Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

УРОК 64. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХНІ ОСНОВНІ ВИДИ. НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЛЮДИНОЮ. ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

Мета:

навчальна: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні ресурси материків і океанів; ознайомити з основними видами природних ресурсів; формувати практичні вміння розрізняти раціональне та нераціональне природокористування, виявляти ознаки змін природних ландшафтів;

розвивальна: формувати вміння організовувати начальну співпрацю з учителем та однолітками, формулювати, аргументувати та відстоювати свою точку зору, розвивати екологічну компетентність;

виховна: формувати екологічну свідомість на основі ощадливого ставлення до природних багатств та раціонального природокористування.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи.

Опорні та базові поняття: природні ресурси, природокористування, господарська діяльність, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Під час уроків ви не раз мали змогу переконатися в тому, що між собою пов’язані не лише природні компоненти та природні комплекси, а й людське суспільство та природа. У чому полягає цей зв’язок? Людство на Землі не може жити та розвиватися ізольовано від природи та природних багатств, іншими словами — природних ресурсів.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Наведіть приклади суттєвої зміни природи материків та океанів людиною.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види природних ресурсів

Природні ресурси — це компоненти природи, які забезпечують існування людського суспільства та використовуються в господарстві. Залежно від сфер використання виділяють мінеральні, земельні, водні, біологічні, лісові, кліматичні ресурси, ресурси Світового океану.

Завдання 1. Знайдіть та покажіть на карті частини материків: найбільш багаті різними видами мінеральних ресурсів; найкраще забезпечені водними ресурсами; найбільше придатні для сільського господарства; найбільш багаті на лісові ресурси.

Завдання 2. Знайдіть та покажіть на карті райони океанів, найбільш освоєні людиною.

Види природних багатств материків та океанів

Мінеральні

Водні

Земельні

Біологічні

Ресурси Світового океану

Кліматичні

Корисні копалини — основа для розвитку галузей промисловості

Прісні води, що зосереджені в річках, озерах, водосховищах, підземних водах

Території, які необхідні для життєдіяльності людей: для будівництва міст і сіл, фабрик і заводів, доріг, сільського господарства

Багатства рослинного та тваринного світу Землі.

Серед біологічних ресурсів особливе значення для людей мають ліси (близько 30 % поверхні суходолу)

Біологічні (90 % становить риба).

Мінеральні (видобуток нафти й газу, кам’яного вугілля, руд металів, будівельних матеріалів).

Енергетичні: термальна, хвильова, океанічних течій, припливів та відливів

Уміщують сонячну енергію, вологу, енергію вітру тощо

2. Що спричиняє порушення природної рівноваги

1) Надмірне використання природних ресурсів;

2) робота промислових підприємств, транспорту;

3) велика кількість людей на планеті та надмірна концентрація людей у великих містах;

4) перетворення природних ландшафтів на антропогенні.

Наслідки: змінення та освоєння близько 60 % території суходолу; виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, збіднення ґрунтів; ризики для цивілізації.

3. Природокористування

Природокористування — наукова й виробнича діяльність, спрямована на задоволення потреб людства за допомогою природних ресурсів.

Раціональне (тобто розумне, продумане, правильне) — досить повне використання природних видобувних ресурсів, відновлення природних багатств, повне і багаторазове використання відходів виробництва (тобто організоване безвідходне виробництво), що дозволяє значно зменшити забруднення навколишнього середовища.

Нераціональне природокористування — використання доступних природних ресурсів у великих кількостях і неповною мірою, що спричиняє їхнє швидке виснаження. Наслідками нераціонального природокористування є вирубування лісів, збільшення викидів у річки та озера, забруднення атмосфери та гідросфери, виснаження ґрунтів, збіднення органічного світу тощо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Що таке природні ресурси? З якими видами природних ресурсів ви ознайомилися сьогодні на уроці?

✵ Наведіть приклади використання різних видів природних багатств материків та океанів у різних сферах господарської діяльності.

✵ Чому природні багатства материків та океанів треба берегти, охороняти, відновлювати?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § __________________________________.

✵ Дізнайтеся, які види господарської діяльності поширені у вашій місцевості? Які зміни природних комплексів відбуваються? Який вид природокористування переважає у вашій місцевості?

Випереджальне (окремим учням): підготуйте повідомлення про найбільш небезпечні екологічні катастрофи у світі.

✵ Розпочніть роботу над дослідженням: «Шляхи розв’язування екологічних проблем».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити