УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
11 клас

ВСТУП

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ І СЕМЕСТР

УРОК № 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: риси відмінності та сучасні способи гармонізації

УРОК № 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

УРОК № 3. Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна й державна власність

УРОК № 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

УРОК № 5. Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

УРОК № 6. Переваги й обмеження різних форм підприємств приватної, колективної та державної власності

УРОК № 7. Малі, середні та великі підприємства: переваги й обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. Прибуткові та неприбуткові підприємства

УРОК № 8. Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

УРОК № 9. Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами. Перевірна робота

УРОК № 10. Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба — Дугласа: економічний зміст та графічна інтерпретація

УРОК № 11. Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

УРОК № 12. Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв'язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

УРОК № 13. Постійні (FC) змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (TC). Графічна ілюстрація

УРОК № 14. Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

УРОК № 15. Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат

УРОК № 16. Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

УРОК № 17. Практична робота № 2. Оцінювання витрат і ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

УРОК № 18. Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

УРОК № 19. Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

УРОК № 20. Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

УРОК № 21. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

УРОК № 22. Взаємозв'язки підприємств і банків. Умови надання банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики

УРОК № 23. Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

УРОК № 24. Відносини між страховою компанією (страховиком) і підприємством. Страховий договір, страховий внесок і страхове відшкодування

УРОК № 25. Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги й обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента

УРОК № 26. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

УРОК № 27. Основні складові процесу управління: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом. Функції управління підприємством: планування, організація, мотивація, контроль. Еволюція поглядів і сучасні надбання теорії управління

УРОК № 28. Моделі організаційних структур управління: лінійна та функціональна

УРОК № 29. Засади управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти

УРОК № 30. Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

УРОК № 31. Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

УРОК № 32. Реклама: мета, засоби, форми втілення й головні вимоги

УРОК № 33. Бізнес-план: зміст і структура

УРОК № 34-35. Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

УРОК № 36. Підсумкова контрольна робота за темою «Теорія і практика підприємницької діяльності»

УРОК № 37. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції

УРОК № 38. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

УРОК № 39. Міжнародні принципи національного рахівництва

УРОК № 40. Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (ВВП) за різними методами. ВВП та валовий національний дохід (ВНД)

УРОК № 41. Національне споживання та національне заощадження

УРОК № 42. Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях

УРОК № 43. Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін

УРОК № 44. Практична робота № 4. Корисність і рідкість. Ринкова рівновага

УРОК № 45. Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота

УРОК № 46. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінювання рівня безробіття

УРОК № 47. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон'юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття

УРОК № 48. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах

УРОК № 49. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінювання рівня інфляції. Індекс цін і темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу й очікування

УРОК № 50. Інфляція за головною причиною виникнення: інфляція попиту, інфляція витрат. Перевірна робота


II СЕМЕСТР

УРОК № 51. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Засоби обмеження безробіття

УРОК № 52. Наслідки неочікуваної інфляції. Антиінфляційні заходи

УРОК № 53. Практична робота 5. Аналіз зв'язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах

УРОК № 54. Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота

УРОК № 55. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки

УРОК № 56. Напрями урядового регулювання економіки: коригування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль над рівнем безробіття та інфляції

УРОК № 57. Суспільні блага. Види суспільних благ і роль уряду в їх створенні

УРОК № 58. Позитивні й негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні

УРОК № 59. Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

УРОК № 60. Практична робота б. Імітаційна гра «Моя держава»

УРОК № 61. Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію. Перевірна робота

УРОК № 62. Зміст фінансової політики уряду: цілі й інструменти

УРОК № 63. Податкова система. Види податків, суб'єкти, об'єкти та принципи оподаткування

УРОК № 64. Податкові пільги. Позитивні й негативні наслідки оподаткування

УРОК № 65. Об'єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лаффера

УРОК № 66. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

УРОК № 67. Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки

УРОК № 68. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету

УРОК № 69. Державний борг. Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу

УРОК № 70. Практична робота № 4. Розробка проекту міського бюджету

УРОК № 71. Роль міністерства фінансів, казначейства в організації фінансової системи країни. Перевірна робота

УРОК № 72. Зміст грошової політики уряду: цілі й інструменти

УРОК № 73. Сутність монетаристського підходу до грошової політики. Правила грошового регулювання

УРОК № 74. Попит на гроші та пропозиція грошей

УРОК № 75-76. Регулювання урядом пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор (2 год.)

УРОК № 77. Банківська система країни як об'єкт урядового регулювання

УРОК № 78. Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни

УРОК № 79. Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей. Інструменти й урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей

УРОК № 80. Підсумкова контрольна робота "Національна економіка і роль уряду в її функціонуванні"

УРОК № 81. Світове господарство: зміст і основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб'єкти світового господарства

УРОК № 82. Закономірності поглиблення міжнародноїекономічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною політикою. Наслідки економічної інтеграції для національної економіки

УРОК № 83. Великі й малі економіки в процесах глобалізації. Місце української економіки у світовому господарстві

УРОК № 84. Глобалізація як явище кінця XX ст. Об'єктивні причини й наслідки. Головні глобальні проблеми

УРОК № 85. Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

УРОК № 86. Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі. Сучасний стан світової торгівлі

УРОК № 87. Причини міжнародної торгівлі за теорією абсолютних і відносних переваг

УРОК № 88. Торговий баланс країни. Головні фактори експорту й імпорту

УРОК № 89. Обмеження міжнародної торгівлі: головні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму й лібералізму. Форми торгових обмежень

УРОК № 90. Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Головні вимоги до членів СОТ. Переваги й обмеження членства в СОТ

УРОК № 91. Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції в європейському союзі

УРОК № 92. Міжнародна валютна система: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми установлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання

УРОК № 93. Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів

УРОК № 94. Європейська валютна система у XXI ст.

УРОК № 95. Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

УРОК № 96. Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити

УРОК № 97. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій — МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо — у забезпеченні міжнародного руху капіталів

УРОК № 98. Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу в платіжному балансі. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансів різних країн (частина 1)

УРОК № 99. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)

УРОК № 100. Підсумкова контрольна робота «Світова економіка та інтеграційні процеси»

ДОДАТКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити