Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

УСІ УРОКИ ЕКОНОМІКИ
11 клас

ВСТУП

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ І СЕМЕСТР

УРОК № 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: риси відмінності та сучасні способи гармонізації

УРОК № 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

УРОК № 3. Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна й державна власність

УРОК № 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

УРОК № 5. Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

УРОК № 6. Переваги й обмеження різних форм підприємств приватної, колективної та державної власності

УРОК № 7. Малі, середні та великі підприємства: переваги й обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. Прибуткові та неприбуткові підприємства

УРОК № 8. Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

УРОК № 9. Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами. Перевірна робота

УРОК № 10. Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба — Дугласа: економічний зміст та графічна інтерпретація

УРОК № 11. Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

УРОК № 12. Економічні витрати та їх складові: явні й неявні витрати. Зв'язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

УРОК № 13. Постійні (FC) змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (TC). Графічна ілюстрація

УРОК № 14. Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

УРОК № 15. Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівнянням загального виторгу та загальних витрат

УРОК № 16. Визначення максимального прибутку шляхом порівняння граничного виторгу (MR) і граничних витрат (МС). Закон максимізації прибутку: MC = MR

УРОК № 17. Практична робота № 2. Оцінювання витрат і ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

УРОК № 18. Інші (крім зміни обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

УРОК № 19. Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

УРОК № 20. Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

УРОК № 21. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

УРОК № 22. Взаємозв'язки підприємств і банків. Умови надання банківської позики. Явище застави. Обґрунтування економічної доцільності банківської позики

УРОК № 23. Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику та страхування. Види ризиків підприємства

УРОК № 24. Відносини між страховою компанією (страховиком) і підприємством. Страховий договір, страховий внесок і страхове відшкодування

УРОК № 25. Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги й обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента

УРОК № 26. Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів

УРОК № 27. Основні складові процесу управління: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом. Функції управління підприємством: планування, організація, мотивація, контроль. Еволюція поглядів і сучасні надбання теорії управління

УРОК № 28. Моделі організаційних структур управління: лінійна та функціональна

УРОК № 29. Засади управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти

УРОК № 30. Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

УРОК № 31. Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

УРОК № 32. Реклама: мета, засоби, форми втілення й головні вимоги

УРОК № 33. Бізнес-план: зміст і структура

УРОК № 34-35. Практична робота № 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

УРОК № 36. Підсумкова контрольна робота за темою «Теорія і практика підприємницької діяльності»

УРОК № 37. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції

УРОК № 38. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

УРОК № 39. Міжнародні принципи національного рахівництва

УРОК № 40. Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (ВВП) за різними методами. ВВП та валовий національний дохід (ВНД)

УРОК № 41. Національне споживання та національне заощадження

УРОК № 42. Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях

УРОК № 43. Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін

УРОК № 44. Практична робота № 4. Корисність і рідкість. Ринкова рівновага

УРОК № 45. Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота

УРОК № 46. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінювання рівня безробіття

УРОК № 47. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон'юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття

УРОК № 48. Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах

УРОК № 49. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінювання рівня інфляції. Індекс цін і темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу й очікування

УРОК № 50. Інфляція за головною причиною виникнення: інфляція попиту, інфляція витрат. Перевірна робота

II СЕМЕСТР

УРОК № 51. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Засоби обмеження безробіття

УРОК № 52. Наслідки неочікуваної інфляції. Антиінфляційні заходи

УРОК № 53. Практична робота 5. Аналіз зв'язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах

УРОК № 54. Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота

УРОК № 55. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки

УРОК № 56. Напрями урядового регулювання економіки: коригування розподілу ресурсів, перерозподіл доходів і багатства, захист конкуренції, контроль над рівнем безробіття та інфляції

УРОК № 57. Суспільні блага. Види суспільних благ і роль уряду в їх створенні

УРОК № 58. Позитивні й негативні зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні

УРОК № 59. Уряд у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач

УРОК № 60. Практична робота б. Імітаційна гра «Моя держава»

УРОК № 61. Невдачі (обмеження) уряду: брак інформації, інструментів контролю ринку та впливу на бюрократію. Перевірна робота

УРОК № 62. Зміст фінансової політики уряду: цілі й інструменти

УРОК № 63. Податкова система. Види податків, суб'єкти, об'єкти та принципи оподаткування

УРОК № 64. Податкові пільги. Позитивні й негативні наслідки оподаткування

УРОК № 65. Об'єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лаффера

УРОК № 66. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

УРОК № 67. Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки

УРОК № 68. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету

УРОК № 69. Державний борг. Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу

УРОК № 70. Практична робота № 4. Розробка проекту міського бюджету

УРОК № 71. Роль міністерства фінансів, казначейства в організації фінансової системи країни. Перевірна робота

УРОК № 72. Зміст грошової політики уряду: цілі й інструменти

УРОК № 73. Сутність монетаристського підходу до грошової політики. Правила грошового регулювання

УРОК № 74. Попит на гроші та пропозиція грошей

УРОК № 75-76. Регулювання урядом пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор (2 год.)

УРОК № 77. Банківська система країни як об'єкт урядового регулювання

УРОК № 78. Роль Національного (Центрального) банку в регулюванні банківської системи країни

УРОК № 79. Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей. Інструменти й урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей

УРОК № 80. Підсумкова контрольна робота "Національна економіка і роль уряду в її функціонуванні"

УРОК № 81. Світове господарство: зміст і основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб'єкти світового господарства

УРОК № 82. Закономірності поглиблення міжнародноїекономічної інтеграції: від угод про пільгову торгівлю до економічного союзу з єдиною політикою. Наслідки економічної інтеграції для національної економіки

УРОК № 83. Великі й малі економіки в процесах глобалізації. Місце української економіки у світовому господарстві

УРОК № 84. Глобалізація як явище кінця XX ст. Об'єктивні причини й наслідки. Головні глобальні проблеми

УРОК № 85. Переваги та загрози глобалізації. Перевірна робота

УРОК № 86. Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі. Сучасний стан світової торгівлі

УРОК № 87. Причини міжнародної торгівлі за теорією абсолютних і відносних переваг

УРОК № 88. Торговий баланс країни. Головні фактори експорту й імпорту

УРОК № 89. Обмеження міжнародної торгівлі: головні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму й лібералізму. Форми торгових обмежень

УРОК № 90. Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Головні вимоги до членів СОТ. Переваги й обмеження членства в СОТ

УРОК № 91. Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції в європейському союзі

УРОК № 92. Міжнародна валютна система: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми установлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання

УРОК № 93. Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів

УРОК № 94. Європейська валютна система у XXI ст.

УРОК № 95. Форми міжнародних грошей: СДР та євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. Фактори впливу на курс валюти за плаваючого режиму. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі. Перевірна робота

УРОК № 96. Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Міждержавні, міжнародні організації та приватні міжнародні кредити

УРОК № 97. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Міжнародні компанії в іноземному інвестуванні. Діяльність міжнародних організацій — МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського інвестиційного банку тощо — у забезпеченні міжнародного руху капіталів

УРОК № 98. Платіжний баланс країни. Рахунок руху капіталу в платіжному балансі. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансів різних країн (частина 1)

УРОК № 99. Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)

УРОК № 100. Підсумкова контрольна робота «Світова економіка та інтеграційні процеси»

ДОДАТКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.