УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 54. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

 

Мета уроку: з’ясувати суть поняття «ринкова інфраструктура»; показати взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку; розвивати економічне мислення; формувати логічність і послідовність у висловлюванні своєї думки.

Основні поняття: ринкова інфраструктура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 

III. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвиненої ринкової інфраструктури. Від рівня її розвитку залежить урешті-решт ефективність функціонування ринкової економіки. У свою чергу, за рівнем ринкової інфраструктури можна судити про ступінь розвитку ринку, ринкових відносин у тій чи іншій країні. Тож необхідною умовою дієвості ринкових відносин є створення відповідної інфраструктури.

Ринкова інфраструктура — це система інституцій, що забезпечує рух товарів і послуг, грошей, цінних паперів, регулює багаторівневе функціонування господарських зв’язків і взаємодію суб’єктів ринкової економіки.

Пізнання ринку неможливе без аналізу його структури, тобто тих елементів, з яких він складається та які взаємодіють між собою. На перший погляд може здатися, що ринок — це щось стихійне, хаотичне, але насправді це складний, чітко налагоджений організм.

Інфраструктура є надзвичайно важливим і складним структурним утворенням економіки.

 

 

Підприємства ринкової інфраструктури посідають провідне місце в економіці розвинених країн. Вони сприяють зростанню ділової активності населення і створенню додаткових робочих місць, прискорюють рух капіталу.

Контроль за діяльністю підприємств, організацій ринкової інфраструктури, їх регламентацію здійснює держава через механізм законодавства, який є важливою інституційною складовою сучасної ринкової інфраструктури.

В Україні розвиток ринкових відносин у минулому переривався, тому ринкова інфраструктура в Україні є перехідною, незрілою. В Україні розроблено ряд законодавчих документів, які регламентують діяльність об’єктів ринкової інфраструктури: «Про приватизаційні папери», «Про державне регулювання ринку цінних паперів», «Про банки та банківську діяльність», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про товарну біржу», «Про Національний банк України», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки».

Діяльність установ, що обслуговують різні ринки, є досить складною. Для налагодження їх роботи необхідні практичний досвід, кваліфіковані кадри, законодавство. В Україні триває процес створення ринкової інфраструктури, який поки ще далекий від завершення. Недосконалість ринкової інфраструктури української економіки на початку XXI ст. виявляється в тому, що:

✵ значна частина товарних бірж виконує здебільшого функції оптових компаній, часто торгуючи готового продукцією, а не сировиною, як це прийнято у світі;

✵ недосконалість законодавства, яке регулювало б усі аспекти діяльності страхових компаній, інвестиційних фондів та довірчих товариств;

✵ на організованому ринку у 2005 р. здійснювалося лише 4 % операцій з цінними паперами, решта — на неорганізованому; немає єдиного органу, який виконував би функції центрального (національного) депозитарію.

Загалом населення України має невелику довіру до вітчизняних інвестиційних фондів, трастів, страхових компаній. Фондові біржі об’єктивно не можуть сповна відігравати роль барометра стану економіки. Однак це не означає, що українська економіка може розвиватись без банків, бірж, фінансово-кредитних посередників. Попереду складний шлях подальшого вдосконалення ринкової інфраструктури.

 

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Запитання для обговорення

1. Які  елементи інфраструктури на українському ринку відроджуються, а які створюються у зв’язку з переходом до ринкових відносин? Відповідь обґрунтуйте.

2. Порівняйте різноманітні види кредитно-фінансових установ (див. додаток).

 

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про одну з відомих товарних бірж світу.

 

Додаток

Ринкова інфраструктура

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити