УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 18. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ. ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИКА

 

Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання з теми; закріпити практичні вміння і навички учнів із розв’язування задач; встановити рівень оволодіння учнями основними теоретичними знаннями.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка знань учнів

Варіант І

Завдання 1

Тести

Рівень 1 (правильна відповідь — 1 бал).

1. Альтернативна вартість вибору — це:

А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо;

Б усі блага, які нам не потрібні в житті;

В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення;

Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.

2. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А альтернативну вартість;

Б проблему вибору;

В закон зростання альтернативної вартості;

Г усе, назване вище.

3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то...

А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ;

Б значно зміниться технологія виробництва товарів;

В в економіці збільшиться випуск продукції;

Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.

4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що:

А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва;

Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів;

В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва;

Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.

5. Повна зайнятість означає, що:

А підприємства машинобудування працюють на повну потужність;

Б у країні відсутнє безробіття;

В виробничі ресурси використовуються економно;

Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.

6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу:

А альтернативні витрати зменшуються;

Б альтернативні витрати зростають;

В альтернативні витрати не змінюються;

Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.

7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження:

А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб;

В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;

Г у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.

8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?

А Обмеженість;

Б різноманітність;

В безмежність;

Г корисність.

 

Рівень 2 (правильна відповідь — 2 бали).

9. Під час виробництва додаткової тонни картоплі було недовироблено 10 комбайнів. Який із наведених прикладів виробничих можливостей цьому відповідає?

 

 

А

Б

В

Г

Картопля, тонн

6

7

6

5

2

3

3

4

Комбайни, штук

10

20

20

30

70

20

20

10

 

Відповідь: 1 - В; 2 - Г; 3 - Г; 4 - А; 5 - Г; 6 - Б; 7 - Б; 8 - В; 9 - Б

 

Завдання 2 (6 балів)

Побудувати криву виробничих можливостей за такими даними:

 

 

А

В

С

D

Е

Верстати (тис. шт.)

0

3

6

9

12

Холодильники (тис. шт.)

40

38

35

22

0

 

1. Чи може завод одночасно виготовити 9 верстатів і 39 холодильників? Нанесіть цю точку на графік.

2. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість зменшення верстатів із тис. шт. до 9 тис. шт.?

3. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість зменшення виробництва холодильників із 38 тис. шт. до 22 тис. шт.?

4. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість виробництва 37-ї тисячі холодильників?

Відповіді

1. Ні, не може.

2. 16 тис. холодильників.

3. 6 тис. верстатів.

4. Альтернативна вартість дорівнюватиме 1 тис. верстатів. (У цьому інтервалі В – С зміна виробництва холодильників і верстатів складає 3 тис. штук).

 

Завдання 3 (8 балів)

Яку кількість працівників найвигідніше найняти виробнику, щоб отримати максимальний прибуток, якщо ціна одиниці товару Р = 13 гр. од., а заробітна плата кожного працівника складає W = 60 гр. од.

L - кількість зайнятих працівників;

ТР - граничний продукт;

W - заробітна плата;

TR - валовий дохід;

MR - граничний дохід.

Розв’язання

Обчисливши дані, заповніть таблицю.

 

L

ТР (Q) Кількість продукції

МР

W

TR

MR

1

15

15

60

195

195

2

30

15

60

390

195

3

46

16

60

598

208

4

64

18

60

832

234

5

84

20

60

1092

260

6

98

14

60

1274

182

7

105

7

60

1365

91

8

110

5

60

1430

65

9

112

2

60

1456

26

10

113

1

60

1469

13

 

Відповідь

Виробнику найвигідніше буде найняти 8 працівників, оскільки за такої кількості працівників граничний дохід MR перевищуватиме витрати на виробника (рівень заробітної плати):

MR = 65 гр. од., W = 60 гр. од., а вже за L = 9 працівників MR = 26 гр. од., a W = 60 гр. од., що буде невигідно роботодавцю.

 

Варіант II

Завдання 1

Тести

Рівень 1 (правильна відповідь — 1 бал).

1. Проблему вибору альтернативних варіантів спричиняють такі чинники:

А необхідність пошуку варіантів найбільш вигідного застосування капіталів;

Б економічна ситуація, яка склалася на даний момент в країні;

В обмеженість виробничих ресурсів;

Г нагальність вирішення економічних проблем.

2. Крива виробничих можливостей ілюструє:

А кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

Б обмеженість ресурсів та безмежність потреб;

В альтернативи виробництва двох товарів за обмежених ресурсів;

Г альтернативи споживання двох товарів за обмежених ресурсів.

3. Фундаментальна проблема, що постає перед кожним суспільством, — це:

А брак нових технологій;

Б недостатній розвиток виробництва;

В забезпечення повної зайнятості;

Г обмеженість виробничих ресурсів.

4. Ефективність виробництва — це:

А кількість економічних благ, які були вироблені в суспільстві за рік;

Б співвідносність результатів та витрат ресурсів за виробництва економічних благ;

В оцінка якості виробленої продукції;

Г зв’язок кількості виробленої продукції з її якістю.

5. Закон зростаючих альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд:

А будь-якої кривої;

Б прямої;

В прямої або опуклої кривої;

Г опуклої кривої.

6. Рух уздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються...

А прибутки виробників;

Б потреби споживачів;

В ціни товарів, що виробляються;

Г альтернативні витрати виробництва.

7. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає:

А відсутність у країни певних природних ресурсів;

Б неможливість задоволення всіх людських потреб;

В стан ресурсів у період економічного спаду;

Г високі ціни на товари, які обмежують їх придбання.

8. Яка з наведених характеристик найтісніше пов’язана з поняттям «економічні ресурси»?

А Безкоштовні;

Б рідкісні;

В різноманітні;

Г необмежені.

 

Рівень 2 (правильна відповідь — 2 бали).

9. Економіка країни виробляє інвестиції і споживчі товари. За умови незмінної кількості ресурсів можливі такі комбінації випуску цих продуктів:

 

Варіанти

Інвестиційні товари, од.

Споживчі товари, тис. тонн

А

250

180

В

300

130

 

Якими будуть альтернативні витрати збільшення виробництва інвестиційних товарів?

А 50;

Б 180;

В 130;

Г 155.

Відповідь: 1 - В; 2 - В; 3 - Г; 4 - Б; 5 - Г; 6 - Г; 7 - Б; 8 - Б; 9 - А.

 

Завдання 2 (6 балів)

Побудувати криву виробничих можливостей за такими даними:

 

 

А

В

С

D

Е

Літаки (тис. шт.)

0

5

10

15

20

Автомобілі (тис. шт.)

60

52

40

25

0

 

1. Чи може завод одночасно виготовити 13 тис. шт. літаків та 27 тис. шт. автомобілів? Позначте цю точку на графіку.

2. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість збільшення виробництва літаків з 5 тис. шт. до 10 тис. шт.?

3. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість зменшення виробництва літаків із 52 тис. шт. до 25 тис. шт.?

4. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість виробництва 35-ї тисячі автомобілів?

Відповідь

1. Так, може.

2. 12 тис. шт. автомобілів.

3. 10 тис. шт. літаків.

4. Альтернативна вартість виробництва 35-ї тисячі автомобілів дорівнюватиме 0,33 тис. шт. літаків (у цьому інтервалі C-D зміна виробництва автомобілів = 15 тис. шт., а літаків 5 тис. шт., відповідно 5/ 15 = 0,33).

 

Завдання 3 (8 балів)

Яку кількість працівників найвигідніше найняти виробнику, щоб отримати максимальний прибуток, якщо ціна товару Р = 20 гр. од., а заробітна плата кожного працівника складає W = 105 гр.од.

L — кількість зайнятих працівників;

ТР — валовий продукт (кількість виготовленої продукції);

МР — граничний продукт;

W — заробітна плата;

TR — валовий дохід;

MR — граничний дохід.

Розв’язання

Обчисливши дані, заповніть таблицю.

 

L

ТР (Q) Кількість продукції

МР

W

TR

MR

1

6

6

105

120

120

2

16

10

105

320

200

3

38

22

105

760

440

4

87

49

105

1740

980

5

128

41

105

2560

820

6

148

20

105

2960

400

7

157

9

105

3140

180

8

162

5

105

3240

100

9

165

3

105

3300

60

10

167

2

105

3340

40

 

Відповідь

Виробнику найвигідніше буде найняти 7 працівників, оскільки за такої кількості працівників граничний дохід MR перевищуватиме витрати на працівника (рівень заробітної плати):

MR = 180 гр. од., a W = 105 гр. од., а вже за L = 8 працівників — MR = 100 гр. од., a W = 105 гр. од., що буде невигідно роботодавцю.

 

III. Підсумок уроку

Підсумкова оцінка виставляється шляхом поділу набраних балів на коефіцієнт 2.

 

IV. Домашнє завдання

Повторити основні терміни і поняття з даної теми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити