ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


ТЕМА 7. ҐРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ


УРОК 28. ҐРУНТИ І ЇХ ПОШИРЕННЯ


Тема. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про ґрунти, фактори їх утворення, закономірності поширення; сформувати систему знань про основні ґрунтоутворюючі фактори в межах України та сформовані типи ґрунтів; удосконалювати навички роботи з картою ґрунтів, за її допомогою визначити територіальне розміщення ґрунтів республіки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта ґрунтів світу та України, схеми ґрунтових профілів.

Опорні і базові поняття: ґрунт, фактор ґрунтоутворення, материнська порода, тип ґрунту, фізичні властивості ґрунту, хімічні властивості ґрунту.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

1. Назвіть та покажіть на карті найбільші артезіанські басейни України.

2. Назвіть райони найбільшого поширення боліт в Україні. Назвіть всі фактори, що сприяли їх утворенню.

3. Від яких факторів може змінюватись показник запасів водних ресурсів України з року в рік?


III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що називається ґрунтом? Що визначає родючість ґрунту?

✵ Пригадайте всі фактори ґрунтоутворення.

✵ Які закономірності поширення ґрунтів на Землі?


IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Одним з найбільших багатств, подарованих Україні природою, є її ґрунти. За їх складом та біопродуктивністю країна може претендувати на перше місце у світі. Що сприяло цьому? Відповідь дає нам наука ґрунтознавство.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Умови ґрунтоутворення

✵ Материнські породи — основними є продукти вивітрювання гірських порід, утворені в антропогеновий період: леси, лесовидні суглинки, водно-льодовикові, піщані та супіщані відклади, продукти руйнування карбонатних порід, магматичних тощо; визначають механічний (здатність пропускати вологу, повітря, розвіюватись) та хімічний склад майбутніх ґрунтів;

✵ кліматичні — визначають температури та освітленість, ступінь зволоженості (К), інтенсивність вітру;

✵ рельєф — обумовлює відмінність погодних показників (висота, експозиція схилів), переважання процесів денудації чи акумуляції;

✵ живі організми — синтезують та розкладають органічні речовини, накопичують хімічні сполуки, змінюють структуру материнських порід і ґрунтів, перерозподіляють поживні речовини тощо;

✵ час — тривалість процесів ґрунтоутворення обумовлює ступінь сформованості ґрунтових горизонтів;

✵ господарська діяльність людини — змінює фізичні та хімічні властивості ґрунтів, їх структуру.

Від усіх факторів залежить утворення типів ґрунтів та їх бонітет (оцінка родючості за 100-бальною системою).

2. Генетичні типи ґрунтів

— Дерново-підзолисті — формуються за умов перезволоження під мішаними лісами; вміст гумусу (0,7—2 %), підвищена кислотність; бонітет 22—41 балів;

— сірі лісові — переважно на лесах та лесовидних суглинках; є перехідними від дерново-підзолистих до чорноземів; залежно від переважання лісових чи степових умов поділяються на ясно-сірі, сірі й темно-сірі, уміст гумусу 1,2—2,8 %; бонітет 37—71 бал;

— чорноземи — на лесах, лесовидних відкладах, червоно-бурих глинах під степовою рослинністю, найродючіші:

✵ опідзолені — перехідні від сірих лісових; уміст гумусу 2,5— 5,5 %; потужність гумусового горизонту 0,3—0,4 м; бонітет 59—88 балів;

✵ типові — в умовах помірно вологого клімату під лучними степами; уміст гумусу 2,5—6,2 %, гумусовий горизонт товщиною 0,6—1,5 м; бонітет 65—100 балів;

✵ звичайні — в умовах помірно посушливого клімату; уміст гумусу 4,3 — 6 %, потужність гумусового горизонту 0,4—0,9 м; бонітет 57—77 балів;

✵ південні — в умовах посушливого клімату; гумусовий горизонт потужністю 0,7—1,0 м, уміст гумусу 1,6—3,4 %; далі на південь та південний схід мають значний уміст солей та гіпсу, що призводить до осолонцювання; бонітет 47—55 балів;

— каштанові — на лесах під сухостеповою рослинністю; уміст гумусу 2,5 %, потужність шару 0,25—0,35 м; характеризуються ознаками солонцюватості; бонітет 24—34 бали;

— лучні та лучно-болотні — в умовах додаткового зволоження поверхневими та ґрунтовими водами під вологолюбною трав’яною рослинністю; гумусовий горизонт часто оторфований, потужністю до 0,85 м, уміст гумусу 0,6—7,0 %; бонітет 26—73 бали;

— буроземи — під лісовою гірською рослинністю в умовах м’якого, помірно теплого, вологого клімату; виділяють звичайні, опідзолені та дерново-буроземні; вміст гумусу 2,6—6,0 %; бонітет 35— 44 бали.


VI. Закріплення вивченого матеріалу

— Назвіть основні типи ґрунтів України. За картою ґрунтів простежте географію їх розповсюдження.

— Назвіть основні чинники утворення характерних типів ґрунтів України.

— Розташуйте основні типи ґрунтів України в порядку зменшення: а) їх родючості; б) площі, які вони займають.


VII. Підсумки уроку


VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Детальніше ознайомитись з картою ґрунтів України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити