ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ


УРОК 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД


Тема. Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про поверхневі води планети на прикладі України; сформувати знання про основні гідрографічні характеристики річок, їх режим, річкові басейни; показати взаємозалежність гідрографічних, геоморфологічних і кліматичних особливостей території; продовжити формування навичок роботи з тематичними картами України.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, кліматична, геоморфологічна карти України.

Опорні і базові поняття: внутрішні води, поверхневі води, річкова мережа, річковий басейн, гідрологічний режим, повінь, паводок, межень, річковий стік, падіння річки, похил річки, базис ерозії, твердий стік.

Географічна номенклатура: моря — Чорне, Балтійське, Азовське; річки — Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай, Вісла.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Які води світу належать до поверхневих?

✵  Згадайте якомога більше характеристик річки та дайте їм визначення («річкова система», «річковий басейн», «притоки річки», «режим річки», «живлення» тощо).

✵ Від чого залежить живлення річки, її режим?

✵  Яку роботу виконують річки?

✵  Схематично намалюйте будову річкової системи і річкової долини, вказавши основні елементи.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні ми дізнаємося, як природа наділила нашу країну життєдайним скарбом — водними багатствами, чому окремі регіони потерпають від нестачі прісних вод, а інколи їх надлишок приносить людям певні проблеми.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Загальні особливості поверхневих вод

Всі водні об’єкти України займають площу близько 24 тис. км2 . Наявні всі види поверхневих вод, окрім льодовиків. Головною складовою є річки. Загальна кількість річок — близько 70 тис., з них 8 — довжиною понад 500 км. Середня густота річкової мережі — 250 м/км2 .

2. Основні річкові басейни

✵  Чорного моря: Дніпра (48 % площі країни); Дністра (12 %); Південного Бугу (10 %); Дунаю (10 %); частини Криму; північного Причорномор’я.

✵ Азовського моря: Дону — в межах України басейн Сіверського Дінця (4 %); північного Приазов’я.

✵ Балтійського моря: Вісли (1,6 %).

3. Живлення річок — мішане: 60 % — снігове, 30 % — дощове, 10 % — підземне. На річках рівнинної частини переважає снігове живлення з часткою дощового і підземного. На півдні частка снігового складає до 90 %, а дощового майже зникає. Карпатські та річки Кримських гір мають переважно дощове живлення з великою часткою снігового і меншою — підземного.

Переважний тип живлення змінюється за сезонами.

4. Режим річок

Визначається переважно типом живлення і кліматичними особливостями.

На рівнинних річках повінь спостерігається навесні (проходить від 40 до 80 % річного стоку, на південних річках — майже 100 %). Характеризується стрімким підйомом рівня води, збільшенням швидкості до 1 м/с. Межень буває влітку та взимку, паводки трапляються в період після повені до початку холодів, взимку більшість річок замерзає.

Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні. У Карпатах такий режим зберігається протягом року, у Кримських горах — в холодний період.

5. Гідрографічні характеристики

Річковий стік — кількість води, що протікає в її річищі за певний період часу. Це основне джерело водних ресурсів. Залежить переважно від атмосферних опадів, тому його значення зменшуються в аналогічному напрямку.

Падіння — різниця висот витоку і гирла в метрах. Похил — відношення похилу річки до її довжини на визначеній ділянці в м/км чи см/км. Похил річок залежить від рельєфу і є неоднаковим на різних ділянках. Від нього залежить швидкість течії та інтенсивність різних видів роботи річки.

6. Робота річок

Руйнування гірських порід — перенесення — накопичення (акумуляція). Внаслідок цих процесів створюються річкові долини.

Базис ерозії — рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ До яких басейнів належать річки України? Яка особливість розподілу?

✵ Охарактеризуйте особливості режиму річок Карпат, Кримських гір.

✵ Закінчіть речення, що характеризують річки України:

а) для більшості характерна повінь....

б) переважне живлення..

в) найбільший річний стік має ріка.

✵ Обчисліть похил однієї з річок вашої місцевості.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити