УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ТЕМИ «ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА»

 

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з вивченої теми; закріпити практичні вміння і навички учнів із розв’язування задач та аналізу ситуацій; розвивати навички самоконтролю та взаємоконтролю.

Тип уроку: контролю і коригування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка й оцінювання знань учнів

Варіант І

Тести

1. За законом попиту:

а) у разі зростання доходів споживачі купують більше товарів;

б) крива попиту має додатний нахил;

в) перевищення пропозиції над попитом зумовлює зниження ціни;

г) унаслідок зниження ціни товару обсяг запланованих покупок зростає.

2. Ефект доходу наявний, якщо:

а) доходи людей зменшуються, а їх попит на певний продукт знижується;

б) зниження цін товарів приводить до того, що споживач може купувати більше певного блага, не зменшуючи попиту на інші;

в) обсяг покупок деяких товарів скорочується зі зростанням доходів населення;

г) разом зі зростанням доходів схильність людей до заощаджень зростає.

3. Зсув кривої пропозиції на товар А пояснюється:

а) зменшенням попиту на товар А;

б) зниженням ціни на товар А;

в) підвищенням ціни на товар А;

г) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів.

4. Укажіть твердження, що характеризує товар Гіффена:

а) перехресна еластичність менша від нуля;

б) у разі підвищення ціни певного товару попит на нього зменшується;

в) еластичність за доходом менша від нуля;

г) зниження ціни зумовлює скорочення обсягу попиту на товар.

5. Надлишок виробників:

а) ділиться порівну між усіма виробниками;

б) отримують виробники з найнижчими витратами;

в) отримують виробники з найвищими витратами;

г) отримують споживачі.

6. За законом пропозиції зниження цін (за інших незмінних умов) супроводжується:

а) збільшенням обсягу пропозиції;

б) зменшенням пропозиції від точки початку координат;

в) зменшенням пропозиції до точки початку координат;

г) зменшенням обсягу пропозиції.

7. Відкриття внутрішнього ринку для зарубіжних виробників так вплине на рівноважну ціну ринку зі стандартними кривими попиту і пропозиції:

а) ціна підвищиться;

б) ціна залишиться незмінною;

в) ціна знизиться;

г) не можна сказати напевно.

8. Чисті втрати економіки виникають у випадку:

а) державного регулювання цін;

б) підвищення вартості виробничих ресурсів;

в) зменшення доходів споживачів;

г) зростання іноземної конкуренції.

9. Якщо за кривої попиту з від’ємним нахилом крива пропозиції з додатним нахилом зміститься праворуч:

а) рівноважна ціна підвищиться, обсяг не зміниться;

б) рівноважний обсяг зменшиться, ціна підвищиться;

в) рівноважний обсяг зросте, ціна знизиться;

г) рівноважна ціна підвищиться, обсяг зросте.

10. Сума податку на продаж товару:

а) цілком сплачується виробником;

б) збільшує виграш продавців;

в) розподіляється між продавцем та покупцем залежно від еластичності попиту та пропозиції;

г) цілком сплачується покупцем.

11. Чинник, зміна якого не зумовлює зміщення кривої попиту:

а) смаки та уподобання споживачів;

б) обсяг та розподіл національного доходу;

в) ціна товару;

г) кількість або вік споживачів.

12. Зсув кривої пропозиції на товар А пояснюється:

а) зменшенням попиту на товар А;

б) зниженням ціни на товар А;

в) підвищенням ціни на товар А;

г) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А.

13. Визначте, за якою ціною обсяг попиту дорівнюватиме нулю, якщо функція попиту на товар задається рівнянням Qd = 1400 - 20Р:

а) 1400 грн.;

б) 90 грн.;

в) 70 грн.;

г) 20 грн.;

Д) 7 грн.

14. Визначте функцію ринкового попиту на товар, якщо цей товар купують лише три споживачі, а функції індивідуального попиту кожного з них задані рівняннями: першого — QD = 100 - 20Р, другого — QD = 100 - 50P, третього — QD = 150 - 50P:

а) Qd = 50 + 20Р;

б) Qd = 50 - 20Р;

в) Qd = 350 - 100Р;

г) Qd = 350 + 120Р;

д) Qd = 350 - 120Р.

15. Функції попиту і пропозиції певного товару мають вигляд: QD = 600 - 2Р, Qs = 4P + 300. Визначте параметри точки рівноваги:

а) Q = 600, Р = 30;

б) Q = 500, Р = 50;

в) Q = 400, Р = 60;

г) Q = 30, Р = 400;

д) Q = 50, Р = 500.

Задача

На ринку наявні чотири споживачі певного товару. Функція попиту першого споживача — QD1 = 40 - 2Р. Обсяг попиту кожного наступного споживача на 10 % менший за обсяг попиту попереднього споживача за кожного рівня цін. Функція пропозиції товару задана рівнянням Qs = -20 + 4P. Розрахуйте:

1) функцію сукупного попиту;

2) рівноважну ціну і рівноважну кількість;

3) ставку акцизного податку, за якої податкові надходження будуть максимальними;

4) величину максимальних податкових надходжень.

Відкрите завдання

Критик урядових програм висловив думку: єдине, що уряд уміє робити добре, — це створювати дефіцит та надлишки. Поясніть цю думку.

 

Варіант II

Тести

1. 3а законом пропозиції зростання цін (за інших незмінних умов) супроводжується:

а) зростанням обсягу пропозиції;

б) зсувом кривої пропозиції праворуч від точки початку координат;

в) зсувом кривої пропозиції до точки початку координат;

г) зменшенням обсягу пропозиції.

2. Ефект заміщення — це зростання попиту на благо, зумовлене:

а) зміною загального рівня цін на всі товари;

б) пропозицією нових благ-замінників;

в) зміною смаків споживача;

г) зміною в реальному доході, зумовленою зниженням цін на блага, що споживаються домогосподарством.

3. Укажіть твердження, яке правильно характеризує благо:

а) попит на благо зростає, якщо його ціна знижується;

б) попит на благо зменшується, якщо знижується ціна блага-замінника;

в) попит на благо зменшується, якщо доходи домогосподарства зростають;

г) еластичність за доходом більша від нуля.

4. Ознаки, притаманні товару Гіффена:

а) ефект заміщення більший, ніж ефект доходу;

б) ефект заміщення менший, ніж ефект доходу;

в) обсяг споживання зростає в разі збільшення доходу;

г) лінія попиту має від’ємний нахил.

5. Удосконалення технології зміщує лінію:

а) попиту праворуч;

б) попиту ліворуч;

в) пропозиції праворуч;

г) пропозиції ліворуч.

6. Підвищення рівноважної ціни товару спричиняється:

а) збільшенням попиту на товар;

б) збільшенням пропозиції товару,

в) одночасним та однаковим збільшенням попиту і пропозиції;

г) одночасним та однаковим зменшенням попиту і пропозиції.

7. Запровадження податку на одиницю продукції за кривих попиту і пропозиції, що відповідають закону попиту і пропозиції, означає, що тягар податку несуть:

а) виробники;

б) споживачі;

в) виробники, споживачі;

г) держава.

8. Надлишок споживача — це:

а) сума грошей, яку заощаджує споживач;

б) сума грошей, яку держава відбирає в споживача шляхом оподаткування;

в) кількість товарів, яку споживач неспроможний спожити;

г) сума грошей, яку споживач виграє завдяки тому, що може придбати товар за ринковою ціною.

9. Якщо крива попиту з від’ємним нахилом і крива пропозиції з додатним нахилом змістяться праворуч:

а) рівноважна ціна підвищиться, обсяг не зміниться;

б) рівноважний обсяг зменшиться, ціна підвищиться;

в) рівноважний обсяг зросте, ціна знизиться або підвищиться;

г) рівноважна ціна підвищиться, обсяг також зросте.

10. Надлишок товарів на ринку утворюється внаслідок запровадження урядом:

а) фіксованої ціни, вищої за рівноважну;

б) максимальної ціни;

в) податків на продаж;

г) підвищення відсоткової ставки.

11. На зниження рівноважної ціни товару впливає:

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) зниження пропозиції товару;

г) одночасне та однакове зниження попиту і пропозиції.

12. Визначте, що відбуватиметься на ринку певного товару, якщо одночасно зменшиться попит і пропозиція товару:

а) рівноважна кількість зросте;

б) рівноважна кількість зменшиться;

в) рівноважна кількість не зміниться;

г) можливі ситуації, наведені у відповідях а) і в).

13. Визначте, яким буде максимальний обсяг попиту на товар (у штуках), якщо функція попиту описується рівнянням Qd = 180 - 2Р:

а) 180 шт.;

б) 90 шт.;

в) 9 шт.;

г) 360 шт.;

д) 178 шт.

14. Визначте функцію ринкового попиту на товар, якщо цей товар купують лише два споживачі, а функції індивідуального попиту кожного з них задані рівняннями: першого — QD = 200 - 20P, другого — QD = 100 - 5P:

а) Qd = 100 - 15Р;

б) Qd = 300 - 25Р;

в) Qd = 100 - 25Р;

г) Qd = 200 - 15Р;

д) Qd = 300 - 15Р.

15. Функції попиту і пропозиції певного товару мають вигляд: Qd =2220-3Р, Qs = ЗР-300. Визначте параметри точки рівноваги:

а) Q = 660, Р = 120;

б) Q = 420, Р = 9600;

в) Q = 560, Р = 240;

г) Q = 960, Р = 420;

д) Q = 420, Р = 660.

Задача

На ринку наявні чотири споживачі певного товару. Функція попиту першого споживача — QD1 = 9 — Р. Обсяг попиту кожного наступного споживача на одиницю менший за обсяг попиту попереднього споживача за кожного рівня цін. Функція пропозиції товару задана рівнянням Qs = -8 + 2P. Розрахуйте:

1) функцію сукупного попиту;

2) рівноважну ціну і рівноважну кількість;

3) ставку акцизного податку, за якої податкові надходження будуть максимальними;

4) величину максимальних податкових надходжень.

Відкрите завдання

Герой роману Д. Дефо Робінзон Крузо після катастрофи забрав із судна всі золоті монети. З’ясуйте, якими є криві попиту і пропозиції та стан рівноваги в цьому випадку, вважаючи ціною монет зусилля, необхідні для їх доставки на суходіл.

 

III. Підсумок уроку

Оцінювання знань учнів

Критерії оцінювання:

✵ тестові завдання 1-12 — 1 бал;

✵ тестові завдання 13-15 — 2 бали;

✵ задача — 8 балів;

✵ відкрите завдання — 10 балів.

Загальна кількість балів — 36.

 

IV. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання до теми «Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити