УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
10 клас

Література


1. Алексеєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: Навч. посібник.— К. : Знання, 2009.— 253 с.

2. Бицюра Ю. В. Економіка України в цифрах: Метод, посібник.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004.— 128 с.

3. Булавенко С.Д. Основи економіки. Розробки уроків. 10-11 кл.— X. : Веста: Вид-во «Ранок», 2007.

4. Булавенко С. Д. Перевір себе: Посібник з економіки для учнів 10-11 кл.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006.— 76 с.

5. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. посібник.— К.: Вища школа, 1998.

6. Горленко Г. О. Методичний посібник для вчителя до збірника задач з економіки.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001.

7. Горленко Г. О. Практикум з економіки для 10-11 клас.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002.

8. Горленко Г. О. Збірник завдань для ДПА з економіки для учнів 11     кл.— Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010.

9. Горленко Г. О. Тестові завдання з економіки: Навч. посібник для учнів 8-10 кл. загальноосв. навч. закл. з поглибленим вивченням економіки.— Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — Ч. І.— 168 с.

10. Горошко М. Ф., Кулішов В. В. Мікроекономіка. Тести. Ситуації. Задачі: Навч. посібник.— К. : Ельга; Ніка-Центр, 2003.

11. Гронтковська Г. Е., Н о сік А. Р. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник.— К. : Центр навчальної літератури, 2004.

12. Економіка для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл / За ред. С. П. Панчишина: Навч. посібник.— Л. : Тріада плюс, 2008.— 460 с.

13. Єщенко П. С. Економіка для всіх.— К. : Вища школа, 2009.— 478 с.

14. Загальна економіка для 10-11 кл.: Підручник / І. Ф. Радіонова та ін.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002.

15. Задоя А. О., Петруня Ю. Є. Основи економічної теорії: вправи для студентів: Навч. посібник.— К. : Т-во «Знання», КОО, 1998.— 117 с.

16. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / І. Є. Тимченко, Л. П. Крупська, Ю. С. Латер, Т. І. Чорна, І. В. Ящишина; За ред. І. Є. Тимченко.— 2-ге вид., перероб. і доп.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.— 136 с.

17. Климюк 1.1. Конспект лекцій з економіки для учнів старших класів: Навч. посібник.— Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.— Ч. І,— 108 с.

18. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник.— 2-ге вид., перероб. і доп.— К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.— 181 с.

21. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник.— К.: Вид. центр «Академія», 2002.

22. Моя економіка: Підручник для 8-9, 10 кл. / Л. М. Кириленко та ін,— К.: А.П.Н., 2001.

23. Нетрадиційні уроки з економіки / Укладач О. В. Часнікова.— X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008,— 128 с.

24. Основи зкономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобраз. учрежд.; Под ред. С. И. Иванова.— М.: Вита-Пресс, 2000.

25. Сборник ситуационных задач, деловьіх и психологических игр, тестов, контрольних заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Менеджмент».— М.: Финансы и статистика. 2000.

26. Сухаревський В. С. Економічний словник-довідник.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002.

27. Тарануха Ю. В. Микрозкономика (в структурно-логических схемах): Учебно-метод. пособие / Под общей ред. д. з. н, проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М.: Дело и Сервис, 2002.— 304 с.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити