ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 8 КЛАС.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ


ТЕМА 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ


УРОК 33. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ


Тема. Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; сформувати поняття «ландшафт», знання про фактори утворення та класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична й ландшафтна карти України.

Опорні та базові поняття: ПТК, природний компонент, ландшафт, класифікація, клас, тип, підтип, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

✵ Що називається природним комплексом?

✵ Наведіть приклади ПК Землі від дуже маленького до найбільшого.

✵ Назвіть закономірності розміщення ПК.

✵ Наведіть приклад ПК та покажіть взаємозв’язок його компонентів.

✵ Наведіть приклади змін ПК людиною.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Досі ми вивчали різні природні компоненти території України. При цьому завжди звертали увагу на їх взаємозв’язок і різний результат різноманітності їх поєднання. Саме ці результати і є нашим об’єктом вивчення на сьогоднішньому уроці.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні комплекси

ПТК — на суші, ПАК — у водному середовищі.

ПТК (ландшафт) — частина земної поверхні з однорідними фізико-географічними умовами (єдність геологічного розвитку, тектонічної будови, однотипність рельєфу, кліматичних умов, ґрунтів і рослинності). Наука, що їх вивчає, називається ландшафтознавством.

ландшафти поділяються на природні та антропогенні (сільськогосподарські угіддя, кар’єри, водосховища тощо).

2. Природні фактори ландшафтоутворення

— Зональні — кліматичні (співвідношення тепла та вологи),

— азональні — тектонічні структури, рельєф, водні об’єкти.

3. Класифікація ландшафтів

Типові ландшафти за дрібнішими відмінностями фізико-географічних умов поділяються на менші за розмірами.

Класи виділяються за переважною формою рельєфу; підкласи — за висотою; типи і підтипи — за кліматичними компонентами, види та підвиди — за особливостями природних процесів, складом гірських порід.

Ландшафти України:

Клас рівнинних Східноєвропейських ландшафтів:

— мішано-лісовий тип;

— широколисто-лісовий тип;

— лісостеповий тип;

— степовий тип:

✵ північностеповий підтип;

✵ середньостеповий підтип;

✵ сухостеповий підтип;

— заплавний тип.

Клас гірських Карпатських ландшафтів:

— гірський лучно-лісовий тип:

✵ широколистолісовий підтип;

✵ мішано-лісовий підтип;

✵ лучний (субальпійський) підтип;

— заплавний тип.

Клас гірських Кримських ландшафтів:

— гірський лучно-лісовий тип:

✵ лісостеповий підтип;

✵ лучно-лісовий підтип;

✵ лучний остепнений (яйлинський) підтип;

✵ субсередземноморський прибережно-схиловий підтип;

— заплавний тип.

Назва ландшафту є нібито дуже складною, але в ній відображені основні особливості гірських порід, характерних форм рельєфу, типів ґрунтів, рослинних угруповань, впливу діяльності людини ПТК. У шкільних навчальних атласах назви ландшафтів спрощені.

4. Карта ландшафтів


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ Дайте визначення поняття «ландшафт».

✵ Назвіть фактори ландшафтоутворення.

✵ Назвіть класи та типи ландшафтів України.

✵ Яка закономірність територіального розташування рівнинних типів ландшафтів? гірських?

✵ За картою в атласі назвіть ландшафти на території нашої області. За назвою ландшафтів спробуйте пояснити їх особливості, відмінності один від одного.

✵ Назвіть ландшафти, утворені внаслідок використання природних ресурсів людиною.


VI. Підсумки уроку


VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Уважніше ознайомитись з ландшафтною картою України.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити