Розробки уроків - Громадянська освіта - Інтегрований курс 10 клас І семестр - 2018

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Урок 9. ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ

Очікувані результати діяльності учнів:

Знання і розуміння: знає зміст понять: людська гідність, свобода, гуманізм, права і свободи людини.

Вміння і навички: зіставляє і порівнює два поняття особиста гідність та людська гідність; застосовує здобуті знання і сформовані уявлення в процесі розвитку своєї; моральності, вихованості, культури поведінки; веде аргументовану полеміку на відповідну тематику.

Установки і цінності: поділяє думку, зафіксовану у ст. 1 Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»; висловлює повагу до людської гідності, до прав людини, визнає цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Гра «Маска»

· Візьміть люстерка, погляньте на свої обличчя, відтворіть свій настрій.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Коло думок»

· Кожен знає, що він — людина, але чи знає напевне, хто така людина? Це питання, розв’язати яке людська думка прагне з початку свого існування, але відповіді досі не знайдено. Чому так?

Висновок. Нова Україна, яка здобула незалежність на зламі століть, проголосила, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються як найвища соціальна цінність.

Кожна людина, природно, має суто специфічний тип особистості, тобто сукупність прикметних рис, психологічних характеристик, які забезпечують відносні послідовність та постійність її відповідних реакцій на навколишнє середовище. Тип особистості можна з певною мірою точності описати шляхом визначення рівня таких властивостей, як самоорганізація, інтелект, незалежність, підготовленість, психологічний такт, комунікабельність, настороженість, владолюбство.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в группах

· Отримавши для опрацювання по три види прав, заповнити в реченні пропущені слова.

Якщо я маю право на ... , то я можу ... .

Розв'язання ситуативних задач

Клас об’єднується у 5 груп.

· Опрацювати ситуативну задачу і дати відповідь на запитання: «Що в нижченаведеному випадку дозволило дотриматись прав людини?».

1. Учні отримали право виправити оцінку за твір.

2. У газеті було опубліковано вибачення за наведену недостовірну інформацію.

3. Працівник міліції отримав догану за грубе поводження з правопорушником.

4. Міська влада надала дозвіл на проведення першотравневих демонстрацій комуністам, соціалістам та представникам народного Руху.

5. Адміністрація школи дозволила проведення новорічної дискотеки.

Наприкінці клас формулює основні умови дотримання прав людини: рівність всіх перед законом, повага до честі та гідності, визнання рівності всіх людей в їхніх правах, взаємозв’язок прав та обов’язків.

Аналіз ситуативних задач

1. Чи можуть учні безкінечно переписувати твір?

2. Чому газета мала перепросити, адже існує свобода слова?

3. Чому працівник міліції отримав догану, адже він діяв щодо правопорушника?

4. Як повинні поводитись учасники першотравневої демонстрації та учні на дискотеці?

Висновок. Основною межею прав людини є право іншої людини.

Учитель. Тип особистості можна визначити за допомогою таких властивостей, як самоорганізація, інтелект, незалежність, підготовленість, психологічний такт, комунікабельність, настороженість, владолюбство.

Евристична бесіда

1. Як визначити такі моральні якості, як чесність, порядність, гідність, совість, моральність?

2. Що таке людська гідність?

Перегляд відеоролика

Перегляд відеоролика «Людська гідність як джерело прав людини» (https://www.youtube.com/watch?v=4E7UB58R3yY).

Метод «Відкритий мікрофон»

· Права людини охороняють від посягань гідність людини. Але що таке людська гідність? Чим вона відрізняється від особистої гідності?

Формування поняття

Гідність — це моральна риса, яка відображає унікальну, неперевершену цінність людини. Від моменту народження кожної людини її гідність є однаковою та «рівною» з гідністю усіх інших людей. Поняття гідності людини пов’язане переважно з цінністю людини та оцінкою її значення і місця в суспільстві та державі. Це може бути повагою високих моральних якостей у самому собі, внутрішня самооцінка суспільного значення, власних здібностей та якостей.

Виступ учнів

Повідомлення учнів, що отримали випереджальне завдання, про ознаки конкретних моральних рис людини.

Рольова гра «Актуальне інтерв'ю»

1. Утворити пари учнів, один з яких виступає в ролі кореспондента, а другий — видатної особи (політика, актора, громадського діяча, священика, спортсмена, поета тощо).

2. Учню-кореспонденту провести інтерв’ю з метою визначити, що для його співрозмовника є мораль, людяність, духовність.

Орієнтовні запитання

1. Які риси та якості в людині імпонують йому?

2. Які моральні риси притаманні йому особисто?

Група експертів з числа учнів визначає, чи переконливими були відповіді, чи є суперечливі моменти в інтерв’ю, чи зміг кореспондент та його співрозмовник довести значущість таких рис, як чесність, порядність, гідність.

Бесіда

1. Як співвідносяться поняття «гідність» та «честь»?

2. Що таке совість?

3. Як змінювались поняття «честь» і «гідність» в різні історичні часи?

4. Що таке інтелігентність та порядність?

Висновок. Саме почуття людської гідності спонукало людину вимагати дотримання своїх прав. Саме гідність є джерелом усіх прав. ніхто не може нам дати або відняти гідність. Кожна людина має почуття гордості, особистої честі. нікому не подобається, щоб до нього погано ставилися, пригнічували, глузували, кривдили.

Робота з документом

· Опрацювати статті Конвенції про права дитини, Конституції України та Закону України про охорону дитинства та дати відповіді на запитання.

1. Чим схожі записані права та в чому різняться?

2. Чи порушували ваші права, передбачені статтями Законів?

3. Що б відбулося з людиною, якби її права не були захищені?

Стаття 16 Конвенції про права дитини

Кожна дитина має право на гідне ставлення до своєї особи.

Стаття 10 Закону України про охорону дитинства

Кожній дитині гарантовано право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності.

Стаття 3 Конституції України

Визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки в Україні є найвищою соціальною цінністю.

Стаття 21 Конституції України

Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними.

Стаття 52 Конституції України

Діти є рівними у своїх правах незалежно від походження.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Права людини будуть захищені, якщо кожен з нас буде дотримуватися умов та стандартів пов’язаних з ними.

«Відкритий мікрофон»

1. Наведіть приклади з власного життя, коли виконувались або порушувались ваші права.

2. Поясніть, чому так сталося.

Дискусія «Чи можна прожити без обов'язків?»

· Підібрати по 5-7 аргументів «за» і «проти» до тверджень:

1) у суспільстві повинні бути лише права;

2) у суспільстві повинні бути тільки обов’язки;

3) у суспільстві повинні бути як права, так і обов’язки.

Учні дають остаточну відповідь на головне питання дискусії.

Гра «Передай наступному»

Задача групи — показати взаємозв’язок прав та обов’язків. Вчитель називає право і визначає учня, який повинен назвати обов’язки, пов’язані з реалізацією цього права. Потім учень, що відповідав, називає право і визначає однокласника, який називає обов’язки, та ін.

Учитель. Морально-етичні виміри духовності передбачають такі чесноти, як совість, гідність, порядність, інтелігентність. Так, якщо честь — це зовнішнє визнання цінності людини і внутрішнє прагнення до нього, то гідність — об’єктивна цінність особи, яка може бути і не пов’язана з її визнанням або усвідомленням. Іншими словами, честь — це те, що людина повинна завойовувати, те, чого вона повинна прагнути; гідність же належить їй по праву народження, тому що вона — людина (людська гідність).

Рефлексія. Метод «ПМЦ»

· Записати свої враження від уроку до таблиці.

Плюс (+)

Мінус (—)

Цікаво
Після завершення охочі презентують свої думки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал.

2. Підготувати презентації за темами:

1) Що таке громадянські (особисті) права і свободи людини.

2) Право на життя — абсолютна цінність світової цивілізації.

3) Право на повагу честі і гідності людини.

4) Право на свободу та особисту недоторканість.

5) Недоторканість приватного життя, житла.

6) Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

7) Право на свободу думки і совісті.

3. Група учнів має провести опитування щодо дотримання прав людини учнями та вчителями.

1) Чи маєте ви права? Які саме?

2) Чи відбувались порушення ваших прав з боку інших учнів школи, вчителів?

3) Що ви можете повідомити стосовно цих порушень?

Сайти

1. https://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://vjhr.sk/archive/2016_1_2/26.pdf

3. http://lp.edu.ua


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити