УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

УРОК № 57. БАНКИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РИНКУ КАПІТАЛІВ ТА ГРОШЕЙ. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА РОЛЬ УРЯДУ


Мета уроку: пояснити завдання і принципи діяльності банків; ознайомити з основними операціями банків.

Основні поняття: банк, універсальний банк, спеціалізований банк, пасивні операції, активні операції, комісійні операції.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Повторення вивченого матеріалу

Вправа

Написати міні-есе з теми «Переваги та недоліки біржової торгівлі». На виконання завдання відводиться 10-15 хв.


III. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

Фінансові посередники — один із ключових елементів інфраструктури ринкової економіки. Цей термін позначає велику кількість фінансових інститутів, таких, як банки, страхові компанії, довірчі товариства, інвестиційні фонди та компанії, кредитні спілки тощо. Найдавнішим фінансовим посередником є банки.

У сучасній економіці банківська система є не лише базовою інфраструктурною ланкою кредитних відносин, але й ключовим елементом усієї економічної інфраструктури в державі. Будь-які прояви нестабільності в банківській системі (не кажучи вже про банкрутства банків і банківські кризи) не лише приховують у собі загрозу для вкладників і кредиторів банків, але й можуть підірвати довіру до економічної політики держави та національних грошей.

У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу організації суспільних відносин, банківська система відіграє визначальну роль. Недарма банківську систему порівнюють часто із кровоносною системою економіки держави, адже саме вона надає економіці потрібний обсяг фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілої низки інших функцій та завдань. Без розвиненої банківської системи неможливо навіть уявити собі розвинену економіку держави.

Банки — це фінансові інститути, що акумулюють кошти та різноманітні накопичення (золоті запаси, цінні папери та ін.), надають кредити, здійснюють грошові розрахунки, операції із золотом та дорогоцінними металами, забезпечують обіг грошей і цінних паперів, виконують інші функції, наприклад, сучасний комерційний банк надає понад 300 послуг.

Повідомлення учнів «Виникнення банків у світі; становлення банківської системи в Україні»

Значно зросли масштаби кредитування банками держави через обслуговування державного боргу, постійно підвищується значення кредиту в забезпеченні держави грошовими ресурсами. Зростає частка державної власності в банківській сфері: центральний банк зазвичай перебуває у власності держави, а в окремих країнах (Франції, Італії) державною власністю є великі комерційні банки. Важливою функцією банків за сучасних умов є посередництво в міжнародному обігу позикових капіталів, надання дедалі більших міжнародних кредитів. Тож кількість філій іноземних банків у розвинутих країнах постійно зростає.

У процесі виконання банками своїх функцій і взаємодії банків між собою формується банківська система.

Банки класифікують за різними критеріями.

1. 3а формами економічної власності:

✵ державні;

✵ приватні;

✵ акціонерні;

✵ кооперативні;

✵ муніципальні й комунальні;

✵ змішані;

✵ міждержавні.

2. Залежно від функцій та характеру виконуваних операцій:

✵ емісійні;

✵ комерційні;

✵ інвестиційні;

✵ ощадні;

✵ іпотечні;

✵ зовнішньоторговельні.

3. За організаційно-правовою формою діяльності комерційні банки можуть створюватись як:

✵ акціонерні товариства відкритого і закритого типів (акціонерні банки);

✵ товариства з обмеженою відповідальністю (пайові банки);

✵ кооперативи (кооперативні банки).

4. Залежно від величини активів усі банки поділяються на чотири групи:

✵ малі банки з активами до 50 млн. грн;

✵ середні — з активами від 50 млн. до 100 млн. грн;

✵ великі — з активами від 100 млн. до 1 млрд. грн;

✵ найбільші банки з активами понад 1 млрд. грн.

5. За розміром статутного капіталу банки можна поділити так:

✵ малі банки зі статутним капіталом до 5 млн. євро;

✵ середні — зі статутним капіталом від 5 до 10 млн. євро;

✵ великі — зі статутним капіталом від 10 до 30 млн. євро;

✵ найбільші — зі статутним капіталом понад 30 млн. євро.

6. За секторами ринку, на яких функціонують банківські установи, усі банки можна поділити на:

✵ міжнародні, які здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами;

✵ міжрегіональні, які здійснюють свою діяльність на території всієї України;

✵ регіональні, що зазвичай обслуговують клієнтів одного регіону (міста, району, області).

Комерційні банки в кожній країні істотно відрізняються набором операцій та надаваних послуг. Одні з них виконують широке коло операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. Такі банки прийнято називати універсальними. Інші банки виконують лише окремі операції на ринку або функціонують у вузькому секторі ринку, обслуговуючи окремі галузі економіки. Такі банки називаються спеціалізованими. Спеціалізація може бути функціональною, коли банки зосереджуються переважно на виконанні окремих операцій, наприклад, іпотечних, інвестиційних тощо, та галузевою, або секторною, наприклад, ощадні, сільськогосподарські, інноваційні банки.

Спеціалізовані банки, на відміну від універсальних, функціонують на вузьких секторах грошового ринку або займаються вузьким колом банківських операцій, де потрібні особливі технічні прийоми та спеціальні знання. Ця діяльність для універсальних банків виявляється невигідною, і вони залишають відповідні ніші на грошовому ринку для спеціалізованих банків. Найчастіше спеціалізовані банки виникали в таких секторах ринку:

✵ споживчого кредиту;

✵ іпотечного кредиту;

✵ сільськогосподарського кредиту;

✵ залучення малих вкладів та обслуговування малого бізнесу;

✵ у зовнішньоекономічній діяльності;

✵ у сфері інвестування капіталу;

✵ у житловому будівництві тощо.

Конкретні спеціалізовані банки в різних країнах істотно відрізняються за назвою, структурою, характером діяльності. Найчастіше зустрічаються такі спеціалізовані банки:

✵ іпотечні;

✵ будівельні ощадні банки (каси);

✵ інвестиційні банки (компанії);

✵ банки підтримки;

✵ гарантійні банки;

✵ розрахункові (клірингові) банки (палати).

Серед спеціалізованих банків західних країн є група банків, які займаються дорученням (банки-гаранти). Такі банки беруть на себе зобов’язання погашати за певних умов борги підприємств, що відкриває останнім доступ до банківських позик. Банки-гаранти повинні мати висококваліфікованих спеціалістів з оцінювання кредитоспроможності підприємств-позичальників. Гарантії таких банків сприяють залученню капіталів у великі інвестиційні проекти на тривалий строк. На жаль, в Україні такі банки поки що не створено.

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах. В Україні виступати засновниками можуть юридичні та фізичні особи. Частка будь-якого із засновників, акціонерів (учасників) не повинна перевищувати 35 % статутного фонду комерційного банку.

Акціонерна форма та форма корпорації домінує не лише у сфері банківської справи та фінансів, але і в інших галузях підприємницької діяльності.

Сучасна економіка зазвичай ґрунтується на дворівневій банківській системі. Вищий її рівень формує центральний банк країни, другий — комерційні банки.

Центральний банк є головним елементом банківської системи, найважливішим елементом грошово-кредитної системи країни, що має монопольне право грошової емісії, збереження державних золотовалютних резервів, регулює грошовий обіг, кредитні та валютні операції, здійснює контроль над банківською системою та інші функції. У різних країнах центробанки мають назви національних, емісійних, резервних або державних. Центральний банк виокремився, коли емісія банкнот поступово зосередилась у кількох найпотужніших банках, а згодом — в одному, або був створений державою як єдиний емісійний центр країни. У першому випадку такий процес тривав досить довго — від 100 до 200 років, у другому, наприклад у США, держава в 1913 р. перетворила державні банки на емісійний центр. Національний банк України було створено у вересні 1991 р. Статутний фонд НБУ утворюється за рахунок держави. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» він підзвітний Верховній Раді України.

Контроль над банківською системою центральні банки здійснюють шляхом установлення мінімального розміру капіталу банку, коефіцієнта ліквідності, ліміту кредитів одному позичальнику, подання комерційними та іншими банками регулярних звітів центральному банку за встановленою формою. Функції контролю над банківською системою НБУ виконує шляхом установлення мінімального розміру статутного фонду, граничного співвідношення між розміром власних коштів банку та величиною його активів, показників ліквідності балансу, розмірів обов’язкових резервів, що розміщуються в НБУ, а також максимального розміру ризику на одного позичальника. Крім цього, здійснюється ліцензування банківської діяльності, інспектування банків і банківських установ.

Загалом організація банку є досить складною процедурою. Наприклад, у США утворення нового банку є чітко регламентованим. Щоб розпочати діяльність, банк має отримати чартер або зробити запит контролеру грошового обігу про видачу федерального чартеру. Банк може бути організований групою не менш ніж п’яти осіб. Капітал банку має відповідати мінімальним нормам, установленим законодавством, і залежить від кількості населення місцевості, де організується банк (мінімальний розмір капіталу для національних банків у дрібних та середніх містах — від 100 до 200 тис. доларів). Далі, у поданій на ім’я контролера грошового обігу заяві зазначаються прізвища й адреси засновників, кількість акцій, на які підписалися засновники, схвальні резолюції трьох офіційних осіб, додається проект статуту банку, сертифікат про структуру капіталу та ряд інших документів.

У Німеччині дозвіл на відкриття банку надає Федеральне відомство з контролю над банками, яке встановлює обов’язкові вимоги для банківських установ і у своїй діяльності є незалежним від центрального банку. Для отримання ліцензії:

✵ засновники повинні мати початковий капітал не менш ніж 6 млн. марок;

✵ мати двох «надійних» та «професійно підготовлених» виконавчих директорів;

✵ банк може бути заснований лише у формі акціонерної компанії або партнерської фірми.

У Швейцарії засновники звертаються за ліцензією до Федеральної банківської комісії. Основні вимоги комісії:

✵ банк точно визначає характер і сферу своїх ділових операцій та передбачає таку систему організації, яка забезпечила б їх виконання;

✵ банк повинен мати мінімальний цілком сплачений капітал;

✵ особи, які очолюють банк, повинні мати гарну репутацію та кваліфікацію, необхідну для керування банком;

✵ більшість керівників повинні бути резидентами Швейцарії.

У Японії жоден банк не розпочне діяльності без спеціальної ліцензії, яку видає міністерство фінансів. Для отримання ліцензії засновники повинні забезпечити відповідність капіталу, активів та пасивів банку наявним розпорядженням та стандартам, мати необхідний досвід і знання, а також певний соціальний статус. Банк має бути організований у формі акціонерного товариства та мати капітал не менш як 1 млрд єн. У назві банку має фігурувати слово «гінка» (банк). Дозвіл міністерства фінансів потрібен і для відкриття відділення банку.

Відкриття комерційного банку в Україні вимагає його реєстрації в Національному банку України. Національний банк увів інструкцію № 10 «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків», яка встановлює економічні нормативи роботи банків в Україні. Згідно з цією інструкцією фіксується капітал кожного банку. Якщо ж він не досягає потрібної кількості, то включається спеціальний механізм нагляду за такими банками. При цьому в тримісячний термін банк зобов’язаний скласти план розвитку своєї капітальної бази та подати його в Національний банк. Якщо ж банк не в змозі виконати взяті на себе зобов’язання, то, як сказано в Інструкції, НБУ розглядає питання відклику таких пунктів ліцензії, як:

✵ ведення валютних рахунків клієнтів;

✵ виконання неторгових операцій;

✵ установлення кореспондентських відносин з іноземними банками;

✵ робота через кореспондентські рахунки Головного управління НБУ або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку;

✵ здійснення операцій з міжнародними торговими розрахунками;

✵ операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;

✵ відкриття філій на території та за межами України.

Безумовно, що після таких обмежень ліцензії нормальна робота банку буде практично паралізована.

Комерційні банки — це фінансові установи, які надають кредити, залучають кошти на депозит, здійснюють розрахунки між економічними суб’єктами та виконують ряд інших операцій. Кількість комерційних банків у різних країнах різна. Так, банківська система Німеччини налічує близько 2250 банків, Італії — 800, Нідерландів — 500, Греції — 60.


Класифікація комерційних банків

 

Класифікаційна ознака

Вид комерційних банків

Порядок створення

Перепрофільовані, новостворені

Характер спеціалізації

Універсальні, спеціалізовані

Територія діяльності

Регіональні, республіканські, міжнародні

Розмір

Великі, середні, малі

Форма власності

Загальнодержавні, муніципальні, колективні (відкриті та закриті акціонерні товариства, холдинги, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативні), приватні, зі стовідсотковою іноземною власністю, змішані

Функції і характер виконуваних операцій

Інвестиційні зберігання, депозитні, інноваційні, поштово-пенсійні, промислові, агропромислові, біржові, експортно-імпортні, лізингові, торговельні

Характер відносин

Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені

Ступінь впливу

Монополісти, аутсайдери

Структура

Багатопрофільні, безфіліальні

Ступінь контролю

Контрольні, контрольовані

Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможні, неконкурентоспроможні

Фінансовий стан

Стійкі (стабільні), проблемні, кризові, банкрути


Усі операції, що виконуються банками, поділяються на три групи:

✵ пасивні (спрямовані на залучення коштів);

✵ активні (надання позик);

✵ комісійні (посередницька діяльність з обслуговування платежів клієнтів, отримання грошей за борговими зобов’язаннями за дорученням клієнтів, розпорядження цінними паперами клієнтів).

Спеціалізація банків на окремих видах фінансово-кредитної діяльності дозволяє виокремити головні види банків. Створюються також спеціальні державні банки для фінансування зовнішньої торгівлі, сільського господарства, житлового будівництва та ін.


Вид спеціалізованих банків

Особливість діяльності

Інвестиційні банки

Надають довгострокові кредити промисловим підприємствам

Земельні банки

Надають довгострокові кредити під заставу землі

Іпотечні банки

Надають кредити під заставу нерухомості

Зовнішньоторговельні банки

Кредитують експортно-імпортні операції

Інноваційні банки

Надають кредити під ризикові (венчурні) проекти, що пов’язані з інноваційними розробками

Банки споживчого кредиту

Кредитують споживчі товари тривалого користування

Ощадні банки

Приймають вклади населення та надають різноманітні послуги


Проблема оцінювання надійності банку має давню історію. Вона виникла ще на етапі становлення комерційних банків, і відтоді її актуальність постійно зростає. Надійність — це здатність банку без затримок у будь-якій ситуації на ринку виконувати взяті на себе зобов’язання.


Вправа — групова робота з нормативними документами

Учням пропонується опрацювати основні положення Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Банківська система України потребує істотного зміцнення, підвищення її фінансової надійності й орієнтації на потреби реального сектору економіки. У 2009 р. більшість сумарних активів банківської системи була зосереджена в десяти найбільших банках.


Кількість банків в Україні


№ з/п

Показники

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

2010

01.01

01.04

1

Кількість зареєстрованих банків

181

186

193

198

198

197

196

2

Виключено з Державного реєстру банків

4

1

6

1

7

6

2

3

Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації

20

20

19

19

13

14

19

4

Кількість діючих банків

160

165

170

175

184

182

175

4.1

3 них: з іноземним капіталом

19

23

35

47

53

51

51

4.2

у т. ч. зі 100%-м іноземним капіталом

7

9

13

17

17

18

18


Запитання для обговорення

✵ У якій валюті ви вклали б свої капітали: у євро, доларах, рублях чи гривнях?

✵ Чи необхідна економіці України така кількість банків? Поясніть свою думку.

Банківська діяльність у кожній країні регулюється законодавством країни, що визначає специфіку банківських послуг.

Проаналізуйте структуру балансу комерційного банку та поясніть:

✵ Чому власний капітал банку та всі види депозитів є пасивами банку?

✵ Що являють собою активи банку і чому будь-який банк повинен мати певну суму готівки?

✵ Чому НБУ зобов’язує всі комерційні банки створювати резервні депозити в НБУ?


IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

1). Міні-тест

1. Укажіть, який із зазначених ринків обслуговують банки:

а) ринок товарів;

б) ринок цінних паперів;

в) ринок капіталів;

г) ринок праці.

2. Укажіть операцію банку, що належить до активних:

а) залучення тимчасово вільних коштів населення на депозити;

б) обслуговування платежів клієнтів;

в) розпорядження цінними паперами клієнтів;

г) надання кредитів населенню.

3. Комерційні банки, які виконують широке коло операцій, називаються:

а) центральними;

б) універсальними;

в) спеціалізованими;

г) кредитними.

4. Укажіть, як називаються операції банку з обслуговування платежів клієнтів:

а) комісійні;

б) пасивні;

в) лізингові;

г) активні.

5. Визначте, зниження якого показника свідчить про погіршання економічної ситуація:

а) рівень безробіття;

б) індекс Доу-Джонса;

в) рівень інфляції;

г) дефіцит бюджету.

6. Укажіть, як називається операція банку, спрямована на залучення коштів:

а) комісійна;

б) активна;

в) розрахункова;

г) пасивна.


2). Установіть відповідність між особливостями діяльності та видами спеціалізованих банків.


Вид спеціалізованих банків

Особливість діяльності

1. Ощадні банки

Надають довгострокові кредити промисловим підприємствам

2. Зовнішньоторговельні банки

Надають довгострокові кредити під заставу землі

3. Інноваційні банки

Надають кредити під заставу нерухомості

4. Банки споживчого кредиту

Кредитують експортно-імпортні операції

5. Іпотечні банки

Надають кредити під ризикові (венчурні) проекти, що пов’язані з інноваційними розробками

6. Земельні банки

Кредитують споживчі товари тривалого користування

7. Інвестиційні банки

Приймають вклади населення та надають різноманітні послуги


V. Підсумок уроку


VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Підготувати повідомлення про банки, які діють у вашій місцевості.


Додаток 1

 


 

Додаток 2

 

 Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити