ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 22. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ


Навчальна мета: сформувати первинні знання про етнічний склад населення Африки, особливості його формування, динаміку й розміщення; сприяти розумінню демографічних проблем Африки та шляхів їх розв’язання; формувати первинні практичні уміння характеризувати загальні ознаки населення материка; вдосконалювати практичні уміння працювати з тематичними картами атласа.

Основні поняття: густота населення, приріст населення, народжуваність, смертність, корінне населення, раса, народ, релігія, сільське населення, міське населення.

Обладнання: карта «Раси та народи», політична карта Африки, ілюстрації представників різних рас та народів, підручники, атласи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та вмінь

✵ Назвіть кількість населення нашої планети на даний час. Які чинники впливають на зміну кількості населення?

✵ Чому людство розміщується на планеті нерівномірно?

✵ Які основні людські раси виділяють на Землі?

✵ Наведіть приклади характерних зовнішніх ознак кожної з рас. Хто з учених першим навів докази рівності рас?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Зміст курсу «Географія материків та океанів» передбачає вивчення не тільки природи материків, але й ознайомлення з характеристиками населення материків та його господарською діяльністю. Людина — невід’ємна частина природи — з давніх-давен змінює її, використовуючи природні багатства навколишнього середовища для задоволення своїх потреб. Чисельність населення материків постійно збільшується, отже, збільшується й вплив людини на навколишнє середовище. Знаючи особливості зростання, розміщення населення та його діяльності, можна спрогнозувати можливі зміни в природі материків, розробити шляхи подолання екологічних проблем та правила гармонійного існування людини в природному середовищі. Ви вже знаєте про особливості природи Африки, наступний етап досліджень — її населення, політична карта, держави.


ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Історія заселення материка

Численні знахідки археологів свідчать про те, що Африка була заселена дуже давно. На Африканському континенті були знайдені найдавніші, виготовлені 2,6 млн. років тому кам’яні знаряддя праці. Цей факт дає вченим підстави робити припущення про те, що Африка є найдавнішою батьківщиною людства.

2. Раси і народи

Численні хвилі переселень, які перемішували племена і народи, історія освоєння, а також своєрідність природних умов Африки стали причинами, які визначили етнічну розмаїтість її населення.

Визначення расового складу населення Африки та розміщення різних рас за картами атласа.

В Африці сформувалися народи трьох основних рас. Представники південної гілки європеоїдної раси — араби та бербери — проживають в основному на півночі Африки. Південніше від Сахари проживають представники негроїдної раси. У саванах північної частини материка живуть нілоти, тутсі, хіна. Центральні райони займають народи банту, а в екваторіальних лісах невеликими групами проживають пігмеї. У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть бушмени та ґоттентоти. Північно-східна частина Африки — батьківщина ефіопів, яких відносять до проміжної раси. У них темна, як у негроїдів, але з червонуватим відтінком шкіра, а ознаки обличчя подібні до європеоїдів. Населення острова Мадаґаскар — малаґасійці — належить до монголоїдної раси. Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря проживають нащадки французів, на Канарських островах — іспанців, а на крайньому півдні материка — африканери або бури,— нащадки переселенців із Нідерландів, англійців.

Усього в Африці проживають кілька тисяч народів.

3. Кількість населення та його розміщення

Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за кількістю населення — більш ніж 890 мільйонів осіб (близько 14 % населення світу), і перше за його природним приростом — 3 % на рік. При цьому середня тривалість життя в Африці дуже низька — не більше 40 років.

Природний приріст населення — перевищення народжуваності над смертністю. Населення по території материка розміщено нерівномірно. Найбільша густота населення (1000 осіб на 1 км2) спостерігається в долині Нілу. Густо заселені узбережжя Ґвінейської затоки і Середземного моря. На півдні Африки, у пустелях, густих лісах і високогір’ях густота населення дуже низька — менш ніж 1 особа на 1 км2.

Переважна більшість населення Африки живе в сільській місцевості, за останні десятиліття помітна тенденція зростання кількості міського населення.


V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Визначити закономірності розміщення рас і великих народів на африканському континенті картою в атласі «Народи і густота населення світу»


Раси

Народи

Розміщення на материку

 

 

 


2. Запитання

✵ Представники яких рас складають населення материка? У яких районах материка проживають народи, що належать до різних рас?

✵ Як змінювалася кількість населення Африки від початку колонізації і до сьогодні? Які причини сприяють швидкому зростанню кількості населення Африки у наш час?

✵ Які райони Африки відрізняються найвищою густотою населення? У чому полягають причини такої високої концентрації населення?

✵ Які види господарської діяльності властиві більшій частині населення Африки?


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

✵ Опрацювати параграф...

✵ Сформулювати та запасати в зошит проблеми, які виникають у країнах Африки у зв’язку з високими темпами приросту населення.

✵ Використовуючи додаткові джерела, підготувати повідомлення на одну з тем: «Особливості культури та способу життя одного з народів Африки», «Релігійні вірування африканців», «Видатні африканські діячі культури, мистецтва, спорту».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити