Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

ПЕРЕДМОВА

Шановні колеги!

До вашої уваги запропоновано посібник із серії «Мій конспект», створений задля максимального полегшення підготовки вчителя до уроку. Кожний урок розміщено на окремому відривному аркуші і є готовим конспектом уроку. Форматування аркуша, а саме наявність стовпчика для нотаток дозволить учителю внести до уроку власні пояснення, акценти, запрограмувати прийоми роботи, додатковий матеріал тощо, зробить урок абсолютно «власним» пристосованим до запитів, умов і можливостей учителя й окремих класів.

Посібник розроблено до курсу географії 10 класу «Географія: регіони та країни» відповідно до Програми затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. Він містить конспекти усіх уроків у чіткій послідовності новій навчальній програмі курсу (тематика, кількість і порядок викладення матеріалу). Запропоновані розробки 50 занять, 2 години — резервного часу.

В основу структури методичних розробок уроків покладено їх класифікацію за дидактичною метою. До кожного уроку зазначені мета (навчальна, розвивальна, вихована), його тип, обладнання, опорні та базові поняття, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності (НПД).

Відповідно до сучасних тенденцій реформування освіти, мета зміст уроків спрямовані на формування ключових компетентностей (розшифровку посилань у тексті розробок (1-10), наведено в таблиці нижче).

Етап вивчення нового матеріалу розроблений у такий спосіб, що вчитель на власний розсуд може використовувати його для пасивного, активного та інтерактивного навчання, чергуючи групові, парні та фронтальні форми роботи. Наявність вільного поля для записів дає можливість учителеві вносити авторські корективи, доповнення на різних етапах уроку.

Підсумкові уроки за розділами чи окремими темами вчитель звичайно проводить на власний розсуд. Але в будь-якому випадку учителю стануть у пригоді розроблені завдання за типом традиційної перевірної роботи.

Ключові освітні компетентності

№ посилання

Зміст компетентностей

1—2

Комунікативні компетентності. Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами: усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування і спілкування іноземними мовами

3

Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем

4

Компетентності в природничих науках і технологіях: наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати

5

Інформаційно-цифрова компетентність: впевнене та водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в навчанні та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці

6

Уміння навчатися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя

7

Соціальні і громадянські компетентності: усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів

8

Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику

9

Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших

10

Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життяВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити