Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Уроки 3-4. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: вільно оперує поняттями самореалізація, соціалізація; дискутує за темою ролі сім'ї у процесі формування людини та громадянина; уміє окреслити власні життєві пріоритети; аналізує вплив субкультур на молодь; для аргументації власної позиції використовує інформацію з різних галузей знань.

Установки і цінності: усвідомлює необхідність збереження власної автономії та індивідуальності як важливої умови самореалізації особистості та формування різноманітного світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Я пропоную вам послухати оповідку про давньогрецького філософа Діогена.

Одного разу вдень Діоген пішов багатолюдними вулицями Афін з ліхтариком в руках, промовляючи: «Шукаю людину».

Бесіда

1. Кого шукав Діоген?

2. Що вас здивувало в поведінці філософа?

3. Як ви вважаєте, які ознаки особистості цікавили Діогена?

4. А які ознаки особистості можете назвати ви?

Учитель розповідає про ознаки особистості, використовуючи схему.

Висновок. Саме суспільство, а не природа максимально впливає на особистість.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Формування поняття

Соціалізація — це навчання дітей і підготовка їх до дорослого життя.

Соціалізація — процес розвитку людини, становлення особистості у взаємодії з навколишнім світом.

Учитель. Соціалізація починається в дитинстві і закінчується у глибокій старості процесом засвоєння соціальних ролей і культурних норм.

Соціальних ролей багато, кожна містить багато норм і правил, тому навчатися їх доводиться в реальних умовах протягом усього життя.

Завдання

1. Щоб переконатися, наскільки важливою для особистості є соціалізація, спробуємо уявити наше життя без неї. Який вигляд мала б людина? наведіть приклади з літератури чи реального життя.

2. Якого суспільного досвіду набуває людина в процесі життєдіяльності?

Висновок. У ході соціалізації людина з біологічної істоти перетворюється на соціальну. Соціальне середовище відіграє в цьому процесі вирішальну роль. Соціалізація дає можливість спілкуватися за допомогою ролей, забезпечує збереження самого суспільства: прищеплює новим громадянам загальноприйняті цінності, зразки поведінки.

Існують різні варіанти періодизації етапів соціалізації. Спільна і найбільш загальна періодизація — це поділ життя людини на до трудове (охоплює період до початку трудової діяльності), трудове (період зрілості людини) та післятрудове, яке збігається зазвичай з пенсійним віком. У цьому разі соціалізація, по суті, охоплює все життя людини. Інші автори вважають за необхідне обмежити соціалізацію періодом до настання соціальної зрілості (тобто входження особистості в самостійне життя) або, принаймні, назвати цей період первинною соціалізацією.

Загалом, перелік етапів соціалізації залежить від того, яким той чи інший автор бачить розвиток особистості на різних стадіях її життя.

Цікавою і досить відомою є концепція американського психолога Еріка Еріксона, який поділив увесь життєвий цикл людини на вісім фаз. Кожна з них має свої специфічні завдання щодо формування певних психологічних утворень, і вони можуть розв’язуватися сприятливим чи, навпаки, несприятливим чином.

Робота з таблицею

· Слухаючи розповідь учителя, скласти таблицю «Етапи соціалізації».

Орієнтовний вигляд таблиці

Етапи соціалізації

Характеристика етапу

Немовля

Головне завдання — сформувати в немовляти несвідоме почуття «базової довіри» до зовнішнього світу

Раннє дитинство

У дитини формується почуття автономії та особистої само- цінності або, навпаки, сорому

Вік гри (приблизно від 5 до 7 років)

Формуються почуття ініціативи. Вирішальним чинником є групова гра, яка надає дитині можливість приміряти до себе різні ролі

Шкільний вік

Формуються почуття підприємливості та ефективності, здатність домагатися поставленої мети

Молодість

Характеризується появою потреби і здатності до інтимної психологічної близькості з іншою людиною, включаючи сексуальну. Незадоволення цих потреб призводить до почуття самотності та ізоляції

Дорослість

Містить насамперед творчу діяльність та відчуття продуктивності; вони виявляються не лише у праці, а й у турботі про інших, включаючи нащадків, потребі передати свій досвід

Зрілий вік, або старість

Характеризується почуттям задоволеності, виконаного обов’язку, повноти життя; у негативному варіанті виникають відчай та розчарування

Висновок. Соціалізація — це процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством.

Бесіда

1. Як діти засвоюють соціальні ролі?

2. Назвіть головний критерій зрілості.

Формування понять

Гендерна соціалізація — це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилася.

Гендерні ролі — норми та правила поведінки жінок і чоловіків, що ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов’язаних з їхньою статтю. Вони різняться в суспільствах з відмінною культурою і змінюються з часом.

Диференційне посилення, коли прийнятне гендерно-рольове поводження заохочується, а неприйнятне — карається соціальним несхваленням.

Диференційне наслідування, коли людина обирає статево-рольові моделі у близьких їй групах — родині, серед однолітків, у школі — і починає наслідувати прийняте там поводження.

Метод «Оберіть позицію»

· Хто за рівність статей, а хто ні?

Висновок. Важлива роль у формуванні гендерних цінностей належить сімейному вихованню. Саме в родині у світогляді молодої людини формуються базові уявлення щодо поняття чоловічого і жіночого. На становлення тендерної свідомості впливають суспільні (неурядові), молодіжні, жіночі, правозахисні організації, засоби масової інформації, що пропагують ідеї рівності, публікують відповідні матеріали, випускають навчальні телепередачі.

Учитель. Сім’я — міні-модель суспільства. Без сім’ї та сімейного виховання, сімейного піклування про дитину не було б ні суспільства, ні держави, ні етносу. Як би не змінювалися суспільні установки, які б негаразди не вирували над людством, сім’я завжди залишалася.

Проблемне питання

· Як ви вважаєте, «сім’я» і «шлюб» — це одне й те саме?

Учитель. Шлюб — це форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично змінюється і за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя і встановлює їхні подружні права та обов’язки.

Шлюб — це контракт, який укладають 3 сторони: чоловік, жінка і держава. Сім’я — це більш складна система відносин, ніж шлюб, тому об’єднує власне подружжя, їхніх дітей та інших родичів.

Сім’я — не шлюбна група, а соціальний інститут, тобто система зв’язків і взаємодій між членами сім’ї, функція якої — відтворення населення та регулювання відносин між статями, батьками і дітьми.

Виступ учнів

Виступ учнів з комп’ютерною презентацією «Сім’я».

Евристична бесіда

1. На основі переглянутих презентацій і власного досвіду спробуйте визначити, які функції в суспільстві виконує сім’я. Що, на ваш погляд, є вищою сімейною цінністю? (Репродуктивна, виховна, господарсько-економічна, відновлювальна, регулятивна, емоційна...)

2. Назвіть основні тенденції розвитку сучасної української сім’ї.

Висновок. На сучасному етапі, коли наше суспільство переживає докорінні зміни в усіх сферах життя, суттєвого значення набувають впливи педагогічного характеру, насамперед сім’ї. Саме там відбувається соціалізація молодого покоління. Сім’я є першою ланкою підготовки людини до життя.

Учитель. Шлюб, з погляду соціального відтворення суспільства і його моральної чистоти, це найбільш геніальний винахід людства. Відповідно до християнської моралі, справжня любов починається лише у шлюбі, де індивід повністю розкутий і довірився іншому. Сім’я — невід’ємний осередок суспільства, і неможливо применшити її значення. Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходилося без сім’ї. Недалеке майбутнє суспільства також не мислиться без сім’ї. Для кожної людини сім’я — початок початку. Сім’я — це й результат, і ще більшою мірою — творець цивілізації. Сім’я — найважливіше джерело соціального та економічного розвитку суспільства.

Стосунки між дітьми і батьками формуються в сім’ї, починаючи від народження дитини. Від моменту появи малюка мама і тато «автоматично» залучаються у виховний процес. А де виховання — там і конфлікти! Зазвичай, поки дитина маленька, батькам простіше. Однак із досягненням підліткового періоду, частішають непорозуміння, конфлікти, а іноді справжні «бойові дії» між двома сторонами.

Запитання

1. Чому це відбувається?

2. Чи є способи запобігти проблемі і розв’язати її мирним шляхом?

3. У чому полягають причини конфліктів між батьками і дітьми?

4. Як уникнути проблеми батьків і дітей?

Формування понять

Культура (від лат. cultura — обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях.

Учитель. Культура — це багаторівнева система. Виділяють світову та національну культури, до того ж кожна з цих культур поділяється на матеріальну і духовну.

Запитання

1. Що належить до матеріальної культури?

2. Що належить до духовної культури?

Висновок. Культура поділяється на певні види, які всі між собою тісно пов’язані. Головне завдання культури — всебічний розвиток людини, регулювання її поведінки і вчинків на основі формування цінностей і моральних норм.

Сьогодні на уроці йтиметься про молодіжну субкультуру. Вступаючи в доросле життя, молодій людині треба засвоїти те, що було створено попередніми поколіннями, дізнатися і сприйняти усталені норми суспільного життя.

Субкультура — це певний стиль, спосіб життя і мислення окремих соціальних груп всередині суспільства.

Почасти це пов’язано з притаманною віком критичністю, уявленням, що «історія починається з нас». Позначається і те, що молодь за своєю природою націлена на перетворення, створення нового.

Запитання

· Які, на ваш погляд, фактори спонукають молодих людей до об’єднання?

Висновок. Загалом, світоглядні позиції є, швидше, виявом прагнення молодого покоління довести собі і дорослим, що вони також чогось варті в цьому житті, це проблема пошуку ідеалу.

Робота в групах

Групи учнів працюють з періодичними виданнями, сайтами за темою «Молодіжні субкультури та їх базова типологізація». Учні отримують картки з назвами молодіжних субкультур.

1. Охарактеризувати один із видів молодіжної субкультури (байкери, репери, готи, скінхеди, панки, растамани, фріки, граффіті, рольовики...)

2. Скласти узагальнювальну таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Вид

Характеристика

Проблеми

Репери та хіп-хопери

Людина-репер не лише займається спортом (що вже добре), вона виявляє себе творчо. А прояв таланту завжди сприяє зростанню особистості. Це величезний плюс

Серед представників угруповання «Ганста» культивується агресивний стиль поведінки. Вони прагнуть володіти вогнепальною зброєю, оскільки вважають, що світ жорстокий і захистити себе вони здатні самі. Вони не визнають нікого і ніщо вище за себе

Готи

Зазвичай ці молоді люди шукають натхнення, а значить, вони творчі люди. Захоплення цією субкультурою — це спосіб накопичити енергію. Аїхній вигляд заперечує порожнечу нічного гламуру

Занепокоєння викликають сатаністи. Їхня ідеологія — це епатаж і бунт проти церковно-традиціоналістської системи. Представники цього спрямування здатні осквернити церковні предмети, вдатися до кривавих жертвопринесень та інших дій, які супроводжують культ поклоніння сатані

Скінхеди

Головне гасло скінхедів — «Тільки сильні можуть жити». Отже, потрібно бути сильним, і не тільки тілом, але й духом

Мінусів набагато більше. Свою ідею вони сприймають надто буквально. Скінхеди здатні до безглуздої агресії щодо інших людей. Вони здатні убити «чужого»

Панки

Плюси виділити неможливо

Там, де з’являються панки, — бійки, пограбування, насильство з метою наруги над особистістю

Растамани

Досить спокійна культура і «нешкідлива» для суспільства. Як кажуть: «Чим би дитина не тішилася...»

По суті, їхнє основне заняття — неробство, така людина навряд чи здатна чогось досягти в соціальному житті

Фріки

Не виявляють негативного ставлення ні до чого

Власне, їх свобода є їхнім головним мінусом: вона дає їм все, але безпосередньо на них неможливо вплинути ззовні. Тобто поки що це нешкідливо і весело, але хто знає, у що це трансформується згодом

Графітери

Походить від італ. «графіті», що спочатку означало «надряпаний»


Рольовики

Лише інтелектуально розвинені люди стають рольовиками. Вони освічені, начитані, інтелігентні і миролюбні

Є небезпека «загратися» за тим або іншим сценарієм і вже не вийти з ролі. За таких обставин людина просто «випадає» з суспільства

Запитання

· Які проблеми цікавлять сучасну молодь і як це впливає на її дозвілля?

Перегляд відеоролика

Перегляд відеоролика «Молодіжні субкультури» (https://www.youtube.com/watch?v=wp6-zc95ZiU)

Метод «Відкритий мікрофон»

1. Які функції виконує система освіти та як вона впливає на процес соціалізації?

2. Причини відходу молоді в андеграунд.

Висновок. Від організації вільного часу залежить процес соціалізації особистості. У вільний час учні спілкуються зі своїми друзями, набувають демократичних навичок комунікації. Забезпечення рівних можливостей для дозвілля молоді — це одне з першочергових завдань держави.

Проблеми молоді полягають у маргінальному статусі молодих людей, і саме молодіжна культура покликана послабити їхнє занепокоєння, побоювання й сумніви. Залежно від молодіжної субкультури, яку обирає молода людина, формується її індивідуальність, визначаються життєві цінності. Завдяки приналежності до певної молодіжної субкультури в підлітків та молоді відбувається підвищення значущості власних цінностей. Тим самим способом вирішується проблема диференціації самооцінки. Зазвичай у членів молодіжної субкультури вона завищена, адже вони відчувають свою перевагу над оточуючими. Будучи учасниками певного молодіжного об’єднання, молоді люди забезпечують свою потребу в неформальному, довірливому спілкуванні, головною метою якого є розуміння й саморозкриття; відкриття свого внутрішнього світу, який може не збігатися із зовнішньою поведінкою.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Кожен з нас — неповторна, унікальна індивідуальність. Чим важчими є умови життя, тим більше засвоюється людиною досвід, тим ціннішим він буде для майбутніх поколінь. Людина повинна прагнути самовдосконалення, маючи для цього умови. «Обставини такою ж мірою творять людей, якою люди — обставини».

Сьогодні глобалізаційні процеси активно проникають у повсякденне суспільного життя. Сучасна молодь соціалізується в рамках глобального знання, глобальних іміджів. Цей процес породжує новий тип соціальної диференціації та суспільної культури.

Частиною загальної суспільної культури є молодіжна культура, що має дві складові: власне створену молоддю, що позиціонує своє бачення, очікування, наміри, та культуру попереднього покоління з принципами та традиціями, які вже склалися. Молодь завжди перебуває в пошуку нової ідентичності, створення нового стилю.

Сьогодні молодіжна культура розвивається під впливом ЗМІ та комп’ютерних технологій. Тому однією з головних задач є активний вплив на молодіжну свідомість, щоб шляхом спільної координації дій започаткувати нову хвилю відродження національної культури України.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал.

2. Провести соціологічне опитування серед учнів 11-х класів школи «Із якими проблемами стикається сучасна молодь?».

Сайти

1. http://yadi.Sk/d/MaEojX2AJCz5M

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/

3. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити