Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

ВСТУП

УРОК 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ». РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН)

Очікувані результати НПД: учні мають загальні уявлення про зміст, значення та складові курсу «Географія: регіони та країни», розуміють роль країнознавства у формуванні цілісного географічного образу Землі та його практичне значення; називають регіони світу за класифікацією ООН.

Розвивальна та виховна мета: формувати здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу 6; виховувати зацікавленість предметом, прагнення здобути нові знання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу.

Опорні та базові поняття: суспільна географія, країнознавство, регіони світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

✵ Організаційно-дисциплінарні вимоги до вивчення курсу;

✵ критерії оцінювання навчальних досягнень;

✵ види контролю та практичних робіт;

✵ необхідні матеріали для вивчення предмету протягом року (підручник, зошит, атлас, контурні карти, освітні сайти тощо).

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

✵ Які географічні науки вам відомі? Наведіть приклади взаємозв’язків між ними. Які географічні знання ви здобули в 9 класі?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Кожна наукова дисципліна робить свій внесок у формування наших уявлень про світ. Роль географії в системі наук унікальна, бо тільки вона одночасно формує уявлення про природу нашої планети і про людське суспільство, створює цілісний образ конкретної території. Минулого навчального року ви вивчали основні закономірності розвитку сучасного господарства в Україні і світі; ознайомилися зі структурою світового господарства та її відображенням в економіці України, дізналися про найважливіші глобальні проблеми людства. Цього року ви продовжите досліджувати суспільство та ви познайомитеся з одним із найбільш захопливих напрямків географії — дослідженням регіонів і країн світу.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

Робота з підручником

Завдання. Перегляньте зміст підручника та з’ясуйте основні складові курсу, послідовність вивчення розділів та тем.

Курс географії 10 класу вивчає регіони й країни як основні одиниці сучасної соціально-політичної організації світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов’язаних елементів. Вивчаючи його, ви зможете:

✵ закріпити знання про сучасну політичну карту світу та її головні об’єкти;

✵ з’ясувати склад регіонів світу;

✵ оцінити географічне положення, особливості природних умов і ресурсозабезпеченість окремих регіонів світу і найбільших країн;

✵ виявити характерні ознаки населення та господарства регіонів світу, найпотужніших держав і окремих держав-сусідів України;

✵ з’ясувати роль регіонів і окремих країн у світовому господарстві.

2. Пізнавальна та конструктивна роль країнознавства в сучасному світі

· Конструктивний — той, що створює умови для наступної роботи, може бути основою для подальших рішень, досліджень тощо.

У курсі «Географія: регіони та країни» поєднано вивчення загальних закономірностей суспільної географії і географічного країнознавства.

Географічне країнознавство всебічно вивчає країни або великі регіони з метою виявлення загальних закономірностей на основі даних про їх географічне положення, природу, історію, населення, господарство, культуру тощо.

Запитання. Яке значення, на вашу думку, має географічне країнознавство для окремої людини, суспільства, держави?

1) Просвітницьке та світоглядне — допомагає людині перебороти відчуження, приймає участь у створенні географічної картини світу, виробляючи «візитні картки» країн і районів;

2) конструктивне — комплексні характеристики країн і районів можуть бути використані в територіальних проектах, в управлінні соціально-економічним розвитком; створення мережі автоматизованих географічних інформаційних систем (ГІС) як комплексу найрізноманітніших, але взаємопов’язаних джерел інформації про природні, економічні, соціальні, політичні і культурологічні явища і процеси як по країні загалом, так і по окремих її районах; в сфері зовнішніх економічних і політичних зв’язків, що особливо важливо в процесі інтеграції країни в систему світового господарства.

3. Регіони світу за класифікацією ООН

· Регіон світу — це сукупність країн, які об’єднані, виходячи з подібностей в їх географічному положенні, історичному, економічному й соціальному розвитку; з огляду на сусідство і зв’язки між ними.

За регіони першого порядку приймають частини світу. Основними макрорегіонами світу є Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та Океанія. Більшість частин світу поділяють на регіони другого порядку або субрегіони.

Робота з картою атласу

Завдання. З’ясуйте, які субрегіони виділяють у межах макрорегіонів світу.

4. Джерела знань про регіони та країни світу

1. Країнознавство: довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. Х. Ранок. 2008.

2. Країнознавство: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. К. Центр учбової літератури. 2012.

3. Масляк П. О. Країнознавство: підручник. — К. Знання. 2008.

4. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ Сторінка Департаменту з економічних та соціальних питань ООН.

5. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html Всесвітня книга фактів.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

✵ Що вивчає курсі «Географія: регіони та країни»?

✵ У чому полягає пізнавальна та конструктивна роль країнознавства?

✵ Назвіть географічні регіони за класифікацією ООН.

✵ З’ясуйте, у якому субрегіоні Європи розташована Україна.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Складіть перелік наявних у вас джерел географічних знань.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити