УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 4. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ОКРЕМОЇ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА (ПІДСУМКОВИЙ УРОК)


Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів із вивчення даного розділу; поглибити й систематизувати знання учнів про економіку як науку, формулюючи завдання економіки; сприяти розумінню значення економічної науки в житті окремої людини й суспільства; провести тематичний контроль навчальних досягнень; розвивати вміння учнів аргументувати свою думку; розвивати економічне мислення; виховувати самостійність.

Тип уроку: урок узагальнення здобутих знань і вмінь учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Гра «Оратори»

Гра проводиться з метою перевірки засвоєння учнями попереднього матеріалу. З учнів класу вибираються 4-5 найкращих ораторів, які мають обмінятися думками з питання: «Що являє собою економіка як наука». Кожне висловлювання повинно починатися зі стислого повторення змісту розповіді попереднього промовця словами «Якщо я правильно зрозумів(ла)...», що покаже, як учні зрозуміли все сказане товаришем. Далі учні ставлять запитання «Чи правильно я тебе зрозумів(ла)?», метою якого є перевірка правильності трактовки попереднього висловлювання. Переможцем уважається той, на кому закінчиться гра. По закінченні гри вчитель підбиває підсумки й оцінює роботу учнів.

Тест «Так чи ні» з обґрунтуванням

1. Економічна наука досліджує, як має розвиватись суспільство. (Ні)

2. Ідея природної економічної свободи була єдиним внеском А. Сміта в економічну теорію. (Ні)

3. Етапи економічного дослідження: збирання фактів, розробка теорій, обґрунтування економічної теорії. (Так)

4. Моделі відображають головні взаємозв’язки між економічними величинами.(Так)


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

Незважаючи на науково-технічний прогрес, навіть у розвинених державах Європи й Америки значна частина людства живе в бідності.

Вони розуміють, що їх оточує світ благополуччя, але вони не мають змоги користуватися його здобутками. Водночас є люди, які досягли значних успіхів, але вони також невдоволені досягнутим.

Зростання їхнього добробуту стимулює в них нові прагнення й бажання. Ця проблема існує завжди: суперечності між потребами і можливостями їх задоволення.

Вирішенням не лише цієї суперечності займається економічна наука.

Гра «Ланцюжок»

Учні по черзі називають слова, пов’язані з економікою, які починаються з літери «Р». Гра триватиме, доки не перерветься ланцюжок слів.

Бесіда з учнями

1. Які існують методи економічного дослідження?

2. Розкажіть про розвиток економіки як науки.

3. Поясніть міжпредметні зв’язки економічної науки.

Завдання на картках (готуються як роздавальний матеріал)

Картка 1

Побудуйте схему з наведених економічних понять. Дайте письмове пояснення до схеми.

Збирання фактів, розробка теорій, обґрунтування економічних теорій.

Картка 2

Оленка на міському автобусі доїхала до ніколи. Цього дня в неї було шість уроків. На великій перерві вона купила в шкільній їдальні пиріжок. Після уроків купила в магазині пакет молока й хлібину. Удома пообідала, вивчила уроки і сіла дов’язувати собі светр. Цього вечора вона закінчила роботу. Мама була дуже задоволена.

У яких випадках Оленка цього дня виступала суб’єктом економічної діяльності? Свою відповідь обґрунтуйте.

Картка 3

Побудуйте схему, яка відбиватиме зв’язки економіки з іншими науками. Поясніть їх.

Картка 4

Побудуйте гроно, яке відображає еволюцію поглядів на розвиток економічної науки.


IV. Вивчення нового матеріалу

— Яке значення, на вашу думку, має економіка для суспільства і для людини?

Робота зі схемою

Розгляньте наведену схему «Значення економіки». Порівняйте власні думки та твердження економістів щодо значення економіки.


 

V. Перевірка й оцінювання знань учнів

Економічний диктант

1. Метод, який застосовують в економічних дослідженнях, спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення відповідних даних. (Економічне моделювання)

2. Спосіб поєднання ресурсів, їх узгодження та цілеспрямоване використання. (Виробництво)

3. Формування доходів підприємця чи робітника, службовця або власника. (Розподіл)

4. Назва підручника П. Семюельсона, що вперше був виданий 1948 р. і витримав 15 перевидань. («Економіка»)

5. Відносини, завдяки яким речі та послуги рухаються від виробників до споживачів. (Обмін)

6. Прізвище діяча, який у своїх працях акцентував увагу на відносинах і суперечностях між двома класами: капіталістами і робітниками. (К. Маркс)

7. Використання доходів і реалізація тих корисностей, які мають речі та послуги. (Споживання)

8. Прибічники цієї школи основним джерелом багатства вважали сферу обігу, торгівлю. (Меркантилісти)

9. Хто вперше запропонував термін «економія»? (Ксенофонт)

10.Основна проблема, яку розв’язує економічна наука. (Ресурси обмежені, а потреби безмежні.)


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

Повторити основні економічні терміни з даної теми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити