Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Урок 28. ГРОМАДА

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст основних понять уроку; пояснює роль громади в житті людини, суспільства, держави; розуміє вплив громадян на вирішення проблем громади.

Вміння і навички: розвиває вміння самостійної роботи з нормативно-правовими документами; набуває вмінь працювати в групах.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та цілей уроку.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Займи позицію»

Учитель. Уявіть, що ми з вами живемо в невеличкому містечку. Як і в кожному містечку, тут є свої проблеми. Спробуємо проаналізувати одну з них. Міська рада через засоби масової інформації повідомила про намір побудувати в центрі міста, неподалік від залізничної станції та річки, цех з виготовлення лаку та фарб. на думку міської ради, це підприємство дасть змогу поповнити міський бюджет, створити 400 робочих місць для мешканців містечка, розвинути мережу магазинів з реалізації продукції, знизити ціни на хімічно-будівельні товари для населення.

Однак до міської ради почали звертатись як окремі громадяни, так і групи мешканців, які виступали проти будівництва:

✵ молодіжна екологічна організація;

✵ група жителів центральної частини міста;

✵ підприємець, який має магазин з продажу хімічно-будівельних матеріалів.

Запитання

1. Від кого залежить розв’язання цього питання?

2. Якими є дії жителів містечка та організацій з приводу вирішення цього питання?

3. Прокоментуйте вислів: «Демократія пропонує правити кожному з нас, інакше кажучи, всі ми маємо владу втручатися в суспільні справи».

(X. Ортеґа-і-Ґассет — іспанський філософ і публіцист XVIII ст.)

Висновок. Як бачимо, місцеве самоврядування є основою демократичного ладу в нашій державі, і це доводить ст. 7 Основного Закону, яка гарантує і визнає місцеве самоврядування.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемні питання

1. Які асоціації у вас викликає слово «самоврядування»?

2. Назвіть органи самоврядування, які діють у нашому навчальному закладі?

Учитель. Слово самоврядування легко зрозуміти, адже воно походить від слів «урядувати, керувати самому». Самоврядування існувало ще до виникнення держави.

Теорію місцевого самоврядування започаткувало магдебурзьке право, і це було відтворено у ст. 3 Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка зафіксувала факт самостійності громади щодо держави.

Цивілізована, демократична держава неможлива без дієвого місцевого самоврядування. Спробуємо довести це, спираючись на статті закону про місцеве самоврядування.

Робота з текстом Конституції України (Розділ ІІ)

1. Що таке самоврядування?

2. Які органи виконують функції місцевого самоврядування?

3. Що є територіальною основою місцевого самоврядування?

4. У чому виражена правова, організаційна, матеріальна та фінансова автономія місцевого самоврядування?

5. на основі яких принципів діють органи місцевого самоврядування?

Робота в групах

1-ша група. на основі Конституції України та матеріалів про поняття та принципи місцевого самоврядування в Україні» з’ясувати:

1. Як громадяни України реалізують право на самоврядування?

2. Які обмеження існують щодо цього права?

3. Чим визначається право на самоврядування та які його гарантії?

4. Як захищають це право?

5. Які гарантії держави?

6. Чим регулюється це право?

7. Дайте визначення поняття «місцеве самоврядування».

2-га група. У вигляді схеми-таблиці зобразити систему місцевого самоврядування в Україні та її компетенції.

Під час підготовки учні використовують слова-підказки: територіальна громада; сільська, селищна, міська ради; сільський, селищний, міський голови; виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; районна, обласна ради; органи самоорганізації населення.

3-тя група. Опрацювати законопроект про територіальний устрій України, дати відповіді на запитання.

1. Які зміни і пропозиції з його удосконалення можна запропонувати?

2. Яка ваша думка щодо законопроекту?

Міні-лекція з елементами бесіди

1. Принципи місцевого самоврядування в Україні:

✵ народовладдя;

✵ законність;

✵ гласність;

✵ колегіальність;

✵ поєднання місцевих і державних інтересів;

✵ виборність;

✵ правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

✵ підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

✵ державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;

✵ судовий захист прав місцевого самоврядування.

2. Система місцевого самоврядування:

✵ територіальна громада;

✵ сільська, селищна, міська рада;

✵ сільський, селищний, міський голова;

✵ староста;

✵ виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

✵ районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальні громади сіл, селищ, міст;

✵ органи самоорганізації населення.

Формування поняття

Територіальна громада — це сукупність громадян України, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус. Місцеве самоврядування, згідно з Конституцією України, здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Учитель. В Україні вперше в офіційних документах термін «територіальний колектив» використано в Конституційному договорі між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України», укладеного 8 червня 1995 р. У ст. 47 договору визначено, що місцеве самоврядування — «це гарантоване державою право територіальних колективів громадян та обраних ними органів місцевого самоврядування самостійно мають вирішувати всі питання місцевого значення в межах Конституції і законів України». Там же зазначалося, що «первинними суб’єктами місцевого самоврядування є територіальні колективи громадян, які проживають у селах (сільрадах), селищах, містах».

Учитель розповідає про основні ознаки територіального колективу, використовуючи таблицю.

Територіальна

Спільне проживання осіб, які входять до громади на певній території

Інтегративна

Територіальна громада виникає на основі об’єднання всіх жителів, які мешкають на певній території незалежно від того, чи є вони громадянами даної держави, тобто членами територіальної громади можуть бути громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, котрі постійно мешкають на певній території. Можливе введення до територіальної громади біженців і переміщених осіб

Інтелектуальна

В основі формування територіальної громади лежать спільні інтереси жителів, які мають специфічний характер системних індивідуально- територіальних зв’язків

Майнова

Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності. Їй належить рухоме і нерухоме майно, прибутки місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у власності відповідних територіальних громад

Фіскальна

Члени територіальної громади є платниками місцевих податків і зборів (ст. 67 Конституції України; ст. 4, 6, 15 ЗУ «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р.)

Практичний інтерес становить визначення ролі територіальної громади в реалізації так званих муніципальних прав особистості. Такі права виникають лише в суб’єкта, який є членом територіального колективу, і реалізуються лише у сфері місцевого самоврядування.

Муніципальні права особистості ґрунтуються на «тріаді інтересів», які виникають у сфері місцевого самоврядування:

✵ інтереси території;

✵ інтереси територіальної громади;

✵ інтереси конкретної особи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об’єднуватись в асоціації та інші форми добровільних об’єднань, які підлягають реєстрації в органах Міністерства юстиції України. Органи місцевого самоврядування та їхні асоціації можуть входити до відповідних міжнародних асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування. Однак асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можна передавати повноваження органів місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Безпосередньо територіальні громади можуть здійснювати самоврядування, тобто вирішувати питання місцевого значення у формі місцевого референдуму, загальних зборів громадян, місцевих ініціатив, громадських слухань.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал у додаткових інформаційних джерелах.

2. Скласти есе «Компетенція міського голови».

3. Об’єднатися в групи (по 5 учнів) та підготувати презентації за темами:

✵ Зародження самоврядування в період Київської Русі.

✵ Магдебурзьке право, його зміст і значення.

✵ Місцеве самоврядування в XVIII-XIX ст. Земства як політико-правовий інститут.

✵ Місцеве самоврядування в конституційно-правових актах початку XX ст.

✵ Радянська система та принципи організації місцевої влади.

✵ Сучасне місцеве самоврядування в Україні.

Сайти

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Місцеве_самоврядування_в_Україні


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити