Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

Урок 1. ВСТУП ДО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає і розуміє зміст поняття громадянська освіта; пояснює завдання та структуру предмета; висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

Вміння і навички: для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань; демонструє навички критичного мислення стосовно оцінки самого / самої себе.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель інформує клас про зміст, методи та мета вивчення курсу «Громадянська освіта».

Учитель. Актуальність упровадження громадянської освіти в Україні зумовлена тим, що формування демократичної громадськості є нагальною потребою всіх розвинених держав.

Вивчення курсу «Громадянська освіта» передбачає:

✵ формування: 1) вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності за власну поведінку; 2) громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство в розв’язанні суспільних проблем;

✵ виховання: 1) поваги до людської гідності, дотримання прав людини і демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості та рівності; 2) громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави; 3) толерантності, інклюзії та поваги до культурного розмаїття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей;

✵ розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв’язувати конфлікти й запобігати дискримінації.

Завдання громадянської освіти — забезпечити цілеспрямовану підготовку старшокласників до функціонування в системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.

Учитель розповідає про основні принципи курсу «Громадянська освіта, використовуючи таблицю.

Демократичність

Пріоритет ідеї прав і свобод людини у громадянській освіті; виховання почуття соціальної справедливості та солідарності, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством та приймати рішення. Викладання курсу передбачає діалогічний характер навчання, створення атмосфери взаємоповаги у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з сім’єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо

Практична спрямованість

Передбачає формування в учнів пріоритетних для системи громадянської освіти вмінь і навичок: соціальної взаємодії, самостійного аналізу різноманітних ситуацій, перш за все, з власного життєвого середовища, приймати рішення і діяти у правовому полі

Зорієнтованість на позитивні соціальні дії

Спрямованість на набуття позитивного досвіду соціальних дій, формування позитивного іміджу компетентної громадянськості

Плюралізм

Формування поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної, расової різноманітності, уникнення екстремістських поглядів і поведінки, виховання толерантного ставлення до різних світоглядних і політичних доктрин, релігійних переконань і поглядів, до діяльності різних дитячих та молодіжних громадських організацій

Завдання

✵ Ознайомитись з основними (базовими) поняттями громадянської освіти: людина, особа, громадянин, права людини, верховенство права, інклюзія, громадянське суспільство, громада, громадянська участь, демократія, держава, відповідальність.

Учитель. Це інтегрований курс, який охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання.

Вправа «Дерево очікування»

Матеріали: ватман із зображенням дерева без листя, на якому потім будуть розташовані червоні та зелені аркушики, ручки.

Кожному учню надають зелені та червоні аркуші і пропонують зафіксувати власні сподівання:

✵ Мені б хотілось на цьому тренінгу ... (зелений аркуш).

✵ Мені б не хотілось на цьому тренінгу ... (червоний аркуш).

Далі учні об’єднуються в малі групи по п’ять осіб. Кожна група отримує завдання — співвіднести результати окремих відповідей кожного з членів підгрупи та сформувати свої очікування.

Бесіда

1. Для чого, на вашу думку, необхідно вивчати курс «Громадянська освіта»?

2. Чого ви очікуєте від вивчення цього курсу?

Висновок. Фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія, свобода, повага до прав людини, солідарність та участь. Базова умова демократичного розвитку суспільства — це громадяни, котрі володіють уміннями здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміють значення права, толерантно ставляться до думок інших, активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям.

ІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вправа «Коло вражень»

1. Що нового я відкрив для себе? Чого навчився?

2. Які почуття викликала у мене співпраця з іншими учнями?

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника і додаткових інформаційних джерел.

Сайти

1. https://www.novadoba.org.ua/

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/

3. http://mon.gov.ua

4. https://studfiles.net/preview/5319526/page:2/


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити