УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 16. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ (ЛАБОРАТОРНА РОБОТА)

 

Мета уроку: учити самостійно збирати й аналізувати інформацію, користуватися реальною первинною інформацією, наданою вчителем; продовжити роботу над визначенням альтернативної вартості виробництва благ; розвивати вміння будувати графік кривої виробничих можливостей; розвивати творчий підхід до розв’язання економічних завдань; виховувати відповідальність за власний вибір.

Основні поняття: крива виробничих можливостей, альтернативна вартість (ціна) вибору.

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Лабораторна робота

Завдання 1

Припустіть, що перед вами постала проблема вибору: додатково використати годину часу на навчання або використати цю годину як «вільний» час. Користуючись алгоритмом прийняття рішень, запишіть свої варіанти використання «вільного» часу (альтернативи використання часу підготовлені учнями як домашнє завдання) та заповніть таблицю.

Алгоритми прийняття рішень

1. Визначення проблеми.

2. Перелік альтернатив (варіантів) для розв’язання цієї проблеми.

3. Визначення критеріїв (що для вас є важливим).

4. Оцінка кожної альтернативи за всіма критеріями - - (1 бал); - (0 балів); + - (0,5 бала); + (1 бал); + + (2 бали).

5. Уведення додаткового критерію (у разі необхідності).

6. Вибір (прийняття остаточного рішення).

 

Альтернативи

Критерії

Сума балів

Користь для здоров’я

Підвищення освітнього рівня

Моральне задоволення

Фінансова вигода

Комп’ютерні ігри, інтернет

 

 

 

 

 

Відпочинок у парку

 

 

 

 

 

Підготовка до ЗНО

 

 

 

 

 

Перегляд телевізійних передач

 

 

 

 

 

Заняття спортом

 

 

 

 

 

Читання цікавої книги

 

 

 

 

 

 

Ви обрали додаткову годину навчання. Визначте альтернативну вартість вашого рішення.

Альтернативною вартістю рішення є відмова від альтернативи, яка набрала найбільшу кількість балів за визначеними критеріями.


Завдання 2

У таблиці наведені виробничі можливості випуску засобів виробництва (верстатів) і споживчих товарів (підручників).

1) Використовуючи дані таблиці, побудуйте криву виробничих можливостей.

2) Визначте альтернативну вартість виробництва сьомого мільйона підручників в інтервалі В → С; дев’ятої тисячі верстатів в інтервалі D → С.

В інтервалі В → С А. В. 1 млн. підручників = 0, 33 тис. верстатів. (12-10) : (11-5).

В інтервалі D → С А. В. 1 тис. верстатів = 1,33 млн. підручників (15-11) : (10-7).


Виробничі альтернативи

Верстати тис. шт.

Підручники млн. шт.

А

13

0

В

12

5

С

10

11

D

7

15

Е

3

19

F

0

20


 

3) Альтернативну вартість перших п’яти мільйонів підручників позначте відрізком X, а альтернативну вартість останніх п’яти мільйонів підручників — відрізком Y.

4) Покажіть на графіку точку К, яка відповідає випуску 7 тис. верстатів і 10 млн. підручників. Яку ситуацію вона демонструє? (Точка К означає неповне використання виробничих ресурсів.)

5) Покажіть на графіку точку N, яка відповідає випуску 13 тис. верстатів і 8 млн підручників. Яку ситуацію демонструє ця точка? (Точка N міститься поза межею виробничих можливостей, тобто наявних ресурсів за даної технології недостатньо для забезпечення цього рівня виробництва.)

6) Припустимо, що технологія виробництва верстатів удосконалилася, тоді як технологія виробництва підручників залишилася незмінною. Покажіть цю ситуацію на графіку.

7) Припустимо, що технологія виробництва підручників удосконалилася, а технологія виробництва верстатів не змінилася. Що відбудеться з кривою виробничих можливостей? Покажіть цю ситуацію на графіку.

8) Припустимо, що в країні збільшилася кількість капітальних ресурсів, які використовуються. Побудуйте КВМ, яка відображає цю ситуацію.

Дайте відповіді на запитання

1. Що демонструють точки на кривій виробничих можливостей? (Кожна точка є графічним вираженням певного максимального обсягу виробництва обох продуктів.)

2. Чому крива виробничих можливостей має вигляд спадної лінії (нахилена вниз і вправо)? (Тому, що в умовах повної зайнятості збільшення виробництва одного продукту означає відмову від іншого.)

3. Чому крива виробничих можливостей має опуклу форму? (Це пов’язано з дією закону зростання альтернативної вартості.)


Завдання 3

Використовуючи криві виробничих можливостей охарактеризуйте зміни, які відбулися в економіці країни. Для кожного запитання первинною кривою виробничих можливостей країни є крива ВВ1.


 

1) Крива виробничих можливостей BD1 свідчить, що в країні відбувся «технологічний стрибок» у виробництві споживчих товарів.

2) Крива виробничих можливостей ААг свідчить, що ресурси країни використовуються неповно, атому став неповним і обсяг виробництва.

3) Крива виробничих можливостей СС1 свідчить, що в обох секторах економіки (виробництві предметів споживання і засобів виробництва) відбулися значні технологічні зміни, відкриті нові величезні поклади сировинних ресурсів.

Висновки

1. У чому полягає проблема вибору?

Проблема вибору полягає в тому, що внаслідок обмеженості ресурсів порівняно з масштабами людських потреб завжди доводиться вибирати, на що саме витрачати ці ресурси. Проблема вибору має свою особливість, яка означає відмову від певних благ заради інших.

2. Як визначається ціна вибору?

Ціна вибору стосується найбажанішої серед не обраних нами альтернатив. Визначається як вартість (цінність) найбільш пріоритетного серед благ, якими ми знехтували заради здійснення власного вибору.


III. Закріплення знань і вмінь учнів

Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Унеможливлення одночасного задоволення усіх потреб суспільства.

2. Альтернатива, від якої відмовилися із найбільшими втратами.

3. Цінність найпріоритетнішого з усіх благ, одержання якого унеможливлюється за обраного способу використання обмежених ресурсів.

4. Різноманітні варіанти (альтернативи) поєднання виробництва двох видів товарів за умов повного використання всіх наявних виробничих ресурсів.

5. У разі збільшення обсягів виробництва одного з благ альтернативна вартість кожної додаткової одиниці цього блага зростатиме.

Терміни і поняття

A. Альтернативна вартість вибору.

Б. Крива виробничих можливостей.

B. Обмеженість ресурсів.

Г. Закон зростаючих альтернативних витрат.

Д. Альтернативна вартість.

Відповідь: 1 - В, 2 - А, 3 - Д, 4 - Б, 5 - Г.


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Творче завдання

Чи може бути графік, який зображено на рисунку, бути графіком кривої виробничих можливостей. Обґрунтуйте відповідь. У випадку позитивної відповіді поясніть злам графіка в точці А.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити