Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

УРОК 65. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ, ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЇХ НАДХОДЖЕННЯ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ'ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Мета:

навчальна: сформувати знання про основні види та джерела забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні вміння та навички характеризувати екологічні проблеми материків та океанів та можливі шляхи їх вирішення; сприяти розумінню необхідності спільного вирішення екологічних проблем;

розвивальна: розвивати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки, доводити судження, формувати екологічну компетентність на основі ощадливого ставлення до природних багатств та раціонального природокористування;

виховна: виховувати екологічно свідому особистість.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта світу, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: природні ресурси, господарська діяльність, природний комплекс, екологічні проблеми, забруднення, міжнародні організації, міжнародне співробітництво.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Фахівці стверджують, що за останні десятиріччя у світі було використано стільки природних ресурсів, скільки за всю попередню історію людства. У зв’язку з цим виникла загроза виснаження і навіть вичерпання багатьох видів ресурсів. Одночасно зросли масштаби повернення в природу відходів, що спричиняє загрозу забруднення навколишнього середовища.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Які види господарської діяльності поширені у вашій місцевості?

✵ Які зміни природних комплексів спричиняє господарська діяльність?

✵ Який вид природокористування переважає у вашій місцевості?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види забруднення

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють небажану зміну його властивостей в результаті надходження різних речовин і з’єднань антропогенного походження. Це забруднення шкідливо впливає на літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу, на будівлі, конструкції і матеріали, а зрештою й на саму людину.

За характером та властивостями забруднювальних речовин виділяють різні види забруднень:

хімічне — потрапляння в навколишнє середовище хімічних речовин та сполук);

радіоактивне (зараження радіоактивними елементами);

теплове (викиди тепла);

шумове (підвищений рівень шуму);

біологічне (потрапляння хвороботворних мікроорганізмів);

✵ інші.

2. Джерела забруднення

Головними джерелами забруднення навколишнього середовища є промислові підприємства, транспорт, сільське господарство, побутова діяльність людей.

Забруднення гідросфери — основним джерелом забруднення є стічні води з промислових підприємств, побутове та будівельне сміття. Найбільш забруднені: Рейн, Дунай, Сена, Тибр, Міссісіпі, Огайо, Волга, Дніпро, Дон, Дністер, Ніл, Ґанґ.

Забруднення атмосфери — основним джерелом є продукти згоряння мінерального палива. У повітря потрапляють окисли вуглецю, сірки, азоту. Наслідки: посилення парникового ефекту, випадіння кислотних дощів. Глобальні: зміни клімату, танення льодовиків тощо.

Забруднення ґрунтів — промисловими і сільськогосподарські відходами, отрутохімікатами, радіоактивними речовинами, побутовим сміттям, добривами. Наслідки: зниження родючості, утворення непродуктивних земель — «бедлендів».

Забруднення Світового океану — щорічно потрапляє близько 100 млн тонн відходів, у тому числі 3-4 млн тонн нафти і нафтопродуктів.

Радіоактивне забруднення — забруднення атмосфери, гідросфери, ґрунтів радіоактивними речовинами.

(Виступи учнів, що мали випереджальне завдання, з повідомленнями про найбільш небезпечні екологічні катастрофи у світі)

3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні екологічних проблем

Цілісність географічної оболонки та взаємопов’язаність природних процесів і явищ потребують узгодженості та об’єднання зусиль міжнародної спільноти у розв’язанні екологічних проблем.

Стокгольмська конференція ООН (1972 р.) — вперше були розроблені та сформульовані основні принципи міжнародної екологічної співпраці.

4. Міжнародні організації з охорони природи

«Міжнародний союз з охорони природи» (МСОП) — розробляння наукових основ охорони й відновлення дикої природи.

Global Nest — міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів — наукові й технологічні дослідження навколишнього середовища.

Всесвітній фонд дикої природи (англ. World Wide Fund for Nature) — найбільша незалежна природоохоронна організація у світі.

«Ґрінпіс» (англ. «зелений світ») — найвпливовіша та найвідоміша екологічна організація планети.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Що таке забруднення? Про які види забруднень ви дізналися?

✵ Як змінюється склад атмосфери у зв’язку з роботою промислових підприємств і транспорту?

✵ Як запобігти потраплянню шкідливих речовин у гідросферу?

✵ Чому для подолання проблем забруднення навколишнього середовища необхідно об’єднати зусилля усього людства?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацюйте § _______________________________.

✵ Заверште роботу над дослідженням «Шляхи розв’язування екологічних проблем».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити