УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЕТАПИ І ЗАСОБИ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ


Мета уроку: поглибити й систематизувати знання учнів про економіку як науку, формуючи поняття про суб’єкти та об’єкти економіки, етапи економічного дослідження; визначити, що є предметом вивчення економіки; з’ясувати, які існують методи економічного дослідження; проаналізувати зв’язок економіки з іншими науками; розвивати економічне мислення; виховувати допитливість і самостійність.

Основні поняття: суб’єкт, об’єкт економіки; виробники, споживачі, методи дослідження; абстракція, індукція, дедукція, мікроекономіка, модель, макроекономіка.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Економічна розминка (проводиться у формі бесіди)

— Що ти знаєш про економіку?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Розповідь учителя

Із розвитком цивілізації людство дійшло висновку, що найважливішим завданням будь-якого суспільства є повне задоволення потреб людини.

Економічна наука вивчає, як саме люди, використовуючи наявні ресурси, намагаються досягти найповнішого задоволення своїх потреб.

Вона досліджує, як необхідно організувати виробництво, обмін та розподіл створених товарів і послуг. Спробуємо визначити за схемою, хто є суб’єктами та що є об’єктами дослідження економіки.


IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення схеми «Суб’єкти та об’єкти економіки», яка заздалегідь намальована на дошці.


 

Розповідь учителя

Економіка — складна система, яка постійно розвивається і змінюється. Змінюються і дійові особи економічних відносин. Якщо в період Середньовіччя це були феодал і селянин, цеховий майстер, купець, то дійовими особами сучасної економіки є підприємці й робітники, банкіри, фермери, державні службовці, ваші батьки й ви самі. Чим складнішим стає економічне життя суспільства, тим більше буде дійових осіб (суб’єктів) та об’єктів економіки.

В усі часи суб’єктами економічних відносин були виробники й споживачі речей і послуг.

Із розвитком ринкових відносин виробники стають продавцями, а споживачі — покупцями. Зобразимо схематично взаємодію суб’єктів економічних відносин.


 


Отже, складність економічного життя суспільства зумовлює різноманітність його дійових осіб.

Проблемне запитання

Ваш робочий день складається із шести уроків у школі, вільного часу й підготовки до уроків. У перерві між уроками ви в буфеті придбали пиріжок; по дорозі додому, на прохання батьків, купили хлібину; у свій вільний час допомагали батькам копати картоплю. У яких випадках протягом дня ви стали суб’єктом економічних відносин?

Робота з підручником

Для того щоб економіка стала прикладною наукою, необхідно розробити принципи побудови сфери людського життя. Саме тому необхідно проводити економічні дослідження. За підручником проаналізуйте схему «Етапи економічного дослідження».

I етап. Збирання фактів.

II етап. Розробка теорій.

III етап. Обґрунтування економічної теорії.

Аналогічно до схеми етапів економічного дослідження спробуйте дослідити та викласти власні роздуми з приводу принципів, за якими побудоване ваше навчання.

В економіці використовують декілька основних методів дослідження:


 

Розповідь учителя

Економічна наука не може користуватися тими методами пізнання, що й природничі науки. Аналізуючи економічні явища, не можна використовувати ні мікроскоп, ні телескоп. Арсенал засобів економічної науки є досить різноманітним: класифікація явищ, виключення другорядного, узагальнення тощо.

Класифікувати — значить розрізняти процеси та явища за певними критеріями. Наприклад, товари ми можемо поділити на дорожчі, для людей із середнім достатком, дешеві. Власність може бути приватною, колективною, державною.

— Запропонуйте критерії класифікації споживачів взуття.

В економічній науці дослідники широко застосовують методи

наукової абстракції, індукції та дедукції. Суть методу абстракції полягає в тому, що, досліджуючи певний економічний факт або процес, відділяють його випадкові, швидкоплинні чи другорядні ознаки від усталених і типових. Індукція полягає у формулюванні закону на основі незначної кількості спостережень за повторюваними подіями. Дедукція — спосіб дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних (аксіом, законів, постулатів).

Якщо в результаті дослідження виявлено, що окремі явища економічного життя повторюються за певних умов, то можна зробити узагальнення або висновки стосовно них.

— На основі реальних фактів з’ясувалося, що в місті велика кількість споживачів стала купувати дешеві товари через підвищення ціни, замінюючи таким чином одні товари іншими, подібними. Зробіть узагальнення. (Ціни змінюють структуру споживання).

Важливим засобом вивчення економіки є моделі, які будуються в процесі економічного аналізу.

У процесі економічного аналізу відбувається систематизація, тлумачення й узагальнення фактів. У результаті аналізу формулюють закони й теорії, уносять порядок у набір фактів, розкривають їхній зміст.

Модель — це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення відповідних фактичних даних. Економічна модель використовується для передбачення того, як зміни економічних умов приведуть до зміни економічних результатів.

У дослідженні економіки особливе значення мають графічні моделі, які дають точне зображення кількісних залежностей.

Слова стають дієвими, якщо їх доповнити зображенням. Ще стисліше цю думку виражає китайське прислів’я: малюнок вартий тисячі слів.

— Поясніть, що ілюструє наведений графік.


 

Економічна наука використовує два рівні аналізу: макроекономічний та мікроекономічний. Макроекономіка — це наука, яка досліджує національну економіку в цілому, не беручи до уваги конкретні економічні одиниці. Мікроекономіка вивчає окремі економічні одиниці: домогосподарство, фірму, галузь тощо.

Вивчаючи різноманітні предмети, ви помітили, що наука пов’язана із багатьма іншими. Економічна наука найчастіше пов’язана із суспільними науками: соціологією, політологією, правознавством. Вона має зв’язки з науками про людину і природу: географією, психологією, біологією. У сучасній економічній науці широко застосовують математичні методи.

— Спробуймо в загальних рисах визначити, як економіка пов’язана з іншими науками.

Перед вами схема «Зв’язок економіки з іншими науками» і картка з назвами наук, які найбільше пов’язані з економічною наукою, і визначенням об’єктів їх досліджень. Подумайте, як саме економіка може бути пов’язана з цими науками. Стисло запишіть свої думки щодо цього питання. Потім ми разом проаналізуємо декілька припущень.


 

— Випишіть у зошит визначення даних наук.


V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Запитання для дискусії

— Із якими «пастками» стикається дослідник-економіст?

— Чому в суспільних науках важко виявити причинно- наслідкові зв’язки?

— Поясніть і наведіть приклади помилковості твердження: після цього — значить унаслідок цього.


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал у підручнику.

Дібрати з економічної літератури висловлювання відомих економістів щодо необхідності вивчення економіки, письмово пояснити їх.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити