СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

ЛІТЕРАТУРА


1. Глобальні проблеми світу (атлас). Видання Collins Geo для Світового банку. — К.: Картографія, 2009.

2. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 2000.

3. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. для студ. вузів. — К.: Знання, 1999.

4. Дахно 1.1. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.

5. Евстигнеев В. Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ: Сравнительный систематизированный анализ. — М.: Наука, 1997.

6. Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1998.

7. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — М.: Междунар. отношения, 2000.

8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000.

9. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1999.

10. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. — М.: Прогресс; Университет, 1994.

11. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн.; Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика. — К.: Таксон, 2000.

12. Чумаслова Н. Країни світу. Енциклопедичний довідник. — Х.: Видавничий дім «Школа», 2008.

13. Большая иллюстрированная энциклопедия географии. King Publications. — М.: Махаон, 2005.

14. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія/ За ред. доктора екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001.

15. Кузик С. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. — Львів, Світ, 2002.

16. Загородній В., Романова В., Ліненко О., Гринюк Т. Економічна і соціальна географія світу: Підручник. 10 кл. — Запоріжжя: Просвіта, 2003.

17. Масляк П. О., Дахно 1.1. Економічна і соціальна географія світу: Підручник. 10 кл. — К.: Вежа, 2003.

18. Топузов О. М, Тименко Л. В. Економічна і соціальна географія світу. Підручник. 10 кл. — К.: Зодіак-Еко, 2005.

19. Довгань Г. Д. Економічна і соціальна географія світу. Навч. посіб. 10 кл. — К.-Х.: Ранок; Веста, 2005.

20. Андрєєва В. М, Довгань Г. Д. Політична карта. Населення світу. Теоретичні матеріали, розробки уроків, завдання. — Х.: ВГ «Основа», 2004.

21. Довгань Г. Д, Сиротенко А. Й., Стадник О. Г. Країнознавство: Довідник. — Х.: Ранок; Веста, 2007.

22. Кобернік С. Г, Коваленко Р. Р. Географія: Довідник. — 2-ге вид. — К.: Літера, 2008.

23. Кузнецов А. П, Ким Э. В. География мира. 10 класс. — СПб.: Дрофа, 2009.

24. Довгань Г. Д., Кругла Н. Я. Економічна і соціальна географія світу: Розробки уроків, серія «Майстер-клас». — Х.: Ранок; Веста, 2007.

25. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл. — М.: Просвещение, 2008.

26. Географія світу: Підручник для 10 кл. / Під ред. Б. П. Яценко. — К.: Форум, 2004.

27. Садкіна В. І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. — Х.: ВГ «Основа», 2008.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити