СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 11. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


Навчальна мета: сформувати поняття «географічне та навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість»; повторити та поглибити знання про природні умови та ресурси; розвивати уміння аналізувати ступені впливу людини на природу в різні періоди розвитку людства.

Обладнання: атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми.

Основні поняття: географічне середовище, навколишнє середовище, ноосфера, антропосфера, природні ресурси, природно-ресурсний потенціал, ресурсозабезпеченість, природокористування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Запитання

✵     Що таке природні умови? Природні ресурси?

✵     За якими ознаками проводиться класифікація природних ресурсів?

✵     Що таке антропогенний вплив на природу? Наведіть приклади.

Завдання 1. На прикладі України покажіть вплив природних умов на життя і господарську діяльність населення.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

«Ми отримали у спадок надзвичайно прекрасний і різноманітний сад, але біда наша у тому, що ми погані садівники, які не засвоїли найпростіших правил садівництва. Не дбаючи про цей сад, ми робимо це з благодушним самозадоволенням неповнолітнього ідіота, який шматує ножицями картину Рембрандта».

Як ви розумієте цей вислів відомого англійського зоолога і письменника Джеральда Дарелла?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Взаємодія суспільства і природи

Географічне середовище — це сукупність предметів живої і неживої природи, залучених на даному етапі розвитку суспільства у процес суспільного життя і які, таким чином, є необхідними умовами існування і розвитку суспільства. До географічного середовища належать земна кора із корисними копалинами, ґрунти, луки, ліси, води, болота, рослинний і тваринний світи, нижня частина атмосфери, тобто та частина природи, яка є об’єктом діяльності людини і насамперед виробництва.

Соціально-економічна географія розглядає географічне середовище, в якому проживає людина, як сферу взаємодії суспільства і природи. Вона називається антропосферою.

Навколишнє середовище в широкому розумінні — це природний та матеріальний світ, що оточує людину. Воно включає як природне середовище, так і штучне техногенне середовище.

Надзвичайно великий вплив людини на природу та масштабні наслідки його діяльності стали основою для створення вчення про ноосферу (сферу розуму). За В. Вернадським, ноосфера — це сфера свідомої діяльності людини в глобальному масштабі, взаємодії суспільства й природи, в межах якої розумна діяльність людини стає головним, вирішальним фактором розвитку. Ноосфера є новою, вищою стадією розвитку біосфери, пов’язаною з виникненням у ній людства.

2. Природні ресурси

У природному середовищі людину приваблюють передусім природні ресурси — ті компоненти довкілля, які безпосередньо використовуються у виробництві, слугують його сировинною та енергетичною базою.

Завдання 2. Пригадайте класифікації природних ресурсів за різними критеріями.

3. Ресурсозабезпеченість

Розміщення природних ресурсів на нашій планеті є дуже нерівномірним. Для розвитку господарства країни визначальне значення має територіальне поєднання певних видів природних ресурсів. Тому важливою характеристикою території стає її природно-ресурсний потенціал (ПРП) — сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в господарстві з урахуванням тенденцій розвитку науки і техніки.

Співвідношення між ПРП і обсягами його використання називається ресурсозабезпеченістю (Р). Ресурсозабезпеченість може виражатися двома способами: кількістю років, на які вистачить певного ресурсу за умови збереження темпів його використання, або запасами цього ресурсу на душу населення даної території.

4. Природокористування

Природокористування — система заходів, що вживаються суспільством з метою вивчення, освоєння, перетворення й охорони навколишнього середовища.

Раціональне природокористування передбачає розумну, з використанням наукових методів експлуатацію природних ресурсів, за якої природне середовище не зазнає серйозних збитків (комплексне використання природної сировини, утилізація відходів, забезпечення відновлення природного середовища, охорона природи).

Нераціональне природокористування пов’язане з непродуманою експлуатацією природних ресурсів, наслідками якого є виснаження природних ресурсів, велика кількість відходів, забруднення навколишнього середовища, порушення природної рівноваги, екологічні катастрофи.


V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Соціогеографічний практикум. Можна припустити, що велика територія країни обумовлює значну величину ПРП і, відповідно, високий економічний розвиток. Однак у світі існують багато маленьких, але розвинених країн і великих за площею, проте бідних. Які переваги та недоліки має країна з маленькою або великою територіями? Проілюструйте свої міркування конкретними прикладами.


VI. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       Позначити на контурній карті території, де, на ваш погляд, природне середовище найбільше перетворено на техногенне. Назвати головні причини, що обумовили це перетворення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити