УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 30. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УНІКАЛЬНІ ВИДИ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ


Мета уроку: розглянути особливості встановлення ринкової рівноваги; визначити причини встановлення унікальних видів рівноваги; проаналізувати ситуації, які відображають установлення унікальних видів рівноваги; удосконалювати вміння проводити економічні розрахунки, вирішувати завдання з використанням графічного матеріалу, виявляти проблеми, досліджувати їх, виявляти можливі шляхи вирішення, оцінювати їх з позиції економічної вигоди, аргументувати свою точку зору; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність та вміння логічно викладати думки; розвивати вміння працювати з різними літературними джерелами; формувати вміння і навички роботи з мультимедійною технікою.

Основні поняття: модель ринкової рівноваги за Л. Вальрасом, модель ринкової рівноваги за А. Маршаллом, ситуації відсутності рівноваги, ситуація рівноважних відрізків, ситуація двох рівноважних точок, «ціна стелі», «ціна підлоги», квота.

Тип уроку: семінар-обговорення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

1. Тести формату TF (правильно/неправильно):


Твердження

Варіант відповіді

Так

Ні

1

Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача2

Закон попиту стверджує, що коли ціна товару зростає, то попит на товар скорочується3

Зі зростанням кількості споживачів на ринку попит на товар зростає4

Збільшення обсягу попиту означає зміщення кривої попиту праворуч5

Зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на всі товари6

Зі зростанням доходів споживача крива попиту за ціною на червону ікру буде зміщуватися праворуч7

Підвищення цін на комп’ютери призведе до скорочення попиту на вершкове масло8

Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший9

«Маніфест Комуністичної партії»

К. Маркса і Ф. Енгельса і «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського — товари-субститути10

Прибуткові податки скорочують доходи споживачів і, впливаючи як нецінова детермінанта, зміщують криву попиту ліворуч11

Нормальні товари — це товари, попит на які не змінюється зі зміною доходу споживача12

Закон пропозиції стверджує, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв’язок13

Обсяг пропозиції — це конкретна кількість товару, яку продавці бажають і можуть продати на ринку протягом певного періоду часу за кожним значенням ціни14

Зрушення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожного рівня цін15

Якщо ціна товару зростає, то його пропозиція також зросте16

Якщо частина фірм залишає ринок, крива пропозиції зміщується ліворуч17

Непрямі податки призводять до зменшення пропозиції і зміщують криву пропозиції18

Встановлення відсоткового податку на продавців призводить до скорочення пропозиції за кожного значення ціни, крива пропозиції зміститься паралельно до попередньої19

Субсидія є «податком навпаки» і дозволяє збільшити пропозицію і знизити рівноважну ціну товару20

Часткова рівновага — це стан ринку певного товару, за якого обсяг попиту на товар збігається з обсягом його пропозиції
III. Вивчення нового матеріалу

Учитель пропонує учням презентацію «Особливості встановлення та унікальні види ринкової рівноваги». На слайдах подано зображення графіків ринкової рівноваги, під час виступів учні дають роз’яснення графічно відображеним ситуаціям.

1. Особливості встановлення рівноваги за Л. Вальрасом і А. Маршаллом

Ринковий механізм стійкої рівноваги має дві версії: Л. Вальраса і А. Маршалла; вони відрізняються між собою тим, які сили визнаються рушійними в досягненні ринкової рівноваги. За А. Маршаллом, це завжди виробники; за Л. Вальрасом: в умовах дефіциту — споживачі, в умовах надлишку — виробники.

Графік № 1

Доповідь учнів

Теорія рівноваги Л. Вальраса

Автором теорії загальної рівноваги є відомий швейцарський економіст Леон Вальрас (1834-1910), професор Лозаннського університету, за походженням француз. Він був одним із засновників теорії граничної корисності. Однак особливо став відомим як автор теорії рівноваги. Своє відкриття він зробив на основі математичних висновків.

Л. Вальрас уважав, що коли ціна відхилиться від рівноважної вверх (Цр → Ц1), то за умови надлишку (К2 – К1) поміж виробниками виникне конкуренція за споживача. Для залучення споживачів вони будуть знижувати ціну, що приведе до зростання попиту і скорочення пропозиції до первісної рівноваги. Якщо ж відхилення рівноважної ціни відхилиться вниз (Цр → Ц2), попит (К2) буде перевищувати пропозицію К1, поміж споживачами буде конкуренція за дефіцитний товар, вони будуть пропонувати виробникам більш високу ціну, що надасть останнім можливість збільшити пропозицію. Це буде продовжуватися до тих пір, доки ціна не повернеться до первісного рівня.

Теорія рівноваги А. Маршалла

А. Маршалл уважав, що коли ціна виросте до Ц1, то попит скоротиться до К1. Але таку кількість продукції виробники згодні поставити за ціною Ц1 > Цр. Оскільки ціна попиту Ц1 перевищує ціну пропозиції (Ц2) виробники одержать більшу масу прибутку, що буде стимулювати розширення виробництва і ріст пропозиції. Коли вона досягне обсягу Кр, тоді ціна попиту зрівняється із ціною пропозиції, зникне зайвий прибуток і обсяг виробництва стабілізується. Якщо ж буде перевищено рівноважний обсяг пропозиції (Кр → К2), ціна попиту Ц2 буде нижча за ціну пропозиції Ц1. Виробники будуть нести збитки, що призведе до скорочення виробництва, до рівноважного беззбиткового обсягу Кр. Система повернулася в первісне положення.

Висновок. Розглянуті два варіанти діагностики стійкої ринкової рівноваги приводять до однакового висновку тільки у випадку позитивного нахилу кривої пропозиції і спадного характеру кривої попиту. Коли ж криві попиту і пропозиції не відповідають своїм стандартним положенням, тоді оцінка ринкової рівноваги за Л. Вальрасом і А. Маршаллом не співпадає.

2. Стійка та нестійка рівновага

Графіки № 2

Доповідь учнів

Ситуація (Ц1, K1), яка показана на графіку 2а, за Л. Вальрасом, не є стійкою, бо коли ціна підніметься (Ц1 → Ц2), на ринку створиться дефіцит (Кп > Кпр). Конкуренція споживачів призведе до подальшого підвищення ціни. Якщо ж ціна впаде, пропозиція перевищить попит, а це, за Л. Вальрасом, має призвести до подальшого зниження ціни. За А. Маршаллом, рівновага (Ц1 ; К1) є стійкою. Якщо пропозиція зменшиться (K1 → К3), ціна попиту буде вищою за ціну пропозиції (Ц3 > Ц2), а це буде стимулювати випуск продукції. Коли ж пропозиція перевищить рівноважну (Кп > K1), ціна попиту стане нижчою за ціну пропозиції (Ц4 < Ц) і тому пропозиція зміститься. Отже, система повертається в первісний стан.

На графіку 26 показана ситуація, яка у відповідності до викладених вище причин, за Л. Вальрасом, є не стійкою, за А. Маршаллом є стійкою.

Коли криві попиту і пропозиції розташовані так, як показано на графіках 2в і 2г, тоді логіка JI. Вальраса говорить про те, що рівновага (Ц*; К*) є стійкою, тому що коли Ц4 > Ц* виникає надлишок, а за Ц2 < Ц* — дефіцит. Логіка Л. Маршалла показує, що рівновага нестійка, тому що коли К < К* ціна пропозиції стає вищою за ціну попиту, то пропозиція буде зменшуватись, а коли К > К* — навпаки.

Висновок. Ці розбіжності в дії механізму стабілізації ринкової рівноваги є наслідком того, що Л. Вальрас і А. Маршалл неоднаково оцінювали гнучкість ринкових цін. Л. Вальрас уважав, що ринкові ціни є абсолютно гнучкими (еластичними), тоді як А. Маршалл уважав їх недостатньо еластичними; тому, на його думку, коли виникають диспропорції між попитом і пропозицією, обсяги ринкових угод швидше реагують на ці диспропорції, аніж ціни. Інтерпретація процесу встановлення ринкової рівноваги, за Л. Вальрасом, відповідає умовам ринку досконалої конкуренції, а за А. Маршаллом — умовам ринку недосконалої конкуренції в короткостроковому періоді.

3. Унікальні види рівноваги

Графіки № 3

Доповідь учнів

Наявність ринкових функцій попиту та пропозиції ще не говорить про існування ринкової рівноваги, про що засвідчують дані графіки. На графіку 4а подана ситуація, коли виробники згодні постачати на ринок товар, а споживачі ладні його купувати, але між ними немає згоди відносно ціни. Причиною виникнення такої ситуації є надто високі витрати на виробництво предметів розкоші. Прикладом сьогодення є путівки в подорожі на космічних кораблях.

Ситуація, що показана на графіку 46, відтворює несумісність поглядів між виробниками і споживачами відносно обсягів продажу. Причина — великі масштаби виробництва за умови малого ринку збуту. За допомогою цієї ситуації можна пояснити, чому в невеликих населених пунктах відсутні ресторани.

Графіки № 4

Доповідь учнів

Дані графіки показують можливість існування множини рівноважної кількості для єдиної рівноважної ціни (а) або множину рівноважних цін для однієї рівноважної кількості (б). Як у першому, так і в другому випадках криві попиту і пропозиції мають загальні відрізки, які характеризують спільні плани споживачів і виробників.

Графіки № 5

Доповідь учнів

Якщо попит і пропозиція товару монотонно зростають у залежності від зміни ціни і криві попиту і пропозиції перетинаються, має місце єдина рівновага. В окремих випадках криві попиту і пропозиції можуть мати дві точки перетину, як на даних графіках, тобто два положення стійкої рівноваги. Перша ситуація (а) характерна для пропозиції факторів виробництва, друга є проявом ефекту снобізму на відрізку Ц0 → Ц1* для товарів низької якості.

4. Державне регулювання ринку та його вплив на ринкову рівновагу

Уряд, виходячи з певних політичних, економічних або соціальних інтересів, може встановлювати на ринку деякі обмеження на дії економічних агентів. Цей вплив має стимулюючий або стримуючий характер. Дії уряду порушують механізм ринкової рівноваги.

Графіки № 6

Доповідь учнів

Установлення максимальної ціни (стеля ціни): максимальною називається така ціна, вище за яку товар не може продаватися/ купуватися на ринку. У такому разі припустимі значення ринкової ціни знаходиться в інтервалі: 0 ≤ Р* ≤ Рmax.

Розглянемо два випадки встановлення державою максимальної ціни:

1) Рmаx > Р*. Кольором відмічено заборонені значення ціни. Рівноважна ціна Р* у цей проміжок не потрапляє. Після встановлення державою Рmax, не нижчої за рівноважний рівень, ринок може залишитися в точці рівноваги, а значить, і рівноважна ціна і рівноважний обсяг залишаться на тому ж рівні (Р*, Q*), що й до встановлення Рmax.

Застосування. Для запобігання ажіотажного попиту в період незначного зростання ціни товару держава робить таким чином певний заспокійливий сигнал: «Не турбуйтеся, вище даного значення ціна не підніметься».

2) Рmax < Р*. У цьому випадку рівноважна ціна Р* потрапляє в проміжок заборонених значень. Після встановлення державою максимальної ціни, нижчої за рівноважний рівень, ринок не зможе узгодити інтереси продавців і покупців та забезпечити досягнення точки рівноваги, а значить, на ринку встановиться ціна, найбільш близька до рівноважної: у даному випадку — Рmах. Обсяг продажів дорівнюватиме мінімальному із значень Qd і Qs (у даному разі — Qs), і на ринку виникне дефіцит товару в розмірі: Qd - Qs.

Застосування. Досить часто це роблять для того, щоб певні товари стали доступні людям із низькими доходами. Але з графічного аналізу ситуації видно, що подібний захід не збільшує, а скорочує ринковий обсяг продажу, і товар може стати недоступним навіть тим, хто раніше його вільно купував. Тому уряд подібні дії часто доповнює державним постачанням (додатковий обсяг пропозиції) товару і компенсує дефіцит, що виник на ринку: Qгос = Qd - Qs.

Графіки № 7

Доповідь учнів

Установлення мінімальної ціни (ціни підлоги): мінімальним називається значення ціни, нижче за яку товар не може продаватися/купуватися на ринку. У такому разі припустимі значення ринкової ціни знаходяться в інтервалі: Рmin ≤ Р* < ∞.

1. Рmin  > Р*. Кольором відмічено заборонені значення ціни. Якщо Рmin > Р*, то рівноважна ціна Р* потрапляє в площину заборонених значень. Після встановлення державою мінімальної ціни, вищої за рівноважний рівень, ринок не може забезпечити досягнення точки рівноваги, а значить, установиться ціна, найближча до рівноважної — у даному випадку Рmin. Обсяг продажу дорівнюватиме мінімальному з обсягів Qd і Qs (тобто Qd), і на ринку виникне надлишок товару в розмірі: Qs - Qd.

Застосування. Метою такої політики держави може бути підтримка тієї частини виробників, високі витрати виробництва яких не дозволили б їм витримати ринкову конкуренцію. Але з графіку видно, що подібний захід не збільшує, а зменшує ринковий обсяг продажу, і товар не можуть продати навіть ті фірми, які раніше працювали на ринку без проблем. Тому такі дії зазвичай доповнюються державними закуплями (додатковий обсяг попиту) товару та компенсують надлишок, що виникає на ринку: Qгос = Q - Qd.

Якщо ж політика уряду пов’язана з витісненням з ринку неякісної, підробленої продукції, тоді встановлює Р на рівні ціни товару, який відповідає всім стандартам. У такому випадку на ринку залишиться нерозкупленим підроблений товар, який запропонували тіньові фірми. В умовах виникнення надлишку продукції та рівності цін раціональний покупець самостійно обере продукцію відомих фірм і марок. Таким чином, головна перевага будь-якої підробки — більш низька ціна в порівнянні з оригінальним товаром — зусиллями держави ліквідується.

2. Рmin < Р*. Якщо Рmin < Р*, то рівноважна ціна Р* потрапляє в площину дозволених значень. Таким чином, після встановлення державою мінімальної ціни, нижчої за рівноважний рівень, ринок може залишитися в точці рівноваги, а значить, і рівноважна ціна і рівноважний обсяг залишаться на тому ж рівні, що й до встановлення Рmin.

Застосування. Подібний захід державного регулювання також є виправданим, оскільки очікування виробників насамперед визначаються не тільки поточною пропозицією, але і стратегією фірм у довгостроковій перспективі. Для сталого розвитку існуючих фірм і створення сприятливих умов для довгострокових інвестицій держава, встановлюючи Рmin, створює певні гарантії: «Не бійтесь, нижче від цього значення ціна не опуститься».

Графіки № 8

Доповідь учнів

Встановлення квоти

Квота — значення обсягу продукції, вище за якого не можна продати/купити на ринку. У такому випадку площина допустимих значень кількості товару знаходиться в інтервалі: 0 ≤ Q* < Qmax.

1. Qmax ≥ Q*. За Qmax ≥ Q* рівноважна кількість Q* потрапляє в площину дозволених значень. Таким чином, після встановлення квоти на рівні, що перевищує рівноважний обсяг продажу, на ринку жодних змін не відбудеться — і обсяг продажу, і рівноважна ціна залишаться незмінними.

2. За Qmax < Q* рівноважна кількість Q* потрапляє в площину заборонених значень. Після встановлення державою квоти на рівні, нижчому за рівноважну кількість товару (Q*), ринок не може забезпечити досягнення точки рівноваги, а значить, установиться обсяг продажу, найбільш близький до рівноважного (в даному випадку Qmax). Що ж до ринкового значення ціни, то в даному випадку однозначного висновку зробити не вдасться. Стандартно вважається, що конкуренції споживачів у випадку обмеженої кількості товару призведе до того, що ринкова ціна буде відповідати ціні попиту Рd.

Застосування. Квотування досить часто застосовується для обмеження притоку імпортної продукції на вітчизняний ринок і має наслідки, аналогічні скороченню пропозиції. Іноді квотування може бути здійснене у формі талонної системи: кожен споживач, що має право на придбання товару, отримує талон на певну кількість одиниць продукції. Без талону відпуск товару заборонено. У такому випадку споживачам немає сенсу конкурувати за товари, оскільки вони гарантовані талонами, а ось виробникам не байдуже, у яку фірму звернеться покупець. Це може спровокувати конкуренцію серед продавців, і ціна може опуститися до рівня РS.

Графіки № 9

Доповідь учнів

Виробники розглядають податки як збільшення витрат виробництва, що за інших рівних умов означає скорочення пропозиції. Податок може стягуватись як:

✵ певна сума з одиниці товару;

✵ відсоток від ціни товару.

У першому випадку крива пропозиції зміщується на величину податку (Т) по вертикалі, точка рівноваги зміщується з Е0 до Е1. У точці рівноваги ціна пропозиції відрізняється від ціни попиту на величину податку: Pd - PS = T. Знаходження параметрів нової рівноваги потребує корекції функцій пропозиції або попиту:

1) корекція рівняння пропозиції: QST = -c + d(P - T); відтак у точці рівноваги Е1: a – b ∙ P = —c + d (P — T);

2) коригування рівняння попиту і нова умова рівноваги: a – b ∙ (Ps + T)= —c + d ∙ Ps знаходимо спочатку ціну пропозиції, а потім ціну рівноваги.

Акордний податок змінює параметри точки перетину кривої пропозиції з віссю на величину податку. Площа прямокутника PS PD Е1 А визначає суму податкових надходжень.

Іншим є влив відсоткового податку. Коли відсоток стягується як відсоток від ціни, крива пропозиції зміщується ліворуч, але не паралельно до попередньої. У цьому випадку ціна позиції відрізняється від рівноважної — ціни попиту: РS = (1 - T) ∙ Pd або Рd = (1 + T) ∙ PS.

Знаходження параметрів нової рівноваги потребує корекції функцій пропозиції або попиту:

1) нове рівняння пропозиції та нова умова рівноваги:

a – b ∙ P = -c + d(1 - T)P;

2) коригування рівняння попиту і нова умова рівноваги: a – b ∙ (1 + T) ∙ Ps = -c + d ∙ Ps знаходимо спочатку ціну пропозиції, а потім ціну рівноваги.

Графік № 10

Доповідь учнів

Субсидії вважаються «податком навпаки», вони покривають частину витрат виробника і дозволяють збільшити пропозицію. Тому крива пропозиції буде зміщуватись праворуч на величину наданої субсидії по вертикалі. У точці рівноваги Е ціна позиції відрізняється від ціни попиту на величину субсидій (sub): Ps - Pd = sub.

1. Нове рівняння пропозиції та нова умова рівноваги:

a – b ∙ P = —c + d(P + sub);

2. Коригування рівняння попиту і нова умова рівноваги:

a – b ∙ (Ps - sub) = -c + d ∙ Ps

Знаходимо спочатку ціну пропозиції, а потім ціну рівноваги.

Площа прямокутника Ps PD Е1 А визначає суму субсидії. За інших рівних умов із наданням субсидій виробникам рівноважна ціна знизиться, а рівноважний обсяг продукції зросте.

 

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

«Кейс-метод» (аналіз ситуацій)

Одним із методів регулювання ринку є встановлення державою обмежень на ціни. В Україні цей інструмент доволі часто застосовується, зокрема під час утручання уряду в ціноутворення на ринку нафтопродуктів. Наразі головною формою є «добровільні» угоди уряду з учасниками ринку світлих нафтопродуктів щодо максимального рівня ринкової ціни. Наведений нижче матеріал ілюструє такі заходи уряду наприкінці 2008 р.

Уряд домовився з учасниками нафтового ринку про зниження цін на всі види нафтопродуктів.

За словами голови уряду, на вітчизняних автозаправках ціни будуть знижені до 1 листопада на 40 коп., а до 1 грудня — на 1 грн. за 1 л пального.

«Ті, хто реалізує дизельне пальне та бензин на заправках, узяли на себе зобов’язання знизити ціни на всі види «світлих» нафтопродуктів до 1 листопада на 40 коп. за 1 л, і довести це зниження поступово до 1 грудня на 1 грн.», — зазначила голова уряду.

При цьому було повідомлено, що уряд зі свого боку йде назустріч учасникам нафтового ринку, не підвищуючи жодних податків, акцизів, імпортного мита.

Крім того, буде складено графік, за яким повертатиметься заборгованість із відшкодування ПДВ для експортерів.

Джерело: http://www.tymoshenko.com.ua/ukr/news/first/6475/

1. З’ясуйте, як може вплинути на ринок нафтопродуктів описана вище угода між урядом та нафтотрейдерами за наявних умов (зокрема, незмінності акцизів на бензин, імпортних мит та граничних витрат виробництва), припускаючи, що попит незмінний.

2. Які альтернативні заходи можуть бути застосовані урядом задля досягнення того самого результату?

3. Покажіть на графічній моделі наслідки наявного та альтернативних підходів і з’ясуйте, чи обраний урядом шлях є найкращим з огляду на результати для економіки.

4. Чи буде працювати ця угода з урахуванням того факту, що впродовж 2008 р. відбулося суттєве (майже втричі) зменшення світових цін на нафту?

 

V. Підсумок уроку

«Плакат вражень»

На дошці вчитель вивішує плакат. Учні, виходячи з класу наклеюють наліпки на твердження, яке відповідає їхнім враженням після уроку.

 

Плакат вражень

Я дізнався багато нового на уроці

Я гарно попрацював на уроці

Я продовжу дослідження цієї теми

Я не зовсім задоволений собою на уроці

Я міг би краще підготуватись до уроку

Мої побажання вчителю.,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Підготувати твір-есе «Чому «тіньовий ринок» є породженням адміністративного регулювання цін?»

Прокоментуйте вислів: «Виграш споживачів може зростати лише за рахунок скорочення виграшу виробників».

 

Додатки

Графік № 1

 

 

Графік № 2

 

 

 

Графіки № 3

 

Графіки № 4

 

 

Графіки № 5

 


Графіки № 6

 

 

Графіки № 7

 

 

Графіки № 8

 

 

Графіки № 9

 

 

Графік № 10

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити