СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 16. НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР


Навчальна мета: сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію; визначити головні особливості, складові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Основні поняття: світове господарство, НТП, НТР, технополіс, технопарк.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

✵     Що називають світовим господарством?

✵     Які вигоди приносить країнам їх участь в МГПП?

✵     На виробництві якої продукції спеціалізується Україна в міжнародному поділі праці? Які ТНК є на території України? Для яких ТНК Україна є країною базування?

✵     Які переваги мають країни, що є членами потужних інтеграційних об’єднань?

✵     Чим аргументують свої позиції противники глобалізації?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

«Мозковий штурм»

Ви, безумовно, чули, про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію. А чи можете ви: пояснити ці поняття; назвати відмінності між цими поняттями; пояснити, як пов’язані між собою розвиток людської цивілізації і науково-технічний прогрес?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. НТР та її основні ознаки. Поняття про НТП та НТР

Запитання. Коли, на вашу думку, почалася науково-технічна революція? Обґрунтуйте свою відповідь.

Початок НТР пов’язують з серединою 40-х років XX ст. Його ототожнюють з першою вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створенням перших ЕОМ.

Основні ознаки сучасної науково-технічної революції: універсальність та всеосяжність, прискорення науково-технічних перетворень, зміна ролі людини у виробництві, військово-технічна революція.

2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР

Завдання 1. (Робота з підручником) Прочитайте текст підручника та визначте, які зрушення відбулися в галузевій структурі світового господарства під впливом НТР.

Кількість працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій сфері скорочується. Зростає частка обробних галузей та скорочується частка видобувної промисловості. Випереджальними темпами відбувається розвиток трьох галузей: електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі «авангардної трійки»), провідного значення набувають новітні галузі. У галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва зростає частка тваринництва. Змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зростає купівля та продаж готових товарів, скорочується — сировини.

Набуває розвитку торгівля технологіями — ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами.

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР

Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту. Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали осередки і території з передовою наукою та освітою. Новою формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів).

Висока територіальна концентрація виробничої діяльності і населення, посилення процесів урбанізації.

4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу

Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл (7 %): на частку США припадає 35; на частку Японії — до 25-30; ФРН — до 8; Великобританії — 7; Франції — до 4. На всі інші країни залишається 20 %. В Україні діє вісім технологічних парків. Їх сукупний річний обсяг складає 241 млн. дол. США, що в 116 разів менше порівняно з одним лише технополісом Хсинчу (Тайвань). В Україні не створено жодного технополісу.


V. Закріплення нових знань і умінь учнів

1. Завдання 2. Користуючись підручником, складіть систематизуючу схему «Головні напрямки розвитку виробництва в епоху НТР»

2. Запитання для обговорення. Поясніть, чому в епоху НТР галузями авангардної трійки стали саме електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість? Чому в епоху НТР відбувається зміна співвідношення між виробничою і невиробничою сферами? Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні?


VI. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       Скласти розгорнутий план параграфа.

·       Позначити на контурній карті країни, які є лідерами у розвитку високих технологій.

·       Соціогеографічний практикум. Проведіть соціологічне опитування серед своїх родичів, знайомих, дізнайтеся їх відповідь на питання «Чи згодні ви з тим, що впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише позитивні наслідки?»

·       Випереджальне (завдання групам): самостійно підготувати характеристики основних галузей промисловості світу (обов’язково наочність: графіки, діаграми) та питання за темою свого виступу іншим групам. Теми: «Енергетика», «Металургія», «Машинобудування», «Хімічна промисловість», «Лісова і деревообробна промисловість», «Легка промисловість».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити