УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 50. ДОХІД ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ОСВІТУ (БІЛЬШЕ ВЧИШСЯ - БІЛЬШЕ ЗАРОБЛЯТИМЕШ)


Мета уроку: закріпити знання та вміння класифікувати доходи; ознайомитися з поняттям людського капіталу; з’ясувати взаємозв’язок між інвестуванням у людський капітал (освіта і професійна підготовка) і доходом; виявити вплив професійної підготовки на продуктивність праці; прогнозувати вплив вдосконалення знань та професійних умінь на життєвий рівень.

Основні поняття: людський капітал, життєвий рівень.

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Вправа «Який дохід?»

Проектуємо на дошку перелік тверджень, кожне з яких означає вид доходу. Учні повинні прочитати твердження і визначити, про який вид доходу йдеться. У зошитах потрібно записати номер твердження і відповідне позначення: R — рента (англ. rent), І — відсоток (англ. interest), Р — прибуток (англ. profit), W — заробітна плата (англ. wages), ТР — трансфертні платежі (англ. transfer payments).

1. Пані Марія отримала 300 грн. дивідендів від компанії «Торчинпродукт».

2. Сім’я Іщуків отримала за минулий рік 5 тис. грн., надаючи землю в оренду.

3. Пан Степан отримав за минулий рік на свій банківський вклад 2 тис. грн.

4. Пані Ірина працює менеджером у супермаркеті, заробляє 2300 грн.

5. Пан Василь минулого літа отримав 6 тис. грн. від туристів, здаючи свою дачу на Світязі.

6. Пан Микола продав моркви на 8 тис. грн і відшкодував витрати в 4 тис. грн., заробивши 4 тис. чистого доходу.

7. Віктор щомісячно отримує 450 грн. стипендії за гарне навчання в коледжі.

8. Пані Ніна отримала премію 600 грн. як найкращий бібліотекар.

9. Сім’я Поповичів, у якій виховується шестеро неповнолітніх дітей, отримала за минулий рік 3 тис. грн.

10. Володіючи облігацією фірми «Крафт», пан Олександр отримує щороку 500 грн.

Лекція вчителя

Головною причиною диференціації зарплати є різниця у кваліфікації та освіті. Зв’язок між освітою та професійним навчанням, з одного боку, і оплатою праці — з іншого, між освітою і продуктивністю праці відбиває поняття людського капіталу.

Людський капітал — це міра втіленої в людині здатності приносити доход упродовж життя. Він включає природні здібності людини, а також здібності, набуті в процесі освіти та підвищення кваліфікації. Людський капітал створюється, коли людина інвестує сама в себе, і з часом ці інвестиції окупаються у вигляді високої зарплати або здатності виконувати роботу, яка приносить більше задоволення.

Розрізняють три види інвестицій в людський капітал:

1) видатки на освіту всіх видів;

2) видатки на охорону здоров’я;

3) видатки на мобільність робочої сили.

Люди з вищою освітою мають у середньому й вищі доходи. Прийняття рішення про одержання вищої освіти вважають інвестиційним рішенням, яке враховує витрати й вигоди.

Витрати на освіту:

✵ прямі (плата за навчання, підручники тощо);

✵ альтернативні (втрачені доходи);

✵ негрошові (втрата дозвілля та ін.).

Вигоди від освіти:

✵ фінансові (вища зарплата);

✵ негрошові (задоволення від розвитку інтелекту).

Точно зіставити витрати й вигоди від освіти неможливо, тому що вони розірвані в часі: витрати здійснюються раніше, ніж реалізуються вигоди. Вигідність інвестицій у вищу освіту визначає норма віддачі: чим вона вища, тим вигідніше навчатись. В умовах інформаційної революції знання стають новим важливим ресурсом і джерелом багатства.

В економічній літературі ми можемо знайти більш повне визначення поняття «людський капітал». Людський капітал — це сформований, розвинутий у результаті інвестицій і накопичений людиною (людьми) певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, що цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутків підприємства та національного доходу.

Оцінювання інвестицій у людський капітал і доходів від його використання зазвичай здійснюється в грошовій формі. Але слід зауважити, що далеко не всі інвестиції і не всі доходи можна виразити в грошовій формі. Крім грошових витрат навчання, зміцнення здоров’я та інші дії, спрямовані на нарощення людського капіталу, вимагають щонайменше ще й нелегкої праці самої людини. Аналогічно крім грошових доходів (вищих заробітків) людина, яка володіє більшим людським капіталом, отримує моральне задоволення, економить час, має вищий соціальний престиж та багато інших вигод.

Людський капітал є невід’ємним чинником економічного зростання. Як свідчать дослідження західних учених, упродовж останніх десятиріч частка і роль людського капіталу постійно збільшуються, у результаті чого він перетворюється на головний фактор економічного зростання на всіх рівнях.

Американський економіст Дж. Річ довів, що продуктивність праці робочої сили в містах зростає на 2,8 % пропорційно до кожного року додаткового навчання.


III. Формування нових вмінь і навичок

Робота в групах

Учні класу об’єднуються в групи по п’ять-шість осіб у кожній. Кожен учень витягує з конверта «Професії» картку з назвою професії та цифровим кодом, який відповідає одному з освітніх рівнів (див. додаток 1), і робочу картку «Життєвий рівень» (див. додаток 2). Попросіть учнів витягнути з конвертів (№ 1, 2, 3, 4) картки відповідно до свого цифрового коду й записати всю інформацію на робочій картці. Після завершення роботи над бюджетом учні діляться своїми результатами в групі й дають відповіді на запитання (див. додаток 3).

Проведіть обговорення виконаного завдання:

1. Чому одні люди заробляють більше грошей, ніж інші?

2. Який зв’язок існує між освітнім рівнем і заробітною платою?

3. Чи існує взаємозв’язок між освітнім рівнем і безробіттям?

4. Чи існує відмінність у заробітній платі чоловіків і жінок? Чим це можна пояснити? Висловіть своє ставлення до цього факту.

5. Чи однакові доходи мають люди з однаковим освітнім рівнем? З яких причин вони можуть бути різними?

6. Як впливає рівень освіти та професійної підготовки на життєвий рівень людей?

7. Назвіть кілька заходів, яких ви могли б ужити сьогодні для вдосконалення свого людського капіталу, і доведіть, що ця робота надалі принесе вам вигоду.


IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Поясніть вислів: «Людський капітал — найцінніший ресурс, набагато важливіший, ніж природні ресурси чи накопичене багатство... Саме людський капітал, а не заводи, обладнання і виробничі запаси, є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання та ефективності».


V. Підсумок уроку

Продовжте ланцюжок: інвестиції в освіту → ...

Отже, у результаті інвестицій в освіту покращуються знання, навички, професійна підготовка людини, які вона використовує в тій чи іншій сфері економічної діяльності, що сприяє зростанню продуктивності праці та збільшенню доходів, підвищенню життєвого рівня, а також прибутку підприємства й національного доходу.


VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Підготувати презентації, у яких пояснити, як учні можуть удосконалювати свій людський капітал і як це може вплинути на вибір професії та майбутні доходи.


Додаток 1


Учитель

1

Стоматолог

1

Лаборант

2

Столяр

3

Няня

2

Кухар

3

Маляр

4

Слюсар

4

Юрист

1

Садівник

4

Бухгалтер

3

Конструктор

2

Хімік

1

Офтальмолог

2

Агроном

1

Секретар

3

М’ясник

4

Помічник судді

2

Продавець

3

Економіст

1

Кур’єр

4

Адміністратор

у готелі 2

Вихователь

2

Головний меха

нік 3

Санітарка

4

Екскурсовод

4

Ветеринар

1

Диспетчер

3


Освітні рівні:

1 — вищий освітній рівень (випускник інституту);

2 — незакінчена вища освіта;

3 — середній професійний рівень (випускник коледжу);

4 — курсова підготовка (випускник профільної школи).


1

2

3

4

1300

800

1200

500

1200

700

900

450

1000

600

700

600

900

900

600

500

1000

1000

600

350


Додаток 2


РОБОЧА КАРТКА «Життєвий рівень»

Професія ___________________________

Освітній рівень ______________________

Місячний дохід ______________________


Стаття бюджету (витрати)

Сума, грн.

Комунальні послуги

 

Харчі

 

Транспорт (автобус, тролейбус, автомобіль, пальне)

 

Податки (30 % від місячного доходу)

 

Одяг

 

Відпочинок

 

Заощадження

 

Різне

 

Разом

 


Додаток 3

 

1) Чим відрізняється ваш життєвий рівень від такого в інших членів групи?

2) Опишіть свій життєвий рівень, використовуючи складений вами бюджет.

3) Чи відрізняється ваша заробітна плата від заробітної плати інших професій вашого освітнього рівня? Чим це можна пояснити?

4) Яким є ваш місячний дохід порівняно з доходом осіб, чий рівень освіти відрізняється від вашого?

5) Зробіть висновки про взаємозв’язок між заробітною платою та рівнем освіти.

6) Зробіть висновки про взаємозв’язок між заробітною платою і життєвим рівнем.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити