Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

УРОК 62 ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХНІ ОСОБЛИВІ ВИДИ. НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЛЮДИНОЮ. ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

Мета:

навчальна: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів; ознайомити з основними видами природних ресурсів; формувати практичні вміння розрізняти раціональне та нераціональне природокористування, виявляти ознаки змін природних ландшафтів;

розвивальна: формувати вміння організовувати начальну співпрацю з учителем та однолітками, формулювати, аргументувати та відстоювати свою точку зору;

виховна: формувати екологічну свідомість на основі ощадливого ставлення до природних багатств та раціонального природокористування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи.

Опорні та базові поняття: природні ресурси, природокористування, господарська діяльність, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Під час уроків ви неодноразово мали змогу переконатися в тому, що між собою пов’язані не лише природні компоненти та природні комплекси, а й людське суспільство та природа. У чому полягає цей зв’язок? Людство на Землі не може жити та розвиватися ізольовано від природи та природних багатств, іншими словами — природних ресурсів.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види природних ресурсів

Природні ресурси — це компоненти природи, які забезпечують існування людського суспільства та використовуються в господарстві.

Залежно від сфер використання виділяють мінеральні, земельні, водні, біологічні, лісові, кліматичні ресурси, ресурси світового океану.

Види природних багатств материків та океанів

Мінеральні

Водні

Земельні

Біологічні

Ресурси Світового океану

Кліматичні

● Корисні копалини — основа для розвитку галущей промисловості

● Прісні води, що зосереджені в річках, озерах, водосховищах, підземних водах

● Території, які необхідні для життєдіяльності людей: для будівництва міст і сіл, фабрик і заводів, доріг сільського господарства

● Багатства рослинного та тваринного світу Землі

● Серед біологічних ресурсів особливе значення для людей мають ліси. (близько 30 5 поверхні суходолу )

● Біологічні (90% становить риба).

● Мінеральні (видобуток нафти й газу, кам’яного вугілля, руд металів, будівельних матеріалів.) Енергетичні: термальна, хвильова, економічних течій, припливів та відливів

● Включають сонячну енергію, вологу, енергію вітру тощо

Робота у групах

Завдання 1. Знайдіть та покажіть на карті частини материків: найбільш багаті різними видами мінеральних ресурсів; найкраще забезпечені водними ресурсами; найбільше придатні для сільського господарства; найбільш багаті на лісові ресурси.

Завдання 2. Знайдіть та покажіть на карті райони океанів, найбільш освоєні людиною.

2. Що спричиняє порушення природної рівноваги

1) надмірне використання природних ресурсів;

2) робота промислових підприємств, транспорту;

3) велика кількість людей на планеті та надмірна концентрація людей у великих містах;

4) перетворення природних ландшафтів на антропогенні.

Наслідки: змінення та освоєння близько 60 % території суходолу; виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, збіднення ґрунтів; ризики для цивілізації.

3. Природокористування

Природокористування — наукова й виробнича діяльність, спрямована на задоволення потреб людства за допомогою природних ресурсів.

Раціональне (тобто розумне, продумане, правильне) — досить повне використання природних видобувних ресурсів, відновлення природних багатств, повне і багаторазове використання відходів виробництва (тобто організоване безвідходне виробництво), що дозволяє значно зменшити забруднення навколишнього середовища.

Нераціональне природокористування — використання доступних природних ресурсів у великих кількостях і не повною мірою, що спричиняє їхнє швидке виснаження. Наслідками нераціонального природокористування є вирубування лісів, збільшення викидів у річки та озера, забруднення атмосфери та гідросфери, виснаження ґрунтів, збіднення органічного світу тощо.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

♦ Що таке природні ресурси? З якими видами природних ресурсів ви познайомилися сьогодні на уроці?

♦ Наведіть приклади використання різних видів природних багатств материків та океанів у різних сферах господарської діяльності.

♦ Чому природні багатства материків та океанів треба берегти, охороняти, відновлювати?

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

■ Опрацюйте §___.

■ Дізнайтеся, які види господарської діяльності поширені у вашій місцевості? Які зміни природних комплексів відбуваються? Який видприродокористування переважає у вашій місцевості?

■ Випереджальне (окремим учням): підготуйте повідомлення про найбільш небезпечні екологічні катастрофи у світі.

■ Об’єднайтеся у групи, розпочніть роботу над дослідженням: «Шляхи розв’язування екологічних проблем».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити