Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Урок 8. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РОЗДІЛОМ І

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім'я, субкультура; називає загальні ознаки та ознаки ключових понять; усвідомлює існування логічних зв'язків між усіма складовими розділу.

Вміння і навички: вільно оперує основними поняттями; відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань; вміє окреслити власні життєві пріоритети; критично аналізує власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації.

Установки і цінності: усвідомлює цінність людського життя; усвідомлює свою ідентичність, поважає ідентичність інших; визнає цінність особистої гідності людини; усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

ІІ. ЕТАП ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Бесіда

1. Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?

2. Дайте визначення поняття «ідентичність».

3. Які життєві цінності і пріоритети людини ви знаєте?

4. Поясніть висловлювання: «Становлення людини в усій її багатогранності відбувається насамперед шляхом засвоєння нею усіх тих надбань і цінностей, які були вироблені людством»?

Тестування

1. Чи існує зв’язок між фізіологічним і психічним у людині?

А Так;

Б ні.

2. Кожна людина має свої індивідуальні здібності:

А ні;

Б так.

3. Хто з філософів уважав, що сутність людини належить до її підсвідомих інстинктів?

А Сократ;

Б З. Фрейд;

В Аристотель.

4. Цілісне бачення людиною світу й себе в цьому світі, розуміння свого місця в ньому й свого призначення — це:

А світогляд;

Б самореалізація;

В самоспостереження.

5. Риси людини, які визначають її належність до певної історичної спільноти і є більш чи менш однаковими для всіх її представників, — це:

А індивідуальне;

Б національне;

В загальнолюдське.

6. Процес розвитку людини, становлення особистості у взаємодії з навколишнім світом — це:

А самовизначення;

Б соціалізація;

В ідентифікація.

Відповіді: 1 А; 2 Б; 3 Б; 4 А; 5 Б; 6 Б.

Робота з таблицею

· Заповніть таблицю «Умови і шляхи самореалізації людини».

Самореалізація людини

Приклади з художніх творів

Умови

Шляхи
Кросворд

· Правильно розв’язавши кросворд, у виділеному рядку ви прочитаєте автора висловлювання: «Людині потрібно більше турбуватися про душу, ніж про тіло, тому що досконалість душі виправляє недоліки тіла».

1. Окремо взятий представник людського роду. (Індивід)

2. Інформаційний носій спадковості. (Ген)

3. Вищий орган нервової системи (орган свідомості і мислення людини). (Мозок)

4. Поняття, що характеризує людину як представника суспільства і як носія тих властивостей, які визначаються суспільством. (Соціальність)

5. Афінський філософ, якому належать слова «Пізнай самого себе». (Сократ)

6. Філософ, який виділяв рослинну, тваринну і розумову душі людини. (Аристотель)

7. Наука про закони становлення, функціонування і розвиток суспільства. (Соціологія)

8. Процес виділення людини із тваринного світу. (Онтогенез)

Відповідь: Демокрит.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення учнів про ознаки конкретних моральних рис людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити