Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 14. ПОНЯТТЯ ПРАВ ДИТИНИ. ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: права дитини, рівноправність, верховенство права, відповідальність, порушення прав людини.

Вміння і навички: пояснює поняття права і свободи людини; характеризує види прав і свобод людини, наводить приклади; називає міжнародні документи з прав людини і прав дитини та аналізує зміст статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини; висловлює власні судження про значення прав людини і дитини; для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань; усвідомлює цінності прав людини як необхідної умови існування кожної людини; важливість взаємозв'язку прав та обов'язків; необхідність спілкування та взаємозв'язку з людьми на ґрунті загальнолюдських цінностей.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виступ учнів

Учні презентують свій твір «Україна — європейська держава».

Перегляд відеоролика

· Переглянути відеозапис одного з телевипусків новин про порушення прав людей і дати відповіді на запитання.

1. Що вразило вас у переглянутому матеріалі?

2. Чи відчуваєте ви, що відбулося зараз із людиною?

Бесіда

1. Як ви вважаєте, чи може наявність прав у людини залежати від, віку, статі, кольору шкіри, соціального походження?

2. Чи справедливо, коли люди різної статі, статків, соціального походження та положення мають різний обсяг прав?

3. Чи повинні люди різної статі, статків, походження тощо по-різному відповідати перед законом?

4. Поясніть, як ви розумієте зміст прислів’їв: «Закон — це дишло: куди забажаєш, туди й повернеш», «Закон що павутиння: джміль проскоче, муха ув’язне», «Закони святі, законники — супостати».

5. Чи може влада безпідставно позбавляти чи обмежувати права?

6. Пригадайте головні складники правового статусу людини і громадянина.

7. У яких документах закріплено правовий статус людини і громадянина?

8. Чи існують у світі загальні правила, принципи-стандарти з прав людини?

Висновок. Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Першим великим правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. 3 вересня 1953 р. була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод встановлює не лише найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права для захисту прав людини, алей одну з найбільш розвинених форм міжнародної юридичної процедури.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Дитинство — це найбільш безтурботна і прекрасна пора в житті кожної людини. Проблема правового захисту родини і дитинства постійно перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти, адже діти потребують особливої уваги внаслідок їхньої вразливості, фізичної та розумової незрілості.

Виступи учнів

Учні демонструють презентацію «Роль держави та державних інституцій у справі захисту прав людини і дитини».

Інформаційне повідомлення

Конвенція ООН про права дитини — головний міжнародний документ щодо захисту дітей.

Із метою покращення становища у справі охорони прав дітей в Україні і приведення національного законодавства у відповідність до Конвенції про права дитини 26 квітня 2001р. Президент України підписав Закон «Про охорону дитинства». Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Виконання Конвенції ООН про права дитини контролюється ст. 9 Конституції України. В Україні реалізується національна програма «Діти України».

1924 р. — у Женеві було прийнято Декларацію прав дитини.

1959 р. — було прийнято Декларацію прав дитини.

1989 р. — прогресивні країни світу підписали Конвенцію прав дитини.

1991 р. — Україна приєдналася до Конвенції, а 2001 р. — прийняла закон «Про охорону дитинства».

Формування поняття

Конвенція прав дитини — документ особливого соціально-етичного значення, бо вона стверджує визнання дитини частиною людства, неприпустимості її дискримінації. Вона проголошує пріоритет інтересів дітей перед потребами держави, суспільства, релігії, сім’ї. У ній спеціально виділено необхідність особливої турботи держави і суспільства про дітей: сиріт, інвалідів, біженців, правопорушників. Це правовий документ високого міжнародного стандарту. У ньому дитина проголошена повноцінною і повноправною особистістю, самостійним суб’єктом права.

Бесіда

1. Дайте визначення поняттям «декларація» та «конвенція».

2. Чим вони відрізняються?

3. Про який основний закон, де записані права, свободи та обов’язки громадян України, ми не згадали?

Висновок. У кожної держави є один найважливіший закон. Це — Конституція. Від неї залежить щастя та доля нашого народу і кожної людини. Кожен громадянин має добре знати цей закон, розуміти його, виконувати, охороняти й поважати.

Запитання

1. Коли була прийнята Конституція України?

2. Хто її прийняв?

3. Від чийого імені прийняли Конституцію України?

4. Як Конституція України визначає повноваження Президента?

Учитель. Права людини охоплюють усі сфери її життєдіяльності, і розподіл прав на категорії є досить умовним.

Робота з документом

1. Опрацювати текст Конвенції ООН про права дитини.

Конвенція ООН про права дитини

Стаття 2

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.

Стаття 6

1. Держави-учасниці визнають, що кожна дитина має невід’ємне право на життя.

2. Держави-учасниці забезпечують у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.

Стаття 7

1. Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання у здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

Стаття 8

1. Держави-учасниці зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання.

Стаття 28

1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:

а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту;

б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги...

Стаття 32

1. Держави-учасниці визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може становити небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку.

2. На прикладі сюжетів відомих вам казок визначте з’ясуйте, яке право, передбачене Конвенцією про права дитини, було порушено.

Ситуація 1. Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідолашній дівчинці заборонили брати участь в іграх та забавах сестер.

· Яке право порушено стосовно Попелюшки? (Право дитини на відпочинок і розваги; право брати участь у розважальних заходах, що відповідають їхньому віку.)

Ситуація 2. Мауглі майже від народження жив серед тварин.

· Чи можна вважати, що він має рівні права, передбачені для дитини, що зростає в людському суспільстві? (Так, Конвенція визначає, що дитиною є кожна людська істота, яка не досягла 18 років.)

Ситуація 3. Баба Яга викрадає Івасика-Телесика і відносить його за тридев’ять земель у тридесяте царство.

· Які права дитини порушила злодійка? (Згідно з Конвенцією дитина має право не розлучатися з батьками (окрім випадків, визначених законодавством); Конвенцією заборонене незаконне переміщення дітей і неповернення їх із-за кордону.)

Перегляд відеоролика

Перегляд відеоролика «Конвенція про права дитини» (https://www.youtube.com).

Учитель. Як бачимо, ситуація у світі, зокрема і в Україні щодо охорони дитинства, досить складна. Це питання потребує невідкладного першочергового вирішення.

Робота в групах

· У групах обговоріть проблему охорони дитинства і визначте шляхи її розв’язання. Відповідь необхідно оформити у вигляді звернення.

Завдання

· Складіть Статут вашого класу, де необхідно передбачити як права, так і обов’язки учнів та вчителів.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про найвідоміших борців за права: Андрія Сахарова, Вацлава Гавела, Мартіна Лютера Кінга, Ральфа Банча, Анну Елеонору Рузвельт.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

1. Якщо вам запропонують зобразити символ свободи, який предмет правитиме вам за символ?

2. Якого кольору буде ваш символ?

3. Який символ, на вашу думку, відповідає поняттю «гідність»?

4. Який символ відповідає поняттю «рівність»? Із яким кольором у вас асоціюється це поняття?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання на вибір

Підготувати твір-роздум за темою:

1. «Чи можуть бути в учнів права без обов’язків?»

2. «Яким буде суспільство, де всі погодяться з необхідністю дотримуватися прав людини? Чи можна цього досягти?»

3. «День без обов’язків — день без прав».

Сайти

1. https://www.youtube.com

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити