Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

Урок 34. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ IV

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст основоположних принципів демократії, знає як співвідносяться і взаємодіють між собою громадянське суспільство і правова держава; тлумачить головні принципи демократії; оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства; визначає форми суспільної активності громадян на рівні місцевої громади, регіону, держави.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. ЕТАП ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Тестування

1. Сукупність громадян України, які спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус.

А Державна громада;

Б територіальна громада.

2. За рівнем стабільності громадські об’єднання є:

А професійні або демографічні;

Б постійні або тимчасові.

3. Хто був родоначальником поняття «демократія»?

А Платон;

Б Сократ;

В Геродот;

Г Демокрит.

4. Молодіжні громадські організації в Україні — об’єднання громадян віком:

А від 14 до 35;

Б від 16 до 35;

В від 18 до 35;

Г від 20 до 40;

5. Лідерство — це здатність впливати як на окрему особистість, так і на групу, спрямовуючи зусилля на досягнення цілей організації.

А Так;

Б ні.

6. Декларація прав дитини була прийнята:

А 1945 р.;

Б 1959 р.;

В 1969 р.;

Г 1989 р.

Відповіді: 1 Б; 2 Б; 3 В; 4 А; 5 А; 6 Б.

Завдання

1. Які функції виконує система освіти і як вона впливає на процес соціалізації?

2. Дайте визначення поняття «референдум».

3. Чи погоджуєтесь ви з думкою Ж. Бюрдо, що демократія сьогодні — це форма, спосіб життя, релігія, і лише як похідне — форма правління? Обґрунтуйте.

4. Чому місцеве самоврядування називають школою демократії?

5. На яких принципах ґрунтується суспільно-політичне життя в Україні? Відповідь обґрунтуйте.

6. Складіть схему «Пряма та представницька демократія».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити