СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ


Навчальна мета: актуалізувати та поглибити знання про основні форми всесвітніх економічних відносин, охарактеризувати сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами; визначити наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу; розвивати уміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал.

Обладнання: політична карта світу, атласи, схеми, таблиці, комп’ютер, мультимедійний проектор (для демонстрації схем і таблиць).

Основні поняття: світове господарство, всесвітні економічні відносини, НТР інтернаціоналізація, інтеграція, спеціалізація, кооперація, інформатизація, глобалізація, інформаційна економіка.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань (форма проведення — «круглий стіл»).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

«Всі ми — пасажири одного корабля на ім’я Земля» — цей образний вислів французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері є особливо актуальним сьогодні. Під час вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» ви дізналися про шляхи розвитку світового господарства, засади соціально-економічних відносин між країнами, актуальні проблеми людства тощо. Попри різноманіття географічного положення і природних багатств країн і народів, що їх населяють, ви неодноразово переконувалися в цілісності нашого світу.

Перетворення світової економіки, науково-технічний розвиток, прискорення обміну інформацією, пересування людей і товарів — іншими словами, весь розвиток сучасної людської цивілізації забезпечує єдність світу, впливає на формування взаємозалежності між континентами, регіонами та країнами.

Водночас наш багатоликий та сповнений суперечностей світ на початку ХХІ століття має безліч проблем політичного, економічного й соціального характеру. І саме від того, наскільки конструктивно буде налагоджена взаємодія держав і народів в масштабах всієї планети, залежить майбутнє людства.

Наш останній урок у вивченні курсу присвячений обговоренню найважливіших тенденцій розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами. Найближчим часом саме від вас залежатиме розв’язання проблем людського суспільства та його майбутнє. Для того щоб висловити своє бачення сучасного розвитку, свої думки та прогнози, проведемо засідання «круглого столу».


III. Основна частина уроку

1. Основні форми всесвітніх економічних відносин

Пригадаємо основні форми сучасних всесвітніх економічних відносин: міжнародна торгівля, науково-технічне співробітництво, виробниче співробітництво, кредитно-фінансові відносини, міграція трудових ресурсів, обмін послугами (транспортними, будівельними, страховими рекламними ін., міжнародний туризм).

2. Найважливіші тенденції розвитку світового господарства (тези виступів)

а) Інтернаціоналізація — поглиблення економічних зв’язків у світовому господарстві. Інтернаціоналізація господарського життя як закономірність світового господарства означає процес переростання суспільним виробництвом національних кордонів. Посилюються процеси міжнародної інтеграції та кооперації.

б) Економічна інтеграція — процес зближення і взаємопроникнення національних економік. Це якісно вищий етап інтернаціоналізації життя, що

виявляється у розвитку всіх форм і методів здійснення міжнародної економічної інтеграції; це такий етап міжнародного господарського співробітництва, коли центр його тяжіння переноситься в середовище матеріального виробництва; це процес стирання відмінностей між країнами у сфері економіки, між суб’єктами господарської діяльності; це господарські відносини, за яких не допускається дискримінація іноземних партнерів у кожній з національних економік.

в) Глобалізація — об’єктивний процес формування єдиних принципів світового устрою.

Глобалізація охоплює всі сфери життя сучасного суспільства — економічну, політичну, соціальну. В економічній сфері глобалізація посилила взаємозалежність країн і призвела до формування єдиного економічного простору. Національні господарства країн світу тепер настільки тісно переплетені, що навіть важко провести між ними кордони.

Глобалізація є закономірним етапом розвитку інтеграційних процесів сучасної світової економіки. Наслідки глобалізації: позитивні й негативні.

г) Інформатизація. Оскільки глобалізація нині стала найважливішою тенденцією сучасного світу й охоплює всі сфери життя суспільства, в її основі лежить інтеграція інформаційних систем в єдину світову систему. Інформаційна глобалізація необхідна для формування єдиного світового ринку, який потрібно регулювати економічними, політичними й маніпулятивними методами.

«Інформаційна економіка». Для інформаційної економіки характерний високий ступінь територіальної концентрації. Її центри знаходяться в основному в межах розвинених країн і лише в деяких нових індустріальних країнах (Республіка Корея, Сінгапур). Відставання країн, що розвиваються, у галузі інформаційних технологій і, як наслідок, обмеженість доступу до інформації гальмує їх економічний розвиток та позбавляє можливості дотримуватися темпів науково-технічного прогресу.

д) Формування інформаційної економіки в Україні.

Ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним із пріоритетних напрямів державної політики.


ІV. Підсумок уроку

✵     З розвитком світового господарства зростає значення нових форм міжнародних економічних відносин.

✵     Сучасний світ стрімко йде до нової, синтезованої моделі розвитку. Її характеризують як якісне відновлення технологічної бази виробництва, широке впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

✵     Вступ світового господарства в нову стадію розвитку, пов’язану із сучасним етапом НТР, означає, що в ХХІ ст. економічна потужність кожної країни буде визначатися насамперед тим, ніскільки вона зуміє оволодіти новітніми досягненнями науки і техніки, якою мірою зможе досягти підвищення продуктивності праці в інтересах покращення благополуччя свого народу.

✵     Незважаючи на процеси інтеграції й глобалізації, на сьогодні в економічному розвитку відбувається диференціація між різними країнами та регіонами залежно від їх рівня (ступеня інтегрування у міжнародний поділ та кооперацію праці, забезпеченості головними факторами виробництва, територіально-географічних особливостей).

✵     Суспільний прогрес потребує налагодження конструктивної, творчої взаємодії держав і народів у масштабах усієї планети й створення для цього необхідних передумов.


Уроки 50—52 — резервний час.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити