Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

Література

1. Афонін Е. А. Громадянська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. — К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. — 160 с.

2. Бакка Т. В. Людина і світ: підруч. для 11 кл. / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. — К.: Вид. дім «Освіта», 2012.

3. Бебик В. М. Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації / В. М. Бебик // Інформація і право. — 2011. — № 1 (1). — С. 41-49.

4. Босик З. О. Традиційна народна культура в сучасній Україні: соціокультурна реальність / З. О. Босик, А. В. Семенюк // Звіт про НДР УЦКД за 2014 р. — УЦКД, 2014. — 119 с.

5. Бізбіз Т. О. Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X.: ВГ «Основа», 2011. — 301 [3] с. : табл. — (Серія «Усі уроки»).

6. Валентій Л. І. Людина і світ. 11 клас. Стандартний та академічний рівні / Л. І. Валентій, Г. М. Лебедь. — Х.: ВГ «Основа», 2012. — 63 [1] с. — (Серія «Мій конспект»).

7. Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я. — Х.: Парус, 2006. —352 с.

8. Громадянська освіта. Навч. посібник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, І. М. Гейко та ін. — К.: Ґенеза, 2002 — 152с.: іл., схеми.

9. Громадянська освіта. Книга для вчителя / Арцишевський Р. А., Бакка Т. В., Гейко І. М. та ін. — Львів, Видавництво ТЕКА, 2002. — 158 с: табл.

10. Громадянська освіта. Навч. посіб. для 9-го, 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, І. М. Гейко та ін. — К. : Ґенеза, 2002. — 152 с: іл., схеми.

11. Данильян О. Г. Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Інформація і право. — К., 2014. — № 1 (10). — С. 16-25.

12. Дзьобань О. П. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія / О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчук; за заг. ред. проф. В. Г. Пилипчука. — Х.: Майдан, 2011.

13. Європейська хартія місцевого самоврядування, 1985.

14. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

15. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» (8.09.2005 р.).

16. Закон України «Про місцеве самоврядування» в Україні» (21.05.1997 р., ст. 5, 25, 42).

17. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

18. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/254к/96-вр

19. Навчаємо мислити критично: посібник для вчителів / автори-укладачі О. І. Пометун, І. М. Сущенко. — Д.: ЛІРА, 2016. — 144 с.

20. Нетрадиційні уроки. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до статті: konserq. ucoz. Ua

21. Основи критичного мислення. Навчальний посібник для учнів 10 (11) класів загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко, І. О. Баранова. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. — 192 с.

22. Основи теорії гендеру. Навчальний посібник / ред. колегія посібника В. П. Агеєва, д-р філол. наук, професор; Л. С. Кобелянська, канд. філос. наук; доцент М. М. Скорик, канд. філос. наук. — К.: «К.І.С.», 2004. — 536 с.

23. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: А.С.К., 2004.

24. Ратушняк С. П. Правознавство: навчальний посібник для 10-11-х профільних класів, абітурієнтів, студентів неюридичних спеціальностей / С. П. Ратушняк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 720 с.; таблиця.

25. Романенко Є. Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства / Є. Романенко // Демократичне врядування : науковий вісник. — 2012. — Вип. 9. [Електронний ресурс] — URL: http://www.lvivacademy. com/visnik9/fail/Romanenko.pdf (04.04.2014).

26. Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика. Навчальний посібник / І. В. Малафіїк — К.: Кондор, 2009. — 406 c.

27. Сміт Е. Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка / Ентоні Д. Сміт. — К., 2009.

28. Спиридонова Ж. С. Сім чудес України / Ж. С. Спиридонова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2011. — № 2 (258). — С. 5.

29. Сімейний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 21-22. — С. 135. Остання редакція: 8 липня 2017 р.

30. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методи його навчання / Т. В. Бакка, Т. В. Лади- ченко, Л. В. Марголіна та ін. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 207[1] с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 12 (72).Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити