УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 11. КОРИСНІСТЬ СПОЖИВЧОГО БЛАГА І СПОСОБИ ЇЇ ОЦІНКИ


Мета уроку: розглянути, що таке корисність товарів і послуг; з’ясувати, якою може бути поведінка споживача на ринку; дослідити, як визначаються споживацькі оцінки корисності; з’ясувати суть закону спадної граничної корисності; сприяти формуванню логічності й послідовності викладення своєї думки; розвивати допитливість і самостійність; виховувати ощадливість у використанні коштів.

Основні поняття: корисність блага, загальна корисність, спадна гранична корисність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель слухає дослідження учнів щодо сімейного бюджету. Учні роблять висновки, що вміння правильно вести домогоспо- дарство є цінною рисою характеру людини.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

— Чи згодні ви з наступними висловлюваннями?

«Людина в більшості випадків поводить себе раціонально, тобто намагається зробити якнайкращим свій добробут».

«Людина керується своєю власною оцінкою нагальності тієї чи іншої потреби».

«Оцінка споживчого блага залежить від запасу або кількості споживання».

«Споживач схильний постійно змінювати структуру споживання».


IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель проводить експеримент: пропонує двом учням оцінити за десятибальною системою корисність кожної наступної випитої склянки води (або з’їденого печива, яблука, бананів тощо).

Результати записують на дошці та будують графіки, відкладаючи на осі ОХ кількість споживаного товару, а на осі ОУ — корисність у балах.

— Проаналізуймо ситуацію. (Проводиться аналіз.)

Як бачимо, у споживачів може бути різна початкова корисність першого блага, а також корисність від споживання кожного наступного.

Спостерігається певна закономірність: гранична корисність кожного наступного блага падає.

Отже, вивели перший закон Госсена: що більшою кількістю блага ми володіємо, то меншу цінність має для нас кожна додаткова одиниця цього блага.

Таким чином, ціна блага визначається не загальною, а його практичною корисністю для споживача.

Гранична корисність (MU) — це додаткова корисність, одержана від споживання додаткової одиниці блага або приріст сукупної корисності. U — рівень корисності.

Закон спадної граничної корисності стосується абсолютної більшості благ.

Але він має винятки: деякі блага (антикваріат, колекціонування), а також антиблага (алкоголь, наркотики) зі збільшенням споживання мають зростаючу граничну корисність.

Одиницею корисності є ютилі (U).

Загальна корисність (TU) — це загальна сума задоволення від споживання благ.

Закон зростаючої загальної корисності полягає в тому, що з нарощуванням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає до певної міри.

Точка насичення — це точка, у якій споживач перестає розглядати додаткове споживче благо як таке, що приносить йому користь.


Практична робота

1. Визначте, як Оксанка оцінює задоволення від споживання кожного наступного тістечка в балах.

Заповніть таблицю, у якій відображено загальну (сумарну та граничну) корисність її споживання.

Розраховуючи загальну корисність, скористайтесь формулою:

де TU — загальна корисність,

Qa — кількість спожитого блага,

UA — корисність від споживання одиниці блага.

Розраховуючи граничну корисність, використовуємо таку формулу:

де TU — загальна корисність (у балах),

MU — гранична корисність (у балах),

Q — кількість тістечок,

n — порядковий номер споживання тістечок.

 

Кількість тістечок

Загальна корисність

Гранична корисність

Приклад розрахунку за формулою

1

20

20

2

38

18

3

54

16

4

68

14

5

80

12

6

90

10

7

98

8

8

104

6

 

2. Побудуйте криву загальної корисності та дайте відповіді на запитання.

—  Як змінюється загальна корисність від споживання кожного наступного тістечка? (Зростає)

—  Який зв’язок — прямий чи зворотний — існує між оцінкою загальної корисності і кількістю спожитих тістечок? (Прямий)


 

3. Побудуйте графік граничної корисності тістечок та дайте відповіді на запитання:

— Яка залежність — пряма чи зворотна — існує між кількістю тістечок і оцінкою задоволення від споживання кожного наступного тістечка, проілюстрована графіком? (Зворотна)

— Яка гранична корисність від споживання: а) трьох тістечок; б) восьми тістечок?

Сформулюйте закон спадної граничної корисності. (Гранична корисність кожної додаткової одиниці товару або послуги зменшується.)

 

 

— За яких умов крива граничної корисності (MU) може набувати такого вигляду? Поясніть на прикладах а) і б).

а) Зростаюча гранична корисність

 

 

Така крива характерна для колекціонера, для якого кожна наступна одиниця його колекції стає бажанішою, ніж попередня.

б) Корисність ліків

 

 

Споживання деяких благ потребує міри. Скажімо, ліки приносять користь, але надмірне їх споживання шкодить людині. Надмірне перебування на сонці замість користі може призвести до опіків та захворювання шкіри.

Корисність — поняття виключно індивідуальне. Те, що для одного споживача може мати високу корисність, іншими може сприйматися як антиблаго. Хтось понад усе цінує чашку міцної кави, а хтось за будь-яких умов її не питиме.

Споживач схильний максимізувати корисність від споживання благ. Кожен споживач прагне максимізувати свій добробут, максимізувати при цьому загальну корисність.

Корисність, яка отримується від останньої грошової одиниці, однакова, незалежно від того, на яке саме благо вона витрачена (другий закон Госсена).

де MUА — гранична корисність блага А,

MUB — гранична корисність блага В,

MUN — гранична корисність блага N,

РА — ціна товару А,

Рв — ціна товару В,

PN — ціна одиниці блага N.

 

 

V. Підсумок уроку

Учні роблять висновки і записують у зошиті.

✵ В основі споживчого вибору лежить максимізація корисності благ, їх корисного ефекту для споживача.

✵ Корисність — це ступінь задоволення потреб споживача в процесі споживання певних товарів і послуг.

✵ Загальна корисність — це сукупна величина задоволення потреби, яку отримує споживач від споживання певної кількості одиниць блага.

✵ Гранична корисність — додаткова корисність, одержана від споживання кожної додаткової одиниці блага.

✵ Сутність закону спадної граничної корисності полягає в тому, що із збільшенням споживання гранична корисність кожної наступної одиниці блага менша за корисність попередньої одиниці блага.


Розв’язуємо тести

1. Яке з наведених тверджень найкраще розкриває поняття «зменшення граничної корисності»?

А У міру того як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зростання;

Б у міру того як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зниження;

В у міру того як ви споживаєте більше товару, додаткове задоволення від кожної нової одиниці товару має тенденцію до зниження;

Г у міру того як ви споживаєте більше товару, середнє задоволення від цього має тенденцію до зниження.

2. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

А зменшується;

Б збільшується;

В збільшується або зменшується, але є додатною величиною;

Г збільшується повільно.

3. Який порядок значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

А   200,     150,    150,  150;

Б   200,     230,    250,  280;

В   200,     300,    400,  500;

Г    200,     150,     90,    40.

4. Ціна товару X дорівнює 1,5 грн, а товару Y — 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилів і прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів X і Y, він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

А  45;

Б  30;

В  20;

Г   15.

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Розв’язати задачі із збірників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити