УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 48. ДОХОД ЯК ЦІНА РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ (ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ). ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО РИНКОВОГО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ

 

Мета уроку: ознайомитися з доходами, які формуються на різних ринках; з’ясувати правило ринкового формування доходів за продуктивністю виробничого ресурсу; установити чинники диференціації ринкових доходів; виявити вплив окремих чинників диференціації доходів на різних ринках.

Основні поняття: заробітна плата, рента, відсоток, прибуток, трансферти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 

III. Вивчення нового матеріалу

Ринковий принцип формування доходів

У ринковій економіці кожен ресурс, необхідний для виробництва, продається. Ціна його купівлі-продажу визначається законами ринку. Власник кожного ресурсу в ринковій економіці отримує дохід від продажу або здачі в оренду ресурсу. Дохід — важливий інструмент ринкової економіки. Він є мотивом економічної діяльності людей.

Крім платежів за використання факторів виробництва домогосподарства отримують також доходи у формі трансфертних платежів і доходи від самостійного виробництва товарів та послуг. Розглянемо схему. Як можна класифікувати доходи населення?

Отже, доходи населення можна поділити на доходи від продажу економічних ресурсів (від власності), доходи, що залежать від трудової та підприємницької діяльності, та соціальні трансферти (пенсії, стипендії, грошова допомога з безробіття тощо). Конкретні форми ринкової винагороди за надані ресурси — це заробітна плата (оплата праці), рента (плата за землю), позиковий відсоток (плата за капітал), прибуток (плата за підприємницький хист).

 

 

Запитання для обговорення

✵ Які доходи отримують члени ваших сімей?

✵ Назвіть види ринків, на яких формуються ці доходи.

Для того щоб з’ясувати джерела надходження доходів домашніх господарств у ринковій економіці та зрозуміти механізми, що визначають їх рівень, необхідно пригадати ринки виробничих ресурсів: праці, землі, капіталу.

 

Ринки виробничих ресурсів

 

Праця

Земля

Капітал

Попит і пропозиція праці

Попит і пропозиція землі

Попит і пропозиція капіталу

Ціна праці та рівноважний рівень зайнятості

Земельна рента

Ставка позикового відсотка

Фактори диференціації праці

Ціна землі

Фактори диференціації позикового відсотка

 

Зміст основних видів доходів

1. Заробітна плата є доходом, одержуваним людиною від реалізації своїх фізичних та інтелектуальних можливостей. Сучасна економічна наука розглядає заробітну плату як ціну, яка виплачується найманим працівникам за використання їхньої праці. З’ясуйте з учнями функції заробітної плати.

 

 

Пропозиція трудових послуг є вирішальним джерелом одержання доходу для переважної частини працездатного населення.

У ринковій економіці розмір заробітної плати встановлюється, як і ціна на будь-який товар, у результаті попиту та пропозиції на ринку праці. Заробітна плата стає рівноважною ціною праці тоді, коли кількість людей, готових займатися певною роботою, і кількість робочих місць, які готові надати фірми, збігається.

Розглянемо графік.

 

 

Розміри заробітної плати різняться залежно від професії, рівня кваліфікації і навіть у межах однієї професії. Таке явище називається диференціацією заробітної плати.

Робота зі схемою

 

 

 

2. Дохід від власності на землю — рента. Поняття ренти застосовують до будь-якого фактора виробництва з абсолютно нееластичною пропозицією. Рента є доходом від використання будь-якого унікального фактора виробництва. Як правило, в економічній літературі під рентою розуміють доходи, які отримують домогосподарства і фірми від володіння землею. Отже, рента — це ціна за використання землі та інших природних ресурсів, кількість яких обмежена. Головним фактором, який визначає розмір земельної ренти, є попит.

Розглядаючи формування попиту та пропозиції на землю, робимо припущення, що всі землі сільськогосподарського призначення мають однакову якість і пропозиція землі є фіксованою, а її вплив на земельну ренту — пасивний. Економісти розглядають пропозицію землі як сталу й абсолютно нееластичну величину. Криву пропозиції землі зображають у вигляді вертикальної прямої. Попит на землю залежить від якості землі. Землі розрізняють за їх родючістю, місцезнаходженням відносно ринків збуту продукції та кліматичних умов місцевості. Отже, витрати на одиницю продукції на різних за якістю землях не однакові. Продукція, вирощена на різних землях, на товарних ринках продається за однаковою ціною. Проте більший дохід отримує підприємець, який працював на кращих землях. Звертаємося до учнів із проханням пояснити, чому так відбувається.

Робота зі схемою

 

 

Економісти розрізняють ренту:

✵ комерційну (дохід власника будь-якої землі);

✵ економічну (створюється лише на кращих землях).

З величиною ренти пов’язана й ціна тієї ділянки землі, з якої її одержують. Вона є капіталізованою вартістю ренти, тобто сумою, яка за певної норми банківського відсотка приноситиме дохід, що дорівнює річній ренті з цієї ділянки.

Ціна землі = (Рента/Відсоток за банківськими вкладами) ∙ 100 %.

3. Дохід власника капіталу (грошей), який він надає в позику, — відсоток.

Гроші, як ми вже знаємо, не є економічним ресурсом. Вони не здатні виробляти товари чи послуги. Однак фірми «купують» можливість використання грошей, бо за гроші можна придбати фактори виробництва. Використовуючи позичений грошовий капітал, фірми отримують змогу користуватися реальними економічними ресурсами.

Отже, відсоток є ціною за використання грошей упродовж певного часу. Ціна, що її банк або інший фінансовий посередник платить позикодавцеві за користування грошима, називається ще ставкою, або нормою, позикового відсотка.

Розрізняють номінальну ставку — кількісне вираження відсоткової ставки за поточним курсом грошової одиниці — та реальну ставку, яка дорівнює різниці між номінальною ставкою та рівнем інфляції.

Робота зі схемою

 

 

4. Формування доходу власників цінних паперів

Одним з найважливіших елементів ринкової економіки є ринок цінних паперів. Придбання цінних паперів є ще одним способом отримання доходів. Цінний папір — це грошовий документ, що засвідчує право власності або надання позики та визначає взаємовідносини між стороною, яка випустила цей документ, і його власником, дає право на отримання доходу у формі дивіденду або відсотків тощо. Основними цінними паперами є акції (дають прибутки у формі дивідендів) та облігації (дають прибутки у формі відсотків). Усі цінні папери мають номінальну ціну, позначену на них під час випуску (розміщуються на первинному ринку) та ринкову (біржову) ціну, за якою вони продаються і купуються на фондовому ринку (вторинному ринку). Ринкова ціна цінних паперів називається курсом цінних паперів.

Курс акції = (Дивіденд / Ставка банківського відсотка) ∙ 100 %

Фактори, що впливають на зміну курсу акцій

1) Попит і пропозиція на них на фондовій біржі.

2) Прибутковість фірми та передбачувані доходи.

3) Розміри банківського відсотка.

4) Ціна на золото, окремі товари й нерухомість, які є альтернативою залучення тимчасово вільних коштів.

5) Ліквідність, тобто можливість перетворити придбані цінні папери на гроші.

6) Тіньові операції, таємні домовленості.

7) Політичне становище в найважливіших регіонах світу.

В Україні поки ще не багато фондових бірж, але рух цінних паперів поступово набирає сили.

5. Крім зарплати, ренти, відсотків та дивідендів існує такий вид доходу, як прибуток. Його одержують підприємці. Прибуток є винагородою за виконання підприємцем функцій з керування та організації виробництва. Це своєрідна «зарплата» підприємця, яку економісти називають нормальним прибутком. Крім нормального прибутку, підприємець може отримувати також додатковий прибуток у випадку, коли загальний дохід від продажу виробленої продукції перевищує загальні витрати на її виробництво. Цей прибуток називають чистим, або економічним, прибутком.

Фактори диференціації прибутку

 

Кількість залучених у виробництво коштів

Прибутковість вкладів

Рівень витрат на виробництво

Швидкість обігу капіталу

Ринкова

 

Запитання для обговорення

✵ Про який вид доходів ідеться? Висловіть свою думку. Позитивною в Україні є тенденція зростання доходів населення. У 2001 р. — 158,0 млрд. грн., у 2008 р. — 856, 6 млрд. грн. Загалом доходи населення за 2001-2008 pp. збільшилися на 698,6 млрд. грн., або в 4,4 рази. Доходи населення України зростають і в розрахунку на одну особу. У 2008 р. вони становили 13972,4 грн. У доходах населення переважає заробітна плата.

✵ Поясніть твердження.

Соціальне значення підприємництва полягає в тому, що, маючи на меті одержання прибутку (доходу), воно сприяє розвитку економіки, а отже, і всього суспільства.

✵ Чи згодні ви з думкою економістів, які вважають зрівняльний розподіл доходів шкідливим для суспільства? Аргументуйте свою відповідь.

 

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Закінчіть речення.

1) Дохід власника виробничого ресурсу з нееластичною пропозицією — ...

2) Основний вид доходу в ринковій економіці — ...

3) Виплати населенню, що не зумовлені наданням з його боку товарів (послуг) або ресурсів, — ...

4) Для підтримання рівня життя осіб з фіксованими доходами за часів інфляції держава застосовує...

5) Ціна продажу ділянки землі залежить від...

6) Крива Лоренца ілюструє...

7) Реальний дохід зменшиться, якщо номінальний дохід залишиться сталим, а рівень цін...

8) Прибуток — це дохід, який одержує...

9) Ціна, яку сплачують за користування грошима, називається...

10) Попит на працю визначається її...

11) Комерційна рента є доходом...

 

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Підготувати «Економічну шпаргалку» (словничок термінів, підказки до теми).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити