УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 32. ЕКОНОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ: РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Мета уроку: використовувати отримані теоретичні знання про попит, пропозицію та ринкову рівновагу для розв’язання задач; визначати рівноважну ціну графічно та шляхом розв’язання системи рівнянь, обчислювати надлишок споживача та виробника; будувати криву попиту та пропозиції за вихідними даними; графічно інтерпретувати впливи різних чинників на попит і пропозицію.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

Аналітичні завдання

На виконання дається 10 хвилин.

Варіант І

Завдання 1. Функція попиту представлена виразом:

де QxD — обсяг попиту на товар X; Рх і PY — ціни товарів X та Y; І — величина доходу.

Дайте відповіді на такі запитання:

1) Чи   є товар X нижчим благом?

2) Чи є товари X та Y доповнювачами (комплементами)?

3) Як зміниться величина попиту, якщо доходи споживачів зростуть на 5 гр. од.?

 

Завдання 2. Як вплинуть на пропозицію товару X, яка має додатний нахил, такі чинники:

1) збільшення кількості фірм у галузі, що виробляє товар X;

2) зменшення цін на ресурси, за допомогою яких виробляється товар X;

3) надання субсидій виробникам цього товару;

4) запровадження спеціального податку (акцизу) на цей товар;

5) очікування підприємців:

а) зниження найближчим майбутнім цін на цей товар;

б) зростання найближчим майбутнім цін на цей товар;

в) зниження ціни товару Y, для виробництва якого використовують ті самі ресурси, що й для виробництва товару X?

 

Варіант II

Завдання 1. Функція пропозиції представлена виразом:

де QxS — обсяг пропозиції та товар X; Рх і PY — ціни товарів X та Y; РR — ціна виробничого ресурсу.

Дайте відповідь на такі запитання:

1) Продукти X та Y є взаємними замінниками чи доповнювачами у виробництві?

2) Як зміниться обсяг пропозиції, якщо ціна на ресурс зросте на 2 гр. од.?


Завдання 2. Як вплинуть на попит товару X такі чинники:

1) зростання ціни товару-замінника;

2) зростання доходів, якщо товар X є нижчим товаром;

3) очікування споживачів зміни ціни на цей товар:

а) у бік зниження;

б) у бік зростання;

4) запровадження адвалорного податку на цей продукт;

5) зниження ціни товару-комплементу;

6) запровадження митних бар’єрів на ввезення цього товару з-за кордону?


III. Організація діяльності учнів

Навчальний тренінг

Побудова графіків попиту Графічна вправа 1. За даними таблиці:

1) побудуйте криві індивідуального попиту для кожного покупця;

2) визначте параметри ринкового попиту та побудуйте його криву.


Ціна товару

Величина індивідуального попиту

1-й покупець

2-й покупець

3-й покупець

6

2

3

5

5

3

4

6

4

5

6

8

3

8

9

10


Розв’язання

1) За табличними даними будуємо криві індивідуального попиту для кожного покупця.

2) Визначаємо параметри ринкового попиту та будуємо шкалу: ринковий попит визначається, як QD=Q1+Q2+Q3 за кожного рівня цін.


Ціна товару (Р)

6

5

4

3

Ринковий попит (Qd)

10

13

19

27


3) 3а даними шкали будуємо криву ринкового попиту.


Побудова графіків лінійних функцій попиту та пропозиції

Задача 2. Мінімальна ціна пропозиції дорівнює 40. У разі підвищення ціни на 1 величина пропозиції завжди збільшується на 8. Знайдіть функцію пропозиції. За яких цін величина пропозиції менша від 80?

Розв’язання

1) Якщо внаслідок підвищення ціни на одиницю величина пропозиції завжди збільшується на однакову величину, то функція пропозиції є лінійною: Qs = С + DP.

2) Мінімальна ціна пропозиції обчислюється за рівнянням: 0  = C + DP, звідси: P = -C/D.

3) Збільшення пропозиції в разі підвищення ціни на 1 дорівнюватиме: ΔQ = C+ D(P + 1) – C - DP = D. Отже, D = 8.

4) Обчислюємо С: 40 = -C/8; С = -320.

5) Функція пропозиції матиме вигляд: Qs = -320 + 8P.

6) Ціни, за яких пропозиція менша від 80, обчислимо, розв’язавши нерівність: 80 > -320 + 8Р. Отже, Р < 50.

 

Побудова графіка ринкового попиту на основі індивідуальних кривих попиту

Задача 3. Визначте функцію сумарного (ринкового) попиту на основі даних про індивідуальний попит:

Q(1) = 80 - 6P, якщо Р ≤ 10; 20, якщо 20 ≥ Р > 10; 0, якщо Р > 20.

Q(2) = 30 - 10Р, якщо Р ≤ 3; 0, якщо Р > 3

Q(3) = 50 - 4P, якщо Р ≤ 8; 18, якщо 10 ≥ Р > 8; 0, якщо Р > 10.

Розв’язання

Будуємо інтервалові відрізки.

 

 

Функція ринкового попиту матиме вигляд:

2а) Визначення параметрів ринкової рівноваги

Задача 4. Функції попиту і пропозиції на апельсини задано рівняннями:

Qd = 26 - 4Р;

Qs = -10 + 8Р,

де QD і Qs — обсяги попиту і пропозиції апельсинів, тис. т за місяць; Р — ціна 1 кг апельсинів.

Обчисліть рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту

і пропозиції, а також рівноважний обсяг продажу в грошовому вираженні.

Розв’язання

1) У стані рівноваги обсяг попиту має дорівнювати обсягу пропозиції:

QD = QS;

26 - 4Р = -10 + 8Р,

звідси 8Р + 4Р=26 + 10;

12Р = 36;

РЕ = 3.

2) Підставивши значення рівноважної ціни в рівняння попиту (або пропозиції), отримаємо значення рівноважного обсягу:

Qd = 26 – 4 ∙ 3 = 14 = Qs.

3) Помноживши рівноважний обсяг продажу на рівноважну ціну, отримаємо рівноважний обсяг продажу в грошовому вираженні (загальний виторг):

TR = QP = 14 ∙ 3 = 42.

 

Визначення рівноваги за умови зсуву кривих попиту та пропозиції

Задача 5. Попит на маргарин описується рівнянням: QD = 10 - Р, а пропозиція — Qs = 4P - 5 (де Р вимірюється в гривнях, Q — у тоннах). Через зниження ціни на вершкове масло величина попиту на маргарин змінилася на 10 % за кожного значення ціни. Одночасно внаслідок підвищення ціни на молоко пропозиція маргарину змінилася на 20 % за кожного значення ціни.

1) Визначте нові функції попиту і пропозиції маргарину.

2) Обчисліть абсолютні зміни рівноважної ціни й рівноважного обсягу продажу маргарину.

Розв’язання

Оскільки маргарин і масло є товарами-замінниками, то зниження ціни на масло приводить до зменшення попиту на маргарин на 10 %, тому нова функція попиту матиме вигляд:

Qd1 = 0,9(10 - Р), або Qd2 = 9 - 0,9Р.

Молоко є ресурсом для виробництва маргарину, тому підвищення ціни на молоко приводить до зниження пропозиції маргарину на 20 %. Нова функції пропозиції матиме вигляд:

Qs1 = 0,8(4Р - 5), або Qs1 = 3,2Р - 4.

Рівновага досягається, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції:

QD = QS.

Обчислюємо рівноважну ціну й рівноважний обсяг до змін:

10 - Р = 4Р - 5, отримуємо: РЕ = 3, QE = 7.

Обчислюємо нову рівноважну ціну й новий рівноважний обсяг:

9 - 0,9Р = 3,2Р - 4, отримуємо: РЕ = 3,17, QE = 6,15.

Абсолютна зміна рівноважної ціни становить: 3,17 - 3 = 0,17.

Абсолютна зміна рівноважного обсягу становить: 6,15 - 7 = -0,85.

 

Дослідження ситуації на ринку за умови встановлення фіксованих цін

Задача 6. Попит і пропозиція на обіди в студентській столові описуються рівняннями:

Qd = 2400 - 100Р, Qs = 1000 + 250Р,

де Q — кількість обідів на день; Р — ціна обіду, грн.

а) Обчисліть рівноважну ціну та кількість проданих за цією ціною обідів.

б) Турбуючись про студентів, адміністрація встановила ціну на рівні 3 грн. за обід. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

Розв’язання

а) Обчислимо рівноважну ціну за умови, що QD=QS :

2400 - 100Р = 1000 + 250Р;

1400 = 350Р;

Р = 4 (грн).

Обчислимо рівноважну кількість обідів, підставивши рівноважну ціну в одну із заданих функцій:

Qd = 2400 - 100 ∙ 4 = 2000 = Qs;

Q = 2000 (обідів).

б) Якщо ціну буде встановлено на рівні 3 грн за обід, тобто нижче від рівноважної, величина попиту перевищить величину пропозиції — виникне дефіцит обідів.

Розрахуємо кількість обідів, яку столова зможе запропонувати, а студенти захочуть придбати за цією ціною:

Qs(3) = 1000 + 250 ∙ 3;

Qs = 1750.

Qd (3) = 2400 – 100 ∙ 3; QD = 2100.

Отже, буде продано на 250 обідів менше, ніж за вільної ціни. При цьому виникне дефіцит у розмірі:

Qd - Qs = 2100 - 1750 = 350 (обідів на день).

 

Вплив податків, субсидій і квот на товарні ринки

Задача 7. Попит на товар А (яблука) описується рівнянням QDA = 100 - 2РА + Рв; попит на товар В (груші) — рівнянням QDB = 100 - 2РВ + РА. Пропозиція товару А описується рівнянням QSA = -50 + РA; пропозиція товару В — рівнянням QSB = -50 + Рв.

Визначте параметри ринкової рівноваги на двох ринках. Як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на товар В уряд уведе податок у розмірі 10 гр. од. за одиницю товару? Чи вигідно державі впроваджувати цей податок?

Розрахуйте зміни суспільного добробуту. Порівняйте втрати суспільства у випадку, якщо такий податок буде запроваджено на двох ринках.

Розв’язання

1) Визначимо функції реакції цін товарів А і В один на одного за умов ринкової рівноваги (QDA = QSA; QDb = QSB):

РA = 50 + 0,33РB;

РB = 50 + 0,33РA.

Тоді РА = 74,63; РB = 74,63; QA = 25,37; QB = 25,37.

2) Якщо ввести податок лише на один товар (B), матимемо: QB = -60 + PB. Ціни будуть дорівнювати: РА= 75,86; Рв =78,36. Податок сприяє зменшенню обсягів продажу: QA = 26,64; QB = 19,14. Як результат, обсяг продажів товару B знизиться, а товару А — зросте.

3) Податок сплачують покупці в розмірі 3,7 ∙ 19,14 = 70,82; продавці — у розмірі 6,3 ∙ 19,14 = 120,58. Загальна сума податкових платежів дорівнюватиме: 191,4. Обсяг чистих втрат не розраховується, адже ринки розбалансовані.

4) Якщо ввести податок на обидва товари, то пропозиція товарів А і В описуватиметься однаковими рівняннями:

QA = — 60 + РA; Qb = —60 + PB;

РА = 79,6; Qa = 19,6;

Рв = 79,6; QB= 19,6.

5) Сума податку, яку сплачують покупці, дорівнює

4,92 ∙ 19,6 = 97,412;

а сума податку, яку сплачують продавці, — 5,08 ∙ 19,6 = 98,588. Загальна сума дорівнює 196 гр. од.

6) Втрати суспільства: 2 ∙ 10 ∙ (25,37 - 19,6)/2 = 57,7.

 

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Самостійна робота

Учні самостійно виконують типові задачі, які були опрацьовані під час навчального тренінгу. Для організації самостійної роботи вчитель пропонує витягнути картки із завданнями (див. додаток). Ці ж картки можна використати як домашнє завдання.

 

V. Підсумок уроку

Під час підбиття підсумків самостійної роботи учням пропонується здійснити самоперевірку робіт (кожен учень перевіряє роботу сусіда по парті) та виставити оцінку відповідно до запропонованих критеріїв:

1) використання формул — 2 бали;

2) дотримання алгоритму розв’язання — 2 бали;

3) правильність розв’язку, точність та повнота висновків — 3 бали;

4) правильність та акуратність оформлення графіків — 3 бали.

Максимальна оцінка — 10 балів.

Учитель збирає самостійні роботи учнів і здійснює повторну вибіркову перевірку, за результатами якої, а також за правильність та об’єктивність оцінювання може підвищити оцінку окремим учням.

 

VI. Домашнє завдання

Задачі з практикумів, задачників, підручника.

 

Додаток

Задачі для самостійної роботи

 

Варіант І

Функція попиту на товар задається рівнянням:

Qd = 4750 - 350Р. Функція пропозиції — Qs = 1600 + 100Р. Побудуйте графіки попиту та пропозиції, обчисліть рівноважну ціну й обсяг виробництва.

Варіант IV

На ринку — 100 ідентичних виробників, функція пропозиції кожного з яких має вигляд:

QS1 = 2 + 5Р, та 1000 споживачів, функція попиту кожного з яких має вигляд:

QD1 = 2 – Р/2.

Як зміниться ситуація на ринку, якщо кількість споживачів зменшиться на 400, а кількість виробників зменшиться до 60?

Варіант II

Функція попиту на хлібобулочні вироби задається рівнянням: Qd = 5 - 4Р, а функція пропозиції: Qs = -5 + 6P. Держава здійснює субсидіювання виробництва хлібопродуктів у пропорції 50 % від ціни. Обчисліть рівноважну ціну та обсяг виробництва, а також суму субсидії.

Варіант V

Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 4750 - 350Р. Функція пропозиції —

Qs = 1600 + 100Р.

Поясніть, що відбудеться на ринку, якщо на цей товар уряд установить фіксовану ціну — 9 грн.

Варіант III

На ринку — 100 ідентичних виробників, функція пропозиції кожного з яких має вигляд: QS1 = 2 + 5Р, та 1000 споживачів, функція попиту кожного з яких має вигляд:

Обчисліть рівноважну ринкову ціну та рівноважний обсяг.

Варіант VI

Функція попиту на хлібобулочні вироби задається рівнянням: Qd = 5-4Р, а функція пропозиції — Qs = -5 + 6P. Держава здійснює субсидіювання виробництва хлібопродуктів у сумі 1 грн. на 1 кг продукції. Обчисліть рівноважну ціну та обсяг виробництва, а також суму субсидії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити