УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК N° 23. РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ ЧОГО ВИРОБЛЯТИ?


Мета уроку: сформувати в учнів знання про основні проблеми економіки; з’ясувати механізм вирішення основних проблем економіки в різних економічних системах; визначити сутність ринкового саморегулювання; ознайомити зі змістом «прихованої руки» економіки; розвивати вміння аргументувати свою відповідь.

Основні поняття: основні проблеми економіки, «голосування грошима», принцип «невидимої руки».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності


III. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання

Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачує можливість вибору для її суб’єктів. Скорочувати чи збільшувати обсяг виробництва, скорочувати чи заощаджувати, купувати чи утримуватися, збільшувати робочий час або робити вибір на користь вільного часу — це лише незначна частина проблем. Серед них виділяють три головні, або фундаментальні: що виробляти? як виробляти? для чого виробляти?

Ці проблеми є основними тому, що вони стосуються всіх економічних систем різних країн і в різні часи, стосуються мети виробництва та засобів її досягнення, і нарешті, ці проблеми постають і перед усією економікою, і перед кожним виробником зокрема. Усі інші проблеми, до певної міри, є похідними від них.

З’ясування цих проблем тісно пов’язане з вибором альтернативних варіантів використання ресурсів. Саме проблема «безмежність потреб — обмеженість (рідкісність) ресурсів» змушує суспільство шукати найефективніші варіанти організації виробництва і розподілу матеріальних благ.


1.1 Проблема «Що виробляти?»

За командної економіки питання, які товари виробляти і скільки їх потрібно, вирішували центральні органи управління, які «спускали» основні виробничі показники для підприємств.

За ринкової економіки це питання розв’язує сам ринок, створюючи необхідну інформацію в процесі безлічі контактів виробників (продавців) і споживачів (покупців). Створюється оригінальний ринковий механізм урахування потреб покупців, їхні «голоси» фіксуються у вигляді грошових витрат на купівлю того чи іншого товару, тобто через «голосування» грошима. Якщо потреба в якомусь товарі зростає, то це проявиться в зростанні маси покупок, збільшенні суми грошових витрат на придбання цього товару. Щоб задовольнити потреби покупців, які зростають, необхідно збільшити виробництво даного товару, що підвищить попит і ціну на відповідні ресурси. Зовсім іншою буде ситуація, коли з певних причин попит на цей товар знизиться. «Голосування» грошима зорієнтує виробників на те, щоб виробництво цього товару зменшити, а ресурси використати в іншій сфері, для виробництва інших продуктів.

Ринок створює досить надійний механізм виробничої орієнтації підприємств, оскільки в його основу покладені потреби людей, скореговані на їхні доходи. Єдиною перешкодою на шляху орієнтації виробників на потреби споживачів може стати лише обмеженість виробничих ресурсів.

Вправа 1. За даними таблиці визначте дохід продавців і зробіть висновок про реакцію ринку на обсяги виробництва.


Продавці

Кількість виробленого товару (шт.)

Витрати на одиницю товару (гр. од.)

Продано товарів (шт.)

Ринкова ціна

(гр. од.)

Дохід (гр. од.)

Реакція на ринкову ситуацію

І

10

10

10

15

(10 х 15) - (10 х 10) = 50

 

II

5

20

5

20

(5 х 20) - (5 х 20) = 0

 

III

20

5

15

4

(15 х 4) - (20 х 5) = -40

 


Висновок: ринок засвідчив необхідність розширення обсягів виробництва першого товару та скорочення обсягів третього і зорієнтував виробників на перерозподіл виробничих ресурсів на користь першого вибору.


1.2. Проблема «Як виробляти?»

Ця проблема пов’язана з організацією виробництва, способом поєднання ресурсів, технологією виробництва. В її розв’язанні важливим пунктом також є «голосування» грошима. Проте відповідь на запитання, як виробляти, у ринковій економіці можлива лише з урахуванням такого явища, як конкуренція між виробниками. Саме конкуренція виявляє, які фірми можуть забезпечити виробництво даного товару і якої якості, залежно від застосовуваних технологій і фірм організації праці. Завдяки цьому виконується важлива умова ефективності — забезпечення найменших витрат виробництва, зростання його прибутковості.

Технологія — це сполучення різних факторів виробництва для забезпечення випуску певного блага; кількісно характеризується сукупністю норм затрат ресурсів на випуск одиниці готової продукції.

Вправа 2. За даними таблиці про витрати землі, праці і капіталу на одиницю новоствореного продукту зробіть висновок, які технологія й організація виробництва повинні домінувати на ринку.


Технологія виробництва

Витрати землі на одиницю новоствореного продукту (гр. од.)

Витрати праці на одиницю новоствореного продукту (гр. од.)

Витрати капіталу на одиницю новоствореного продукту (гр. од.)

Ринкова ціна

(гр. од.)

Дохід (гр. од.)

Реакція на ринкову ситуацію

А

20

30

50

105

105 - (20+30+50) = 5

 

В

10

20

50

105

105 - (10+20+50) = 25

 

С

30

30

60

105

105 - (30+30+50) = -15

 


Висновок: використовуючи технологію С, виробник не відшкодує своїх витрат і матиме збитки; технологія А принесе виробнику низький прибуток — 5 гр. од.; лише за технології В виробник, відшкодувавши втрати, матиме достатній прибуток.

Таким чином, ринок засвідчив, які технології і організація виробництва мають бути взірцем, як потрібно виробляти, щоб залишитись на ринку.


1.3. Проблема «Для кого виробляти?»

Розв’язання проблеми залежить від орієнтирів самих споживачів, їхніх бажань і можливостей купити той чи інший товар.

В основі лежать грошові доходи споживачів. У свою чергу, рівень доходів споживачів визначається ринковими цінами на ресурси, що надаються споживачам. Більш кваліфіковані власники рідкісних ресурсів зазвичай отримують і вищі доходи.

Вправа 3. Проаналізуйте дані таблиці і зробіть висновок про вплив зміни ринкової ціни на рішення споживачів.


Споживачі

Кількість грошей (гр. од)

Ринкова ціна продукту Рх

(гр. од.)

Ринкова ціна продукту Р2

(гр. од)

Реакція на ринкову ситуацію

І

120

100

150

 

II

210

100

150

 

III

315

100

150

 


Висновок: у результаті подорожчання ресурсів і зростання ринкової ціни з 100 до 150 гр. од. перший споживач вибуде з кола покупців товару; другий і третій зберігатимуть обсяги споживання.

На запитання «Для кого виробляти?» ринок відреагував скороченням кола споживачів.

Три основні економічні питання — що, як і для кого — можна замінити єдиним запитанням — ким приймається рішення про розподіл ресурсів. Однак різні економічні системи по-різному відповідають на питання «Що виробляти, як і для кого?».


Економічні системи

Як розв’язуються головні економічні питання

Традиційна

Економічні рішення про використання ресурсів визначаються звичаями й традиціями

Командна

Рішення приймають центральні органи управління, які визначають основні виробничі показники для підприємств

Ринкова

Рішення приймаються через взаємодію виробників і споживачів (продавців і покупців). Роль економічних орієнтирів виконують ціни, витрати виробництва, розміри доходів і прибутків


Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку

Оскільки при розв’язуванні головних економічних проблем рішення приймаються як виробником, так і споживачем самостійно, то, на перший погляд, це повинно було б привести до хаосу, анархії, диспропорції, втрати ресурсів. Проте, як свідчить історичний досвід, цього не буває. Незважаючи на певні недоліки, розвинута ринкова система загалом забезпечує внутрішній порядок.

Здатність ринку поєднувати особисті й суспільні інтереси вперше обґрунтував Адам Сміт (1723-1790) у відомій праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 p.). Його суть полягає в тому, що кожен індивід, укладаючи свій капітал з метою одержання максимального прибутку, переслідує власний інтерес, але при цьому він направляється «прихованою рукою» на досягнення спільного блага.

У «Багатстві народів» Адам Сміт писав: «Ми сподіваємось отримати свій обід не тому, що продавці та виробники м’яса, пива і хліба схильні до нас, а тому, що вони дбають про власну вигоду... Кожен індивід постійно докладає зусиль для того, щоб відшукати найвигідніше застосування своєму капіталу...

Намагаючись отримати з цього виробника продукт найбільшої вартості, він переслідує свою власну мету, і в цьому випадку, як і в багатьох інших, його спрямовує невидима рука до результату, який не має нічого спільного з його наміром».

Відкриття Адама Сміта мало великий вплив на подальший розвиток економічної думки. І хоча з часом історичний досвід довів недоліки ринку, пов’язані з монополією та іншими чинниками, які зумовлюють утручання держави в економіку, значення відкриття не зменшується. Воно входить до арсеналу тих доктрин, які і сьогодні враховують держави з ринковою економікою у своїй економічній політиці і, насамперед, у створенні ефективного ринкового механізму.

Доктрина «невидимої руки» прийнятна для економіки, у якій усі ринки досконало конкурентні. За таких умов ринки здійснюватимуть ефективний розподіл ресурсів таким чином, що економіка перебуватиме на межі виробничих можливостей. Проте не завжди ринок працює ідеально. Ринкова економіка втрачає свою ефективність через недосконалу конкуренцію й забруднення навколишнього середовища, інфляцію і безробіття, несправедливий розподіл доходів.

Тому у відповідь на існуючі дефекти ринкового механізму країни запроваджують державне регулювання поруч із «невидимою рукою» ринку.

Основні функції держави зводяться до забезпечення ефективності, справедливості та сприяння економічному зростанню і стабільності.


IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Творче завдання

Компанія займається розведенням риби і вирощує її у великих бетонних басейнах поруч із міською електростанцією. Таке місце було вибране не випадково: під час охолодження обладнання електростанції вода нагрівається, її можна використовувати для підтримки температури в басейнах на рівні 27 °С упродовж цілого року. Причому вода продається за дуже низькою ціною. Тепла вода і спеціальний режим годування, розроблений за допомогою комп’ютера, створюють ідеальне середовище для швидкого росту риби. За 36 тижнів риба в басейні виростає до таких розмірів, які в природних умовах досягаються за тривалий час.

1. Поясніть, які дії вищезгаданої компанії ілюструють відповіді на запитання: що, як і для кого?

2. Як відбилося рішення вдруге використати воду від електростанції на кількості виробленого товару?

3. За яких умов розводити рибу в такий спосіб було б недоцільно?

Задача № 1. Ринкова ціна на товар визначає, що нормальними є витрати виробництва на рівні 100 одиниць. Яку технологію змушений обрати виробник під тиском ринку?


Ресурс

Ціна одиниці ресурсу

Одиниці ресурсів у разі застосування технології

№ 1

№ 2

№ 3

Земля

5

6

4

5

Праця

4

10

8

15

Капітал

3

12

10

9

Здатність до підприємництва

4

1

2

1


Відповідь: виробник обере технологію № 2.


V. Підсумок уроку

Установіть зв’язок між фундаментальними проблемами економіки і засобами їх розв’язання в ринковій економіці.

1. Що виробляти?

2. Як виробляти?

3. Для кого виробляти?

А конкуренція між виробниками;

Б рекомендації державних органів;

В розподіл грошових доходів між споживачами, конкуренція між ними; Г «голосування» грошима, наявність ресурсів.


IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Підготувати висловлювання вчених-економістів, які мають протилежні погляди на конкуренцію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити