися з тваринного світу?

4. Які зміни відбуваються в дитині під час її зростання, які нові риси, вміння в неї з’являються?

5. Чи можливі ці зміни без людського оточення, поза суспільством?

Практична робота

· Опрацювати розділ ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» і виконати завдання.

1. Заповнити таблицю «Права і свободи громадян України».

Особисті (громадянські права

Політичні права

Соціально-економічні права

Культурні права

Право

Передбачено у статті конституції

Право

Передбачено у статті конституції

Право

Передбачено у статті конституції

Право

Передбачено у статті конституції

2. Які базові принципи покладені в основу конституційних прав в Україні за ст. 21-22?

3. Порівняти права і свободи, записані в Конституції України із зафіксованими в Загальній Декларації прав людини та Європейській Конвенції прав людини.

4. Пояснити, що означає кожен з обов’язків, передбачений ст. 65-68 Конституції України.

Висновок. Відносини людина — держава закріплюються нормативно, у конституціях, законах та інших нормативно-правових актах, що видає держава.

Інтерактивна лекція

Учитель. Кожен з нас так чи інакше пов’язаний з державою, у якій проживає або народився. Правовий зв’язок громадянина з державою називається громадянством, а особа, що має такий зв’язок з державою, є її громадянином. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина держави є правовий статус, тобто сукупність прав та обов’язків.

Бесіда

1. Чи всі люди, що проживають на території України, є її громадянами?

2. Які документи засвідчують громадянство людини?

3. Із якого часу ви є громадянами України?

Робота з документом і таблицею

1. Об’єднавшись у групи, опрацювати Закон України «Про громадянство України» (від 18 січня 2002 р.) і заповнити відповідні графи таблиці «Принципи, підстави набуття, підстави припинення громадянства України».

1-ша група. Визначити основні принципи інституту громадянства в Україні.

2-га група. Підстави набуття громадянства.

3-тя група. Підстави припинення громадянства.

2. Спираючись на текст таблиці, охарактеризувати принципи, підстави набуття та припинення громадянства.

Принципи законодавства України про громадянство

Підстави набуття громадянства

Підстави припинення громадянства

1. Єдиного громадянства

1.

1.

2.

2. За територіальним походженням

2.

3. Неможливість позбавлення громадянина України громадянства України

3.

3.

4.

4.


5.

5. У зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини


6. Рівність перед законом громадян України, незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України

6.


7.

7. Унаслідок поновлення у громадянстві8.9. Унаслідок прийняття до громадянства


Висновок. Громадянство — це правова приналежність людини до певної держави, у зв’язку з чим на неї поширюється суверенітет цієї держави і вона користується захистом своїх прав і законних інтересів, як безпосередньо на території своєї держави, так і за її межами.

Робота з документом

· Опрацювати документи і визначити, якою мірою Конституція України відповідає принципам міжнародних документів з прав людини.

1-ша група

Стаття 55 Статуту Організації Об'єднаних Націй:

1) підвищення рівня життя, повній зайнятості населення і умовам економічного і соціального прогресу і розвитку та т. п.;

2) загальна повага і дотримання прав людини і основних свобод».

2-га група

Стаття 2 Загальної декларації прав людини 1948 року

Закріплено принцип рівності і недискримінації людини незалежно від раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного чи соціального походження, майнового стану або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить.

Стаття 29 Загальної декларації прав людини

«Під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки тих обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечити належне визнання і повагу прав і свобод інших та забезпечити справедливі вимоги моралі, суспільного порядку та загального добробуту в демократичному суспільстві».

3-тя група

Стаття 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права

Зобов’язала кожну державу вжити в максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступове повне здійснення зазначених у цьому Пакті прав людини. «Кожна держава... зобов’язується поважати і забезпечувати всім особам, що перебувають у межах її території та під її юрисдикцією, права, визначені в цьому Пакті».

4-та група

Конституція України

Повністю відповідає вищевказаним положенням міжнародно-правових актів. В її «Загальних засадах» уведені важливі положення:

✵ головним обов’язком держави є утвердження й забезпечення прав і свобод людини;

✵ правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Власне розділ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» є другим в Конституції і розміщений перед розділами про органи державної влади, що підкреслює його важливість та нове співвідношення між державою і людиною. При цьому, конституційно закріплюється положення про те, що:

✵ людина визнається найвищою соціальною цінністю;

✵ права і свободи людини мають визначати зміст і спрямованість діяльності держави;

✵ держава відповідає перед людиною за свою діяльність;

✵ комплекс закріплених в Конституції України прав, свобод і обов’язків являє собою певну систему, складовими якої є природні (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші права людини і громадянина, які визначають їхній правовий статус у державі.

Виступ груп.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Метод «Шкала думок»

· Кожен учень промовляє початок речення, обов’язковий для всіх: «Найбільш потрібним, з того, що я дізнався на уроці, це...», і завершує власною думкою.

Робота в групах

· Обговорити питання: «Чи захищені права людини в Україні?».

1. Клас об’єднується у групи відповідно до категорій прав людини.

2. Кожна із груп представляє свою відповідь на основне питання по своїй групі прав.

3. Представники груп ставлять запитання і доповнюють одне одного.

4. Виступ груп із заключним словом, з’ясовуючи, чи змінилася їхня думка після обговорення.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Напишіть твір за темою «Чому Україну називають європейською державою?».

2. Підготувати презентацію «Роль держави та державних інституцій у справі захисту прав людини і дитини».

3. Підготувати повідомлення про видатних правозахисників: Андрія Сахарова, Вацлава Гавела, Мартіна Лютера Кінга, Ральфа Банча, Анну Елеонору Рузвельт.

Сайти

1. https://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://turynskiy.blogspot.com

3. http://dspace.nlu.edu.ua


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити