Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Урок 2. Я - ЛЮДИНА. САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: індивід, особа, особистість, громадянин, ідентичність, самореалізація людини, соціалізація, особиста гідність, совість, сім'я, субкультура; знає загальні ознаки та ознаки ключових понять; усвідомлює існування логічних зв'язків між усіма складовими розділу; відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

Вміння і навички: вільно оперує основними поняттями; використовує загальновідомі докази з самостійною і правильною аргументацією; демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до уроку; формулює і висловлює власну думку щодо особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім'ї у процесі формування людини та громадянина; відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Є у людини два світи:

Із них — один, що нас створив,

А другий завжди твориш ти

У міру власних сил.

М. Заболоцький

Метод «Займи позицію»

1. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що людина — джерело незвичайного в природі?

2. Назвіть якості, що виділили сучасну людину з пралюдей.

3. Які очевидні й неймовірні факти в походженні людини ви знаєте?

Учитель. Гадаю, що кожен із вас погодиться, що людина посідає важливе місце в загальному процесі світового розвитку. Таке припущення породжує цілу низку питань. Чи є людина черговою ланкою світового розвитку? Чи становить вона його вершину?

Дискусія

1. Микола Реріх якось зазначив: «Людина — насамперед житель Космосу і тільки потім — житель планети Земля». Чи згодні ви з цим?

2. Численні світові релігії, маючи певні відмінності в окремих деталях, одностайно стверджують, що створення першої людини на планеті залежало від слова, вольового рішення і дій самого Бога. А що саме божественного є в сучасній людині?

3. Існує думка, що людина — це продукт власної природи. Що саме слід розуміти під поняттям «власна природа»?

Метод «Мозковий штурм»

· Спробуйте дати визначення понять: людина, індивід, організм, індивідуальність, Я.

Запитання

1. Як, на вашу думку, хто така людина?

2. Які поняття містить це слово?

Вправа «Хто я?».

· Намалювати на аркуші А5 сонце з 10-15 променями. Уздовж намальованих променів сонця написати відповіді на запитання: «Хто я?». Кожне речення розпочинайте: «Я — ...» і коротко презентуйте себе.

Бесіда

1. Чи легко вам було відповідати на це запитання? Чому?

2. Що нового про себе ви дізналися?

Висновок. Людина — це «індивід», «організм», «індивідуальність», «Я». Усі ці поняття стосуються кожної людини.

Учитель. Спробуємо спочатку з’ясувати зміст понять «індивід», «організм», «індивідуальність» та «Я».

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Міні-лекція «Людина, індивід, особистість»

Учитель. Поняття «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність», перш за все, характеризують якісні прояви людини як виду в біологічній класифікації, розумну істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот.

Поняття «індивід» вживається щодо окремо взятого представника людського роду, якому властиві неповторні й унікальні природні і соціальні якості, представлені не в усій родовій повноті та яскравості. Тобто в кожному конкретному індивіді представлені далеко не всі можливі прояви родових якостей людини. Тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити всі характеристики роду на індивіда, і навпаки.

Поняття «особа» характеризує певні реальні якості людського індивіда. Тому поза індивідом особи не існує. Але це не означає, що риси індивіда є рисами особи; такі характеристики індивіда, як зріст, колір волосся, вага, особливості, наприклад форма носу, на особу переносити не можна.

Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає людською особистістю — самодіяльною соціальною та інтелектуальною одиницею. Коли ж це усвідомлення сягає розуміння, що внаслідок унікальності та неповторності особистості існує дещо таке, що здатна зробити лише вона (бо більше такої особистості немає, не було й не буде) і прагне це виконати будь-що, людська особистість набуває рис індивідуальності.

Поняття «індивідуальність» може викликати (і викликає) асоціації з індивідуалізмом, і для таких асоціацій є певні підстави.

Людина

Особлива розумна істота, що має принципові відмінності від усіх інших живих істот, що посідає певне місце в сукупності живих організмів

Індивід

Одиничний представник роду і стоїть в ряду таких понять: рід — вид — індивід

Особа

Суб’єкт та об’єкт соціальних стосунків; зосередження всіх якостей людини

Особистість

Людська особа, що усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги

Індивідуальність

Особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати

Висновок. Насправді ж індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виокремлення себе з-поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не означає і не передбачає людської самоізоляції. Навпаки, усвідомлюючи свою незамінність, індивідуальність, людина усвідомлює і свою цілковиту ідентичність з іншими людьми, адже зрозуміти свою унікальність можна лише через порівняння з іншими людьми. Мірою відповідальності людської індивідуальності стає вселюдськість, усвідомлення своїх життєвих здійснень як загальнолюдських або як здійснень, які щось змінюють у стані людства в певному змістовому значенні: коли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливості людства або людини як родової істоти.

Формування понять

Особа — людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, наданими суспільством, та виконує обов’язки, які на неї покладено.

Особа формується під впливом:

1) індивідуальних вроджених властивостей;

2) соціального середовища, що впливає на людину.

Із появою держави та владної сфери відносин соціальна категорія «особа» набуває політичного змісту і перетворюється на категорії «підданий» або «громадянин».

Формування понять

Громадянин — людина, яка належить до певної територіальної спільноти — міста, країни тощо. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму, громадянин має певні права та обов’язки щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам і законам.

Громадянськість — це політична позиція громадянина стосовно процесів, що відбуваються в суспільстві та державі. Відносини суспільства з державою стають дієвими, якщо суспільство можна назвати громадянським, тобто здатним «забезпечити реальну участь громадян в управлінському процесі та контроль з їхнього боку за діяльністю держави».

Учитель. Сучасна соціальна психологія широко застосовує поняття «ідентичність». Ідентичність може бути індивідуальна і колективна. Індивідуальна ідентичність може мати кілька вимірів і бути комплексною (етнічною, гендерною, професійною, релігійною, соціальною тощо).

Бесіда

1. Яка наша спільна ідентичність?

2. Чим зумовлена наша ідентичність? Чи залежить вона від нашого вибору?

3. Коли наша ідентичність, ототожнення себе з певною соціальною групою можуть серйозно впливати на ставлення до нас та на наше життя? наведіть приклади.

Міні-лекція «Феномен української ідентичності»

Учитель. В Україні проблема національної ідентичності має свої особливості, зумовлені передусім тривалим періодом бездержавності, перебуванням територій сучасної України під контролем різних імперій і державних утворень, тривалою мовно-культурною асиміляцією українського населення. Українська національна ідентичність перебуває на стадії становлення та проходить етап, який розвинені європейські держави-нації пережили в період модерну. Визначальною умовою формування національної ідентичності є позитивне сприйняття громадянами своєї нації, країни, держави. Як свідчать соціологічні дослідження, позитивною тенденцією формування української національної ідентичності можна вважати те, що більшість українців пишаються своєю країною, вважають себе патріотами, попри всі соціально-економічні проблеми свого буття.

Перегляд відеоматеріалу

· Переглянути відеопояснення українських правозахисників Сергія Бурова та Дмитра Гройсмана (http://www.youtube.com/watch?v=4E7UB5BR3yY). Занотувати ті думки правозахисників, які, на ваш погляд, є найбільш важливими для розуміння гідності.

Евристична бесіда

1. Яка відмінність між людською та особистою гідністю?

2. Чому обов’язок захищати людську гідність покладено на державу?

3. Підтвердьте тези про людську гідність прикладами відео свідчень, які ви щойно переглянули.

Робота з документом

· Працюючи в малих групах, ознайомитись з текстом Преамбули та ст. 1, 2 Загальної декларації прав людини і виконати завдання.

1. Виходячи з тексту Преамбули, назвіть основні причини створення цієї Декларації.

2. Про які події в Преамбулі написано «варварські акти, що обурюють совість людства»?

3. Що, на вашу думку, є головною метою ЗДПЛ?

4. Які поняття є ключовими, виходячи з тексту Преамбули та ст. 1?

5. Як зрозуміти застосовування словосполучень «всі люди» та «кожна людина»? Чим це спричинено?

6. Які прояви людської особистості та її ідентичності закріплює ст. 2?

Міні-лекція

Учитель розповідає про загальний огляд прав людини, роль і місце людської гідності в системі прав людини, механізми захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях.

Обговорення у великому колі

· Опрацювати та обговорити за запитаннями текст ст. 3 Конституції України.

1. Чому Основний Закон називає людину та людську гідність найвищою соціальною цінністю?

2. Який зв’язок Основного Закону із Загальною декларацією прав людини?

3. Від чого залежить ситуація з дотриманням прав людини в країні? Яка роль обізнаності громадян у сфері прав людини та механізмів їх захисту?

4. Навіщо в більшості країн існує посада омбудсмена — Уповноваженого з прав людини?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в малих групах

· На великому аркуші паперу написані поняття «людська гідність», «ідентичність», «права людини». Складіть сінквейн до цих понять.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника та додаткових інформаційних джерел.

2. Підготувати комп’ютерну презентацію «Сім’я».

Сайти

1. http://yadi.Sk/d/MaEojX2AJCz5M

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/

3. https://academia.in.ua


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити