Конспекти усіх уроків Географія 7 клас - Материки та океани - 2018

ПЕРЕДМОВА

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ВСТУП

  УРОК 1. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

  УРОК 2. КАРТИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА МАСШТАБОМ, ПРОСТОРОВИМ ОХОПЛЕННЯМ, ЗМІСТОМ І ПРИЗНАЧЕННЯМ

РОЗДІЛ I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ

  УРОК 3. КУЛЯСТА ФОРМА ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ. РУХИ ЗЕМЛІ, ЇХНІ НАСЛІДКИ

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ - ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

  УРОК 4. ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІЧНИХ ЗАПАДИН ВНАСЛІДОК РУХУ ЛІТОСФЕРНИХ ПЛИТ. ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ ТА ЕПОХИ ГОРОТВОРЕННЯ

  УРОК 5. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ: ПЛАТФОРМИ Й ОБЛАСТІ СКЛАДЧАСТОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ НА МАТЕРИКАХ І В ОКЕАНАХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ КАРТ СВІТУ: ВИЯВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНОЮ БУДОВОЮ І ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ

  УРОК 6. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ. РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ. ВПЛИВ ПІДСТИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА КЛІМАТ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ОКЕАНІВ

  УРОК 7. ПОВІТРЯНІ МАСИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ. ЗАГАЛЬНА ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯНИХ МАС. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ

  УРОК 8. ВОДНІ МАСИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ. ОКЕАНІЧНІ ТЕЧІЇ

  УРОК 9. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ

  УРОК 10. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВИСОТНА (ВЕРТИКАЛЬНА) ПОЯСНІСТЬ. ДОСЛІДЖЕННЯ «ВЗАЄМОДІЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ, АТМОСФЕРИ ТА СУХОДОЛУ, ЇЇ НАСЛІДКИ»

  УРОК 11. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З РОЗДІЛІВ «ВСТУП», «ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ»

РОЗДІЛ IІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

  УРОК 12. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АФРИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООРДИНАТ КРАЙНІХ ТОЧОК ТА ПРОТЯЖНОСТІ МАТЕРИКА З ПІВНОЧІ НА ПІВДЕНЬ ТА ІЗ ЗАХОДУ НА СХІД. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АФРИКИ

  УРОК 13. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА АФРИКИ

  УРОК 14. РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ АФРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АФРИКИ

  УРОК 15. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ АФРИКИ

  УРОК 16. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АФРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ АФРИКИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ

  УРОК 17. ВОДИ СУХОДОЛУ АФРИКИ. ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АФРИКИ

  УРОК 18. ПРИРОДНІ ЗОНИ АФРИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

  УРОК 19. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ В АФРИЦІ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ПРИРОДНІ ОБ'ЄКТИ, ЗАНЕСЕНІ ДО СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

  УРОК 20. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (ЗАКІНЧЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АФРИКИ

  УРОК 21. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ «АФРИКА»

ТЕМА 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА

  УРОК 22. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 23. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 24. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ

  УРОК 25. ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 26. ПРИРОДНІ ЗОНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ АНД. ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. НАЙВІДОМІШІ ОБ'ЄКТИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО. ДОСЛІДЖЕННЯ «ПРИРОДНІ УНІКУМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 27. НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (ЗАКІНЧЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

ТЕМА 3. АВСТРАЛІЯ

  УРОК 28. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АВСТРАЛІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АВСТРАЛІЇ

  УРОК 29. КЛІМАТ АВСТРАЛІЇ. ВОДИ СУХОДОЛУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ АВСТРАЛІЇ ЗА КЛІМАТИЧНИМИ ДІАГРАМАМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АВСТРАЛІЇ

  УРОК 30. УНІКАЛЬНІСТЬ РОСЛИННОСТІ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ. НАЙВІДОМІШІ ОБ'ЄКТИ АВСТРАЛІЇ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

  УРОК 31. НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО СКЛАД ТА РОЗМІЩЕННЯ. АВСТРАЛІЯ - КРАЇНА-МАТЕРИК. УКРАЇНА І АВСТРАЛІЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 (ЗАКІНЧЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АВСТРАЛІЇ

  УРОК 32. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМ «АВСТРАЛІЯ» ТА «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

РОЗДІЛ IIІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ

  УРОК 33. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. АНТАРКТИДА Й АНТАРКТИКА. ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРИКА. УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ». МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС МАТЕРИКА

ТЕМА 2. ПРИРОДА АНТАРКТИДИ

  УРОК 34. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА, РЕЛЬЄФ, КЛІМАТ, РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ АНТАРКТИДИ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКА

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

  УРОК 35. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 36. ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 37. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

  УРОК 38. ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

  УРОК 39. ПРИРОДНІ ЗОНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ГОРАХ

  УРОК 40. ЗМІНИ ПРИРОДИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ЛЮДИНОЮ. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. НАЙВІДОМІШІ ОБ'ЄКТИ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО. ДОСЛІДЖЕННЯ «РОЗРОБЛЯННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МАРШРУТУ, ЩО ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ОБ'ЄКТИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО»

  УРОК 41. НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА І ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 (ЗАКІНЧЕННЯ) «ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ»

  УРОК 42. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ «АНТАРКТИДА», «ПІВНІЧНА АМЕРИКА»

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

  УРОК 43. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ПОДІЛ ЄВРАЗІЇ НА ДВІ ЧАСТИНИ СВІТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 44. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 45. ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ЄВРАЗІЇ. РЕЛЬЄФ, РОЛЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СИЛ У ЙОГО ФОРМУВАННІ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 46. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 47. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11. ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ В МЕЖАХ ПОМІРНОГО ПОЯСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІМАТИЧНИХ ДІАГРАМ

  УРОК 48. ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. РІЧКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 49. ВОДИ СУХОДОЛУ ЄВРАЗІЇ. ОЗЕРА, БОЛОТА, ЛЬОДОВИКИ, БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА, ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 50. ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

  УРОК 51. ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ

  УРОК 52. ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ. НАЙВІДОМІШІ ОБ'ЄКТИ, ВІДНЕСЕНІ ДО СВІТОВОЇ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО

  УРОК 53. НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ДЕРЖАВИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 (ПРОДОВЖЕННЯ) ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ЄВРАЗІЇ

  УРОК 54. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ ЄВРОПИ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ІТАЛІЯ

  УРОК 55. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ

  УРОК 56. НАЙБІЛЬШІ ДЕРЖАВИ АЗІЇ. КИТАЙ. ЯПОНІЯ. ІНДІЯ

  УРОК 57. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «ЄВРАЗІЯ»

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

ТЕМА 1. ТИХИЙ ОКЕАН

  УРОК 58. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 (ПОЧАТОК). ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

  УРОК 59. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТИХОГО ОКЕАНУ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ. ОСТРОВИ В ТИХОМУ ОКЕАНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕГЛИХ МАТЕРИКІВ

ТЕМА 2. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН

  УРОК 60. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕГЛИХ МАТЕРИКІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

ТЕМА 3. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН

  УРОК 61. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОКЕАНІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ НА ПРИЛЕГЛИХ МАТЕРИКАХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 (ПРОДОВЖЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

ТЕМА 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

  УРОК 62. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІВНІЧНОГО ЛЬОДОВИТОГО ОКЕАНУ У ВИСОКИХ ШИРОТАХ. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ І ВОДИ. ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ ОКЕАНУ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ВПЛИВ ОКЕАНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕГЛИХ МАТЕРИКІВ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 (ЗАКІНЧЕННЯ). ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ

  УРОК 63. ОКЕАНИ ЗЕМЛІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

  УРОК 64. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ, ЇХНІ ОСНОВНІ ВИДИ. НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЛЮДИНОЮ. ПОРУШЕННЯ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ

ТЕМА 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

  УРОК 65. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИДИ ЗАБРУДНЕННЯ, ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЇХ НАДХОДЖЕННЯ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ'ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ

  УРОК 66. ДОСЛІДЖЕННЯ «ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити