Розробки уроків - Географія - Материки і океани - 7 клас - 2015 рік

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Дата

Тема

Примітки

1


Вступ

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани


2


Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням


РОЗДІЛ I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Тема 1. Форма і рухи Землі

3


Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їхні наслідки


Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

4


Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення


5


Тектонічні структури: платформи й області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах. Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу


6


Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів


7


Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів


8


Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення океанічних течій


9


Кліматичні пояси і типи клімату Землі


10


Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність


11


Підсумковий урок з розділу «Закономірності формування природи материків і океанів»


РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 1. Африка

12


Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки. практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (початок)


13


Тектонічна будова Африки


14


Рельєф, корисні копалини Африки. Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (продовження)


15


Загальні риси клімату Африки


16


Кліматичні пояси і типи клімату Африки. Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами


17


Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів. Практична робота 3 (продовження)


18


Природні зони Африки, закономірності їх розміщення


19


Стихійні явища природи в Африці. Екологічні проблеми. Природні об’єкти, занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО


20


Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту. Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (закінчення)


21


Підсумковий урок з теми «Африка»


Тема 2. Південна Америка

22


Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (початок)


23


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Південної Америки. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (продовження)


24


Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами


25


Води суходолу Південної Америки. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об'єктів Південної Америки (продовження)


26


Природні зони Південної Америки. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Природні об’єкти Південної Америки, занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО


27


Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (закінчення)


Тема 3. Австралія

28


Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (початок)


29


Клімат Австралії. Води суходолу. Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (продовження)


30


Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші природні об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО


31


Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна-материк. Україна й Австралія. Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (закінчення)


32


Підсумковий урок з тем «Австралія» та «Південна Америка»


РОЗДІЛ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

Тема 1. Антарктида

33


Географічне положення. Дослідження материка. Українська станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус. Антарктида і арктика. Практична робота 8. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті


34


Природа Антарктиди. Практична робота 8 (закінчення)


РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

Тема 1. Північна Америка

35


Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння. Практична робота 9. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті


36


Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Північної Америки


37


Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату північної америки


38


Води суходолу Північної Америки


39


Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність в горах материка


40


Зміни природи Північної Америки людиною. Сучасні екологічні проблеми


41


Населення та держави Північної Америки


42


Підсумковий урок за темами «Антарктида. Північна Америка»


Тема 2. Євразія

43


Географічне положення Євразії. Поділ євразії на дві частини світу. Практична робота 10. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Євразії


44


Дослідження та освоєння Євразії


45


Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини Євразії


46


Загальні ознаки клімату Євразії


47


Кліматичні пояси й типи клімату Євразії. Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного поясу за допомогою кліматичних діаграм


48


Води суходолу Євразії. Найбільші річки


49


Води суходолу Євразії. Озера


50


Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи


51


Природні зони Євразії. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність


52


Зміни природи материка людиною


53


Населення Євразії. Держави


54


Найбільші держави Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія


55


Зв’язки України з країнами Європи


56


Найбільші держави Азії. Китай. Японія. Індія


57


Підсумковий урок за темою «Євразія »


РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

Тема 1. Тихий океан

58


Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


59


Тихий океан. Органічний світ і природні ресурси. Острови в Тихому океані, їх походження. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків


Тема 2. Атлантичний океан

60


Атлантичний океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


Тема 3. Індійський океан

61


Індійський океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


Тема 4. Північний Льодовитий океан

62


Північний Льодовитий океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті


63


Океани Землі. Узагальнення знань


РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

64


Природні багатства материків та океанів, їхні особливі види. наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти


Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

65


Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем. міжнародні організаціії з охорони природи


66


Шляхи розв’язування екологічних проблем (дослідження)


67-70


Резерв
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити