УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 20. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ. РИНКОВА, КОМАНДНА, МІШАНА ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ, СХЕМИ КРУГООБІГУ

 

Мета уроку: ознайомити зі змістом економічного кругообігу; ознайомити з поняттями, принципами та схемами ринкової, командної, мішаної економічних систем; визначити переваги та обмеження конкретної економічної системи; розвивати вміння логічно мислити; виховувати економічне мислення.

Основні поняття: командна, традиційна, ринкова, мішана економічні системи.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

«Мозковий штурм»

Протягом 2-3 хвилин учні висловлюють свої ідеї щодо вирішення проблеми «Чому в різних країнах рівень економічного добробуту людей відрізняється?»

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прокоментуйте вислови видатних економістів.

1. «Причина, з якої люди створюють суспільство, — збереження їхньої власності» (Д. Локк).

2. «Дикун — це людина, яка не знає власності» (Р. Фергюсен).

 

IV. Формування нових знань, умінь і навичок

Зміст економічного кругообігу

Функціонування будь-якої економіки ґрунтується на взаємопов’язаному русі ресурсів, споживчих благ і доходів. Такий рух називається економічним кругообігом. Він є складним, як і кругообіг речовин в організмі людини чи в природі. Його порушення в будь-якій ланці означає хворобу економіки.

Схема економічного кругообігу

 

 

Кругообіг починається з домашніх господарств як власників ресурсів, що постачають на ринок ресурсів працю, землю, капітал і підприємницькі здібності. Ресурси потрапляють до підприємств, які, розподіливши та поєднавши їх певним чином, створюють речі та послуги. Останні, опинившись на ринку продуктів, купуються домогосподарствами. Цим завершується перше (внутрішнє) коло кругообігу ринкової економіки. Друге коло кругообігу починається з підприємств. Підприємства, здійснюючи виробничі витрати, виступають на ринку ресурсів як покупці. Купуючи ці ресурси в домогосподарств, вони сплачують їм доходи: заробітну плату, ренту, процент і прибуток. Домогосподарства, отримавши доходи, здійснюють споживчі витрати і на ринку продуктів купують товари та послуги. Підприємства, які ці товари та послуги реалізують, привласнюють доходи (виручка від реалізації).

 

Типи економічних систем та принципи їх організації

Економічне життя кожного суспільства певним чином організоване. Спосіб організації господарського життя суспільства називається економічною системою. Кожна економічна система розрізняється за:

✵ способом координації господарської діяльності людей, фірм і держави;

✵ типом власності на економічні ресурси.

Кожна економічна система має розв’язувати три головні економічні питання: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? Залежно від того, у який спосіб суспільство вирішує ці питання, формується певний тип економічної системи: традиційна, командна, ринкова економіка.

Традиційна економічна система — це спосіб організації економічного життя, за якого всі ресурси знаходяться у власності племені (общини) і які розподіляються відповідно до давно існуючих традицій.

Принципи традиційної економічної системи

1. Природний поділ трудових обов’язків.

2. Спадковість при виборі занять.

3. Традиційні методи виробництва.

Командна (планова) економічна система — система, за якої головні економічні питання розв’язуються на підставі рішень центральних органів.

Принципи командної економічної системи:

✵ централізм;

✵ планування;

✵ ієрархія;

✵ зрівнялівка;

✵ державна власність на ресурси.

Ринкова економічна система — це система господарювання, підґрунтя якої складають приватна власність, ринкове ціноутворення та конкуренція.

Принципи ринкової економічної системи:

✵ економічна система;

✵ конкуренція;

✵ автоматизм регулювання.

Мішана економічна система — система, якій притаманні риси різних економічних систем.

Принципи мішаної економічної системи:

✵ економічна свобода;

✵ конкуренція;

✵ автоматичне регулювання;

✵ державне втручання.

 

Схеми кругообігу традиційної, командної, ринкової та мішаної економічних систем

 

 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. Заповнити таблицю, записавши позитивні та негативні риси командної та ринкової економічних систем.

 

Економіка

Позитивні риси

Негативні риси

Командна

 

 

Ринкова

 

 

 

2. Визначте, правильними чи неправильними є наведені нижче твердження.

1) Спосіб організації економічного життя суспільства називається економічною системою.

2) Зовнішнє коло економічного кругообігу являє собою потік грошових коштів.

3) У командній економіці домінуючою формою власності є колективна.

4) У мішаній економіці вільне підприємництво поєднується з державним регулюванням.

5) Ринкова економіка являє собою систему взаємопов’язаних ринків.

6) У ринковій економіці інтереси виробників і споживачів узгоджуються автоматично.

7) Мішана економіка вдало поєднує переваги ринкової і командної економіки.

8) Більшість сучасних розвинутих країн світу мають мішані моделі економіки.

3. Установіть відповідність між економічними поняттями та їх змістом.

1) Вільні можливості розпоряджатися ресурсами, здійснювати угоди, виробляти різноманітні товари і послуги, виходячи з власних інтересів.

2) Передача об’єктів державної власності приватним власникам.

3) Принцип керування економікою через центральні органи влади, які розпоряджаються основними ресурсами.

4) Взаємопов’язаний рух ресурсів споживчих благ і грошових коштів.

А Централізм.

Б Економічний кругообіг.

В Економічна свобода.

Г Приватизація.

Д Ієрархія.

4. Намалюйте схему економічного кругообігу в мішаній економіці і позначте на схемі цифрами наступних дійових осіб, ринки та потоки:

1) Приватне підприємство «Таксі-063».

2) Державна податкова інспекція.

3) Рита Цимбалюк заплатила таксисту за поїздку до залізничного вокзалу.

4) Підприємство «Таксі-063» перерахувало податок на прибуток у державний бюджет.

5) Міська рада влаштовує концерт відомих співаків на день міста. Вхід безкоштовний.

6) Фермер Рита Цимбалюк продала свій старий трактор.

 

VI. Підсумок уроку

1). Розв’язати тести (на виконання роботи дається 5 хв; вибрати 1 правильну відповідь, ця відповідь оцінюється в 1 бал).

1. Укажіть, із якою проблемою стикається будь-яка економічна система:

А проблемою падіння народжуваності;

Б проблемою залучення інвестицій;

В проблемою обмеженості ресурсів;

Г проблемою державного боргу.

2. Укажіть, як у командній економіці розв’язується питання «Що виробляти?»:

А виробниками через вивчення попиту споживачів;

Б споживачами через «голосування грошима» за той чи інший товар;

В державними плановими органами на підставі тенденцій минулих років;

Г споживачами та підприємцями через соціологічні опитування.

3. Укажіть, яким чином у традиційній економіці вирішується питання «Як виробляти?»:

А виробниками за традиціями і досвідом минулих поколінь;

Б виробниками за рішеннями державних органів управління;

В підприємцями в конкурентній боротьбі;

Г правильної відповіді немає.

4. Укажіть, як у ринковій системі вирішується питання «Для кого виробляти?»:

А одержанням доходів від володіння ресурсами на основі приватної власності;

Б одержанням доходів відповідно до статусу людей у суспільстві;

В призначенням єдиних розмірів заробітної плати всім працюючим на однакових роботах;

Г одержанням доходів відповідно до розмірів, визначених законом.

5. Укажіть, що економічна наука вкладає в поняття «ринок»:

А механізм взаємодії покупців і продавців, який визначає ціни та кількість потрібних товарів і послуг;

Б установи, у яких відбувається продаж товарів і послуг;

В сукупність покупців певного товару;

Г сукупність виробників (продавців) певного товару.

6. Укажіть, які ринки включені до моделі економічного кругообігу:

А ринок грошей і товарний ринок;

Б ринок ресурсів і ринок товарів;

В ринок інвестиційних товарів і ринок грошей;

Г ринок праці і ринок споживчих товарів.

7. Укажіть, яке з наведених явищ відсутнє в ринковій економіці:

А нерівномірність розвитку: кризи виробництва, безробіття, інфляція;

Б розподіл населення на багатих і бідних;

В різноманітність товарів і послуг;

Г дефіцит товарів і послуг.

8. Укажіть, яке з наведених явищ притаманне ринковій економіці:

А установлення цін державою;

Б державна власність на всі виробничі ресурси;

В централізоване планування;

Г розшарування населення за доходами.

9. За якої економічної системи виникає «чорний ринок»:

А ринкової;

Б командної;

В мішаної;

Г традиційної?

10. Укажіть, чому суперництво між виробниками вигідне для споживачів:

А продавці намагаються виробити товар високої якості, зменшивши витрати на виробництво, що уможливлює продаж продукції за нижчими цінами;

Б виробляється більше якісного товару;

В з’являються нові товари і послуги.

 

2). Закінчити речення.

1) Вільне підприємництво притаманне лише двом економічним системам, а саме...

2) Мішана економічна система характеризується наявністю двох секторів, а саме...

3) Безробіття та інфляція — два явища, які відсутні в ...

4) Основними суб’єктами ринкової економіки є ...

5) Найбільш ефективною з точки зору розподілу та використання обмежених ресурсів є ...

3. Обгрунтуйте вашу згоду чи незгоду з наступними твердженнями.

1) Планова економіка має більше можливостей задовольняти потреби людей, оскільки завжди може передбачити появу попиту на певні товари і спрямувати на їх виробництво додаткові ресурси.

2) Змішана економіка вдало поєднує переваги і ринкової і командної економіки.

3) Більшість сучасних розвинутих країн світу мають мішані моделі економіки.

4. Установіть відповідність між подіями та типами економічних систем, у яких ці події можуть відбутися.

1) У країні запроваджено нову систему медичного приватного страхування.

2) Робітників, які захворіли, звільняють, і вони не отримують жодної матеріальної допомоги від роботодавців.

3) Піклування про хворих осіб похилого віку лягає на плечі їхніх родичів та близьких.

4) У країні всі пенсіонери отримують однакову пенсію відповідно до тривалості робочого стажу.

А Командна економіка.

Б Традиційна економіка.

В Ринкова економіка.

Г Мішана економіка.

5. Намалюйте схему економічного кругообігу в ринковій економіці і позначте на схемі цифрами наступних дійових осіб, ринки та потоки:

1) Родині Каськів привезли до дому і встановили новий меблевий гарнітур.

2) Фірма створила нові робочі місця і найняла додаткових працівників.

3) Касько-старший влаштувався на роботу на фірму.

4) Касько-старший отримав заробітну плату.

5) Фірма отримала виручки більше, ніж у минулому році.

6) Фірма виплатила своїм працівникам премію.

 

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Визначити роль уряду в мішаній економіці Німеччини, США або іншої країни за власним вибором.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити