УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 15. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ


Мета уроку: з’ясувати зміст виробничих можливостей; визначити різні варіанти виробництва за кривою виробничих можливостей; навчити будувати криву виробничих можливостей за конкретними даними; визначити альтернативну вартість; розвивати логічне економічне мислення; виховувати відповідальність за власний вибір.

Основні поняття: альтернативні варіанти виробництва, крива виробничих можливостей (крива трансформації), альтернативна вартість, економічне зростання, закон зростаючих альтернативних витрат, гранична норма заміщення.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності


III. Вивчення нового матеріалу

1. Альтернативні варіанти використання ресурсів

В умовах обмеженості ресурсів перед суспільством і окремими виробниками виникає проблема вибору з різних альтернативних варіантів використання ресурсів найкращого.

Для ілюстрування проблеми вибору зробимо припущення:

1. Економіка функціонує за умов повної зайнятості і досягає повного обсягу виробництва.

2. Наявні ресурси постійні як за кількістю, так і за якістю.

3. Технологія виробничих ресурсів є постійною.

4. Економіка виготовляє лише два види продукції: засоби виробництва і предмети споживання.

Обмежені ресурси можуть одночасно використовуватись у виробництві двох видів продукції і, відповідно, перерозподілятися між виробництвами. Результати цього перерозподілу — різні поєднання певних кількостей засобів виробництва і предметів споживання — представлені в таблиці.


Альтернативи вибору ресурсів

А

В

С

D

Е

F

Засоби виробництва (тис. шт.)

30

28

24

18

10

0

Предмети споживання (тис. шт.)

0

2

4

6

8

10


Існує шість варіантів використання ресурсів за відповідної їх комбінації. Варіант А передбачає, що наявні ресурси використовуються винятково для виробництва засобів виробництва, варіант F — для виробництва предметів споживання, В, С, D, Е є проміжними варіантами використання ресурсів. Зі збільшенням кількості одного виду вироблюваної продукції частка іншого виду знижується і навпаки.

Економіка за повної зайнятості і повного обсягу виробництва мусить жертвувати частиною одного продукту, щоб отримати більше іншого продукту. Обмеженість ресурсів не дає змоги одночасно збільшувати виробництво обох продуктів.

2. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість

Крива виробничих можливостей (КВМ), або крива трансформації, являє собою геометричне місце точок, які відображають альтернативні варіанти виробництва тих чи інших товарів за умови незмінної технології та незмінної кількості ресурсів.

Вправа 1

За наведеними в таблиці даними побудуйте криву виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей визначає певну межу виробництва засобів виробництва і предметів споживання за наявних ресурсів.


 

Рухаючись по кривій, спостерігаємо різні варіанти виробництва.

Точка К означає неповне використання ресурсів. Вихід із цього становища — покращання структури виробництва, застосування нових технологій тощо.

Точка N лежить поза межею кривої виробничих можливостей, тобто наявних виробничих ресурсів за даної технології їх використання недостатньо для забезпечення цього рівня виробництва.

Спадний нахил кривої ілюструє поняття альтернативної вартості, а рух по кривій виробничих можливостей дає змогу зрозуміти явище альтернативної вартості. Якщо економіка перебуває в точці С, це передбачає виробництво 24 тис. засобів виробництва і 4 тис. предметів споживання. Зміна вибору на користь варіанту D означає відмову від 6 тис. засобів виробництва заради збільшення виробництва предметів споживання на 2 тис. одиниць. Отже, альтернативна вартість 2 тис. додаткових предметів споживання дорівнює 6 тис. засобів виробництва.

Альтернативна вартість — це кількість певного продукту, від якого б відмовилися, щоб отримати деяку кількість даного продукту.

Приклад

Нехай у Вас є сума грошей, за які Ви можете придбати або улюблену шоколадку, або морозиво, або напій (товари записані за наданням пріоритетів). Ви прийняли рішення — придбати шоколадку. Що буде альтернативною вартістю прийнятого рішення?

(Відповідь. Морозиво, оскільки воно займає друге місце в шкалі Ваших пріоритетів, а придбання морозива і напою одночасно є неможливим за умовою.)

Коли ми маємо справу з великою кількістю речей і відома їхня вартість, то альтернативну вартість ми визначаємо, виходячи з ціни речей та неотриманого прибутку. Альтернативна вартість прийнятого рішення = Альтернативні витрати + Неотриманий прибуток. Альтернативна вартість служить підставою для здійснення вибору. Підприємець або особа здійснюють вибір, альтернативна вартість якого менша.


Приклад

Відмовившись від роботи слюсарем-авторемонтником із заробітною платою 15 600 гривень на рік, а також від роботи шофером із зарплатою 18 000 гривень на рік, Роман вступив до юридичного інституту з річною оплатою навчання 9 000 на рік. Чому дорівнює альтернативна вартість його рішення в перший рік навчання, якщо 50 % плати йому компенсує фірма «Авто- бан», яка направила його до ВНЗ?

(Відповідь. З двох утрачених можливостей найкраща — робота шофером. Альтернативна вартість — 18 000 грн. Явні витрати дорівнюють:

✵ річна вартість навчання — 9 000 грн, з них 50 % компенсує фірма «Автобаз»;

✵ 9 000 грн ∙ 0,5 = 4 500 грн.

Всього за навчання — 9 000 грн. - 4 500 грн.= 4 500 грн.

Альтернативна вартість рішення (альтернативні витрати ) — 4 500 грн + 18 000 грн = 22 500 грн).


Крива виробничих можливостей має певне розташування щодо осей графіка і відображає використання наявних ресурсів за умови їх повної зайнятості. Проте розташування кривої може змінюватись. Вона може переміщуватися як ліворуч, так і праворуч.

Лівобічне зміщення кривої виробничих можливостей свідчить про те, що ресурси використовуються неповно, а тому став неповним і обсяг виробництва. Таке явище виникає в період економічних криз, спадів виробництва, стихійних лих тощо.

Правобічне зміщення кривої свідчить про піднесення економіки, що досягається на основі збільшення кількості та якості ресурсів, прогресивних змін у техніці та технології виробництва — відбувається економічне зростання.

Результатом економічного зростання є те, що економіка здатна одночасно виробляти більше предметів споживання і засобів виробництва.

Однак економічне зростання не супроводжується пропорційним збільшенням виробництва всіх видів продуктів. Зміщення кривої в майбутньому забезпечується теперішньою комбінацією ресурсів, діяльністю суспільства щодо нагромадження коштів, підготовки майбутніх технологічних змін.

3. Закон зростаючих альтернативних витрат

Спочатку у виробництві використовуються найбільш придатні (кращі) ресурси. Далі через обмеженість ресурсів суспільство змушене застосовувати менш придатні ресурси. При цьому витрати на кожну додаткову одиницю продукції будуть зростати.

Закон зростаючих альтернативних витрат полягає в тому, що зі збільшенням виробництва одного з товарів на кожну наступну одиницю альтернативні витрати виробництва зростають (жертва у вигляді зменшення виробництва іншого товару збільшується).

Вправа 2

1. Визначимо альтернативні витрати збільшення виробництва предметів споживання на кожну наступну одиницю, використовуючи дані таблиці (А. В. — альтернативна вартість).

А → В Збільшення виробництва предметів споживання на 2 од. призвело до скорочення виробництва засобів виробництва на 2 од.

А. В. 1 од. предметів споживання = 1 од. засобів виробництва (2:2).

В → С Збільшення виробництва предметів споживання на 2 од. призвело до скорочення виробництва засобів виробництва на 4 од.

А. В. 1 од. предметів споживання = 2 од. засобів виробництва (4:2).

С → D Збільшення виробництва предметів споживання на 2 од. призвело до скорочення виробництва засобів виробництва на 6 од.

А. В. 1 од. предметів споживання = 3 од. засобів виробництва (6:3).

D → Е Збільшення виробництва предметів споживання на 2 од. призвело до скорочення виробництва засобів виробництва на 8 од.

А. В. 1 од. предметів споживання = 4 од. засобів виробництва (8:2).

Е → F Збільшення виробництва предметів споживання на 2 од. призвело до скорочення виробництва засобів виробництва на 10 од.

А. В. 1 од. предметів споживання = 5 од. засобів виробництва (10:2).

Висновок: альтернативна вартість збільшення виробництва предметів споживання на кожну наступну одиницю зростає.

2. Визначимо альтернативну вартість збільшення виробництва засобів виробництва на кожну наступну одиницю (А. В. — альтернативна вартість).

F → Е А. В. 1 од. засобів виробництва = 0,2 од. предметів споживання (2:10).

Е → D А. В. 1 од. засобів виробництва = 0,25 од. предметів споживання (2:8).

D → С А. В. 1 од. засобів виробництва = 0,33 од. предметів споживання (2:6).

С → В А. В. 1 од. засобів виробництва = 0,5 од. предметів споживання (2:4).

В → А А. В. 1 од. засобів виробництва = 1 од. предметів споживання (2:2).

Висновок: альтернативна вартість збільшення виробництва засобів виробництва на кожну наступну одиницю зростає.

Закон зростаючих альтернативних витрат обумовлює випуклість кривої виробничих можливостей, а його дія пояснюється тим, що збільшення виробництва одного з товарів потребує все більших витрат, оскільки з’являються витрати у вигляді подорожчання додаткових одиниць сировини, витрати у зв’язку зі зміною технологій, невзаємозамінністю ресурсів.

Гранична норма заміщення — це кількість товару Y від якого споживач відмовився б, щоб отримати ще одну одиницю товару X. Зменшення обсягу споживання товару   компенсується споживанням товару  Тому граничну норму заміщення (MRS) можливо розрахувати так:

III. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Задача 1

Три сестри організували сімейне підприємство з вишивання серветок і скатертин. Марія за рік може вишити 600 серветок або 120 скатертин, Ірина — 500 серветок або 150 скатертин, Дарина — 300 серветок або 120 скатертин. Побудуйте криву виробничих можливостей сестер.

Схема розв’язування

 Марія

Ірина

Дарина

Максимальна продукція

Серветок

600

500

300

Скатертин

120

150

120

Альтернативна вартість

Серветок

1 серв.= 0,2 ск.

1 серв.= 0,3 ск.

1 серв.= 0,4 ск.

Скатертин

1 ск.= 5 серв.

1 ск.= 3 серв.

1 ск.= 2,5 серв.

 

F. Марія, Ірина, Дарина вишивають тільки серветки. Буде виготовлено 1400 серветок і 0 скатертин.

D. Дарина вишиває скатертини (у неї альтернативна вартість скатертини найменша). Марія і Ірина вишиватимуть серветки. Буде вироблено 1100 серветок і 120 скатертин.

В. Марія вишиває лише серветки (у неї альтернативна вартість серветки найменша). Ірина і Дарина вишивають скатертини. Буде вироблено 600 серветок і 270 скатертин.

А. Три сестри вишивають лише скатертини. Буде виготовлено 0 серветок і 390 скатертин.

(Побудувати криву виробничих можливостей сестер за даними точками можна вдома)

 

 

Задача 2

Пан Сидорук уважає, що йому однаково корисно споживати 8 склянок молока і 3 склянки кефіру чи 6 склянок молока і 4 кефіру. Визначте норму заміщення кефіру на молоко.

Виконайте завдання.

На графіку зображено криву виробничих можливостей (КВМ) умовної країни та різні варіанти її зсуву. Покажіть на графіку за допомогою відповідних номерів позиції, куди зрушиться КВМ за таких ситуацій:

1. В усіх галузях виробництва країни швидкими темпами впроваджуються новітні технології.

2. Новітні технології впроваджуються тільки у виробництві комбайнів.

3. У виробництві тістечок значно зменшилась частка висококваліфікованих працівників.

4. У країні економічна криза.


 

IV. Підсумок уроку

 

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Визначити альтернативи використання власного «вільного» часу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити